ნეტგაზეთი • RU

ვინ ისარგებლებს ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამით აჭარაში

მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამა, რომელსაც აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ახორციელებს, სამინისტროს ინფორმაციით ემსახურება გარკვეული სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან დაცვას, რომელიც ვერ იფარება მოქმედი სახელმწიფო პროგრამებით.

აღსანიშნავია, რომ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამების მოსარგებლეს უფლება აქვს, თავად აირჩიოს სამკურნალო დაწესებულება საქართველოს მასშტაბით.

ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამის მოსარგებლეები:

პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით;

200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები;

შშმ პირები;

ომის ვეტერანები;

ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები);

მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები;

ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეები;

პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირები;

უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი;

უსახლკაროები;

მარტოხელა მშობლები;

ტრეპიფინგისა და ძალადობის მსხვერპლი პირები;

პაციენტები, რომლებსაც ამ დროისთვის არა აქვთ მინიჭებული 200 000-მდე სარეიტინგო ქულა, მაგრამ მათი მატერიალური მდგომარეობა არ იძლევა საშუალებას დააფინანსოს აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება, რაც დასტურდება ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებიდან წარმოდგენილი შუამდგომლობით.

დაფინანსების ფორმა

მკურნალობა დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯით შემდეგი პროპორციებით:

– 1000 ლარის ჩათვლით – 100%-ით;

– 1000 ლარზე მეტი 2000 ლარის ჩათვლით – 90%-ით;

– 2000 ლარზე მეტი  3000 ლარის ჩათვლით – 80%-ით;

– 3000 ლარზე მეტი – 70%-ით.

არაუმეტეს 7000 ლარისა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომლებიც საჭიროებენ ღვიძლის ტრანსპლანტაციის ჩატარებას (საქართველოს სამკურნალო პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში) დაფინანსდებიან ერთჯერადად 10 000 ლარის ფარგლებში.                                                 

პროგრამაში ჩართვისათვის ბენეფიციარმა სამინისტროში უნდა წარადგინოს:

– განცხადება;

– ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, ფორმა _IV-100/ა; (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად);

– ანგარიშ ფაქტურა გაცემული სამედიცინო დაწესებულების მიერ;

– პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიცირება;

– საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარის მშობლის ან წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

– საჭიროების შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი;

– ქვეპროგრამის მოსარგებლის და მადასტურებული დოკუმენტი.

შენიშვნა:

  • პროგრამის მოსარგებლე 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებული უნდა იყოს აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე.
  • პროგრამის მოსარგებლეს უფლება აქვს, თავად აირჩიოს სამკურნალო დაწესებულება საქართველოს მასშტაბით.
  • არ დაფინანსდება უკვე ჩატარებული სამედიცინო მომსახურება, საზღვარგარეთ მკურნალობა და სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული თანაგადახდა მოსარგებლის მხრიდან.

ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამას წელს ბენეფიციარებად დაემატა ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი ქალები და მარტოხელა მშობლები. 2016 წელს სამინისტრო 7 პროგრამას, 23 ქვეპროგრამას განახორცილებს. პროგრამული ბიუჯეტი კი ჯამში 11 306 170 ლარს შეადგენს.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „უცხოური გავლენის აგენტების“ შესახებ. მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში ფაქტობრივად გააქრო კრიტიკული მედია და სამოქალაქო სექტორი.

ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.