ნეტგაზეთი • RU

ერთი ხელით სამშენებლო ამნისტია, მეორე ხელით კონტროლის ახალი წესი – რა ხდება?

ბათუმში ისეთი მშენებლობის შესახებაც ვიცით, რომლის ნებართვაც მერიაში ვერ იპოვეს, სამაგიეროდ „ბათუმელებმა“ იპოვა ამ შენობის ფასადის შეფუთვის შეთანხმების დოკუმენტი, რომელსაც ხელი ბათუმის მერმა მოაწერა. 

უკანონოდ აშენების, მიშენება-დაშენების ისტორიები მრავალფეროვანი და მზარდია, ამას ყოველ კვარტალში ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკაც მოწმობს.

როცა დაჯარიმებული უკანონო მშენებლობას არ წყვეტს, მუნიციპალური ინსპექციის პასუხია, რომ კანონის შესაბამისად აჯარიმებენ, ისევ აჯარიმებენ, შემდეგ გასამმაგებულ ჯარიმას აკისრებენ და შემდეგ ინფორმაციას აღსრულებაში აგზავნიან.

ბევრი მსგავსი მშენებლობა სრულდება კიდეც, მსგავს მაგალითებზე „ბათუმელებმა“ ბევრჯერ დაწერა.

ცოტა ხნის წინ გავიგეთ, რომ მაჟორიტარებმა აჭარიდან ბათუმში სამშენებლო ამნისტიის თაობაზე კანონპროექტი წარადგინეს და არამხოლოდ უკანონოდ აშენებულების დაკანონება, არამედ დაჯარიმებებზე დაწყებული საქმეების წარმოების შეწყვეტაც კი მოითხოვეს. 

ამ ყველაფრის პარალელურად, ბათუმის მერიამ უკანონო მშენებლობის შეჩერების თაობაზე დადგენილების გამოცემის შემდეგ, ამ დადგენილების შესრულების კონტროლის წესი შეიმუშავა და მისი დამტკიცების მოთხოვნით საკრებულოს მიმართა.

ახლი წესის დამტკიცების შემდეგ მუნიციპალური ინსპექცია ვალდებული იქნება მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების კანონიერ ძალაში შესვლის შემდგომ, ამ დადგენილების შესრულების კონტროლის მიზნით, არანაკლებ თვეში ერთხელ შეამოწმოს შესაბამისი მშენებლობა.

მშენებლობის შემოწმება გულისხმობს მუნიციპალურ ინსპექციაში დასაქმებული პირების მიერ, მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილებაში მითითებული შეჩერებული სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელების ან სამართალდარღვევის აღმოფხვრა-გამოსწორების შემოწმებას.

ინსპექცია ვალდებული იქნება ასევე აწარმოოს შესაბამისი საინფორმაციო ბაზა-რეესტრი, რომელშიც ასახული იქნება ის ობიექტები, რომელთა მშენებლობაც, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, შეჩერებულ იქნება 2023 წლის 1 აპრილიდან [წესი დამტკიცებას საკრებულო 30 მარტს გეგმავს].

წესის დამტკიცების შემდეგ მუნიციპალური ინსპექცია ვალდებული იქნება საინფორმაციო ბაზის-რეესტრის წარმოების პროცესისთვის გამოყოს პასუხისმგებელი პირები.

შემოწმების პროცესში, აუცილებელია დარღვევის ფოტოებზე დაფიქსირება, გადაღების თარიღის მითითებით. ასევე ინსპექციას დაევალება შეადგინოს დათვალიერების ოქმი, რომელშიც აისახება შეჩერებული სამუშაოების გაგრძელების ან სამართალდარღვევის გამოსწორება-აღმოფხვრის ფაქტი.

დათვალიერების ოქმი უნდა შედგეს სათანადო წესით, რომელსაც ხელს აწერს მუნიციპალურ ინსპექციაში დასაქმებული შესაბამისი პირი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება დათვალიერების ოქმში მითითებული ინფორმაციის სისწორეზე.

დათვალიერების ოქმზე შესაძლებელია, ასევე, დაფიქსირდეს სამართალდამრღვევი პირის ხელმოწერაც, რომლის არარსებობამაც არ შეიძლება ეჭვქვეშ დააყენოს ოქმში მითითებული ინფორმაციის სისწორე.

მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მუნიციპალური ინსპექცია იწყებს სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოებას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და იღებს დადგენილებას მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების შეუსრულებლობის შესახებ, რომელიც აღსასრულებლად მიექცევა კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტის გადამოწმებით დადგინდა, რომ აღმოფხვრილია მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილებაში მითითებული სამშენებლო სამუშაოების შეჩერების საფუძველი, მუნიციპალური ინსპექცია გამოსცემს დადგენილებას „მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი