ბათუმი,მთავარი,სიახლეები

26 კომპანიას 194 მილიონის პირგასამტეხლო აქვს გადასახდელი აჭარის ბიუჯეტში

03.02.2021 •
26 კომპანიას 194 მილიონის პირგასამტეხლო აქვს გადასახდელი აჭარის ბიუჯეტში

აჭარაში, დღევანდელი მონაცემებით, 26 კომპანიას, ჯამში 194 895 438 ლარი პირგასამტეხლო ერიცხება. ეს ის კომპანიებია, რომლებმაც სხვადასხვა დროს გარკვეული ვალდებულებების შესრულების პირობით შეიძინეს [ან გადასცეს] აჭარის ქონება, მაგრამ ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულეს, რის გამოც დაერიცხათ პირგასამტეხლო ან/და ჯარიმა ბიუჯეტის სასარგებლოდ.

აჭარის 2021 წლის ბიუჯეტი 328 მილიონი ლარია.

სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშის მიხედვით, ეს თანხა 2019 წლის დეკემბრის მდგომარეობით, 75 136 588 ლარი იყო. ანგარიშში აღნიშნული იყო, რომ აუდიტის მიერ „მოპოვებული მტკიცებულებებით, მოვალეების მიერ ვალდებულება აღიარებული არ არის, ხოლო აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს დავალიანების ამოღებაზე რეაგირება არ განუხორციელებია.“

რა ღონისძიებები გატარდა/ტარდება დავალიანებების ამოსაღებად? – ამ კითხვით აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წერილობით მივმართეთ.

„სამინისტრო აჭარის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის შედეგად მყიდველის/მოიჯარის მიერ ვალდებულებათა დროულად შეუსრულებლობის გამო პირგასამტეხლოს აკისრებს მასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში. შესაბამისად, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მყიდველს/მოიჯარეს ეძლევა წერილობითი გაფრთხილება, რომელშიც მიეთითება დარღვევის გამოსწორების ვადა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობის მითითებით.

ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის განმეორებით გამოვლენის შემთხვევაში და/ან დაწესებულ ვადაში ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისას, მათ შორის პირგასამტეხლოს გადაუხდელობა, მიიჩნევა – სამინისტროს მიერ დამატებითი გაფრთხილებისა და ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების გარეშე – ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლის საფუძვლად.

ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, სამინისტროს მიერ დაკისრებული პირგასამტეხლო, როგორც წესი, ნებაყოფლობით არ გადაიხდევინება მხარის მიერ და დავა გრძელდება სასამართლოში“, – მოგვწერეს სამინისტროდან.

სამინისტრო: „გამომდინარე იქედან, რომ სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად, „სასამართლოს შეუძლია საქმის გარემოებათა გათვალისწინებით შეამციროს შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლო“, სამინისტროს მიერ მოთხოვნილი პირგასამტეხლოს ოდენობა შეფასებითია და სასამართლო, სახელშეკრულებო დავების განხილვისას, როგორც წესი, მნიშვნელოვნად ამცირებს მის ოდენობას“.

სამინისტროს ინფორმაციით, სახელშეკრულებო პირობების დარღვევის გამო გადასახდელი პირგასამტეხლოს დაკისრებასა და ამოღების მიზნით 2019 და 2020 წლებში, სამართალწარმოება მიმდინარეობდა 16 საქმეზე.

როგორც სამინისტროში გვითხრეს, ამ 16 საქმიდან ნაწილი კვლავ სასამართლოშია, რამდენიმე მათგანი კი, უკვე გადაცემულია აღსრულებაზე. ამ საქმეებიდან ჯამში რა თანხის გადახდას ედავებიან კომპანიებს ბიუჯეტის სასარგებლოდ, სამინისტროს „ბათუმელებისთვის“ არ მოუწოდებია.

„ასევე გაცნობებთ, რომ 2019 და 2020 წლებში ჯამურად 2 651 669 ლარის და 350 000 დოლარის ექვივალენტი ლარის უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია იქნა გამოთხოვილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან ინვესტორების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო და ჩაირიცხა ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტში, კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად“, – მოგვწერეს სამინისტროდან.

2021 წლის იანვრის მდგომარეობით რამდენ იურიდიულ/ფიზიკურ პირს ერიცხება ჯარიმა და პირგასატეხლო [ბიუჯეტის სასარგებლოდ] და რამდენი?- ეს ინფორმაციაც „ბათუმელებმა“ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროდან ოფიციალურად გამოითხოვა.

გთავაზობთ სამინისტროდან მიღებულ მონაცემებს ფიზიკური/იურიდიული პირის დასახელების, მასზე დარიცხული პირგასამტეხლოს ოდენობისა და პირგასამტეხლოს დათვლის თარიღის მითითებით [ეს თანხა, როგორც აღვნიშნეთ, ჯამში 194 895 438 ლარს შეადგენს]:

 • ირის ბორჩაშვილი (შემდგომში შპს „დს გრუპი“) – 5 190 531 ლარი [დათვლის თარიღი: 12/2/2020]
 • შპს „Tam Geo” (შემდგომში შპს „ემ სი კონსტრაქშენი“) – 56 009 109 ლარი [12/2/2020]
 • სს „მეტრო გოდერძი“ – 24 109 830 ლარი [12/2/2020]
 • ზარიფა ჰამზაევა (შემდგომში შპს „გლორია“) – 3 752 892 ლარი [8/31/2017]
 • შპს „ისპანი“ – 30 286 102 ლარი [12/2/2020]
 • შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა – აგრო-ქედა“ 183 299 ლარი [12/2/2020]
 • შპს „ნიუ გოდერძი“ – 93 601 ლარი [12/2/2020]
 • სს „გომარდული“  – 2 978 069 ლარი [12/2/2020]
 • შპს „გიაგო“ – 50 949 ლარი [10/19/2020]
 • შპს „გივა“  – 96 048 ლარი [10/19/2020]
 • სს „ია-ფეთ იალჩინ პეტროლ თურიზმ თიჯარეთის წარმომადგენლობა საქართველოში“ – 26 614 094 ლარი [12/7/2020]
 • შპს „ჯეო დეველოპმენტი“2 554 242 ლარი [11/30/2020]
 • შპს „კრისტალ ბილდინგი“  – 25 496 634 ლარი [1/26/2021]
 • შპს „ეიჩ გრუპი“  – 1 058 755 ლარი [10/20/2020]
 • შპს „ორბი ჯგუფი მილენიუმი“  – 3 371 200 ლარი [12/1/2020]
 • შპს „აჭარა რიზორთს დეველოპმენთ კომპანი“ – 105 258 ლარი [12/3/2020]
 • შპს „ხიდი 2006“ – 189 213 ლარი [12/4/2020]
 • შპს „აიბამბუ“ – 6 919 ლარი [1/26/2021]
 • შპს „ვუდვორქინგი“ – 19 610 ლარი [1/26/2021]
 • შპს „ოცნება“ – 14 615 ლარი [1/26/2021]
 • შპს „ბათუმის სამშობიარო სახლი“  – 11 875 117 ლარი [12/16/2020]
 • შპს „ქობულეთის პირველადი ჯანდაცვისა და გადაუდებელი მედიცინის ცენტრი“ – 1 223 709 ლარი [12/31/2020]
 • შპს „გულები“ (შემდგომში შპს „პრიმულა“) – 10 488 ლარი [12/31/2020]
 • შპს „გზები“ – 508 103 ლარი [12/31/2020]
 • შპს „მესხეთი“ – 292 928 ლარი [12/31/2020]
 • შპს „ათინა“ – 27 832 ლარი [12/31/2020]

ამ კომპანიებს, საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, ვალდებულების შესრულების პირობით, პირგასამტეხლოს არ გადაახდევინებენ. სამინისტროში გვითხრეს, რომ საბანკო გარანტიების წარდგენისთვის კომპანიებს ვადა 2021 წლის ივნისამდე აქვთ.

2020 წლის ნოემბერში აჭარის მთავრობამ 29 კომპანიას და ფიზიკურ პირს ვალდებულებები გადაუვადა, ხოლო 37 პირი სამი თვის საიჯარო ქირის გადახდისგან გაათავისუფლა.

ამ თემაზე ნახეთ ვრცლად:

„რივიერა“, „ორბი“, „ამბასადორი“, „ალიანსი“ – რა შეღავათებს იღებენ მდიდარი კომპანიები

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: