ნეტგაზეთი • RU

აჭარაში მუნიციპალური ორგანიზაციების უფროსების დამალული ქონება – TI კვლევა

აჭარის მუნიციპალური ორგანიზაციების ხელმძღვანელებმა ქონებრივი დეკლარაციები არასრულად შეავსეს. არიან ისეთებიც, რომლებმაც ეს ვალდებულება საერთოდ დაივიწყეს. რეგიონში მოქმედი 75 მუნიციპალური ორგანიზაციიდან 35 ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იყო ვალდებული, შეევსო დეკლარაცია, თუმცა მხოლოდ 27-მა შეავსო.

მუნიციპალური ორგანიზაციების ხელმძღვანელების დეკლარაციები „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ“ შეისწავლა. ორგანიზაციის განმარტებით, თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციების შემოწმების საკითხი კორუფციასთან ბრძოლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტია.

ორგანიზაციამ შეისწავლა ასევე ამ ორგანიზაციების 2021 წლის შესყიდვების გეგმები, საბიუჯეტო დაფინანსება და გაარკვია, რომ ყველა მათგანის დაფინანსება 100 000 ლარს აღემატება. შესაბამისად, გაუგებარია, რატომ არ წარადგინეს ამ დაწესებულებების ხელმძღვანელებმა ქონებრივი დეკლარაციები. ორგანიზაცია აპირებს შესაბამისი კითხვით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიმართოს.

კვლევის მიხედვით:

  • 27 თანამდებობის პირიდან 15-მა (55%) დეკლარაცია ხარვეზებით შეავსო
  • 9 თანამდებობის პირს არ აქვს დეკლარირებული, რომ თავად ან/და მისი ოჯახის წევრი მონაწილეობს სამეწარმეო საქმიანობაში – ფლობს წილებს და ხელმძღვანელობს საწარმოს
  • 6 თანამდებობის პირს დეკლარაციაში არ მიუთითებია თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მიღებული შრომის ანაზღაურება
  • 4-მა თანამდებობის პირმა დეკლარაციაში არ მიუთითა მისი ან/და მისი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება
  • 4 თანამდებობის პირს არ გადაუცია წილის მართვის უფლება სხვა პირისთვის და ამდენივე თანამდებობის პირს არ დაუტოვებია კერძო კომპანიის ხელმძღვანელის თანამდებობა.

ორგანიზაცია განმარტავს, რომ  საქართველოს კანონით საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ, თანამდებობის პირი არ არის ვალდებული, დეკლარაციაში მიუთითოს იმ საწარმოს შესახებ, რომელსაც დეკლარაციის შევსების თარიღამდე 6 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში ბრუნვა არ ჰქონია და ტრანზაქცია არ განუხორციელებია.

გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთვის საწარმოების ბრუნვების და ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ ხელმძღვანელობს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ჩანაწერებით კომპანიების სტატუსების შესახებ – კვლევაში ნახსენები ყველა კომპანიის სტატუსი არის „აქტიური“.

არჩილ კონცელიძე- ა(ა)იპ „ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის“ დირექტორი

არჩილ კონცელიძემ დეკლარაციაში არ მიუთითა დედის, იამზე გვარიშვილის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში. კერძოდ, ის არის შპს „ურანის“ დირექტორი და 100%-იანი წილის მფლობელი.

 ლევან ლაზარიაშვილი- შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტის“ დირექტორი

ლევან ლაზარიაშვილმა დეკლარაციაში არ მიუთითა, რომ 2021 წელს შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტის“ დირექტორის თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მიიღო შრომის ანაზღაურება/ხელფასი.

დავით ლეკვეიშვილი – შპს „შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის“ დირექტორი

დავით ლეკვეიშვილმა დეკლარაციაში არ მიუთითა მის საკუთრებაში არსებული 26,86 კვ.მ ბინა ქალაქ ბათუმში და დედის, მზისადარ ხელაიას მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში. კერძოდ, ის არის „შპს მეცხრე აფთიაქის“ დირექტორი და 100%-ს მფლობელი. ასევე, დავით ლეკვეიშვილს არ აქვს დეკლარირებული 2021 წელს შპს „შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის“ დირექტორის თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მიღებული შრომის ანაზღაურება/ხელფასი.

 ირაკლი არჩაია – ა(ა) „ბათუმის ბოტანიკური ბაღის“ დირექტორი

ირაკლი არჩაიამ დეკლარაციაში არ მიუთითა, რომ მისი მეუღლე, სოფიკო სიხარულიძე, საკუთრებაში ფლობს 981 კვ.მ მიწის ნაკვეთს ქალაქ ბათუმში, რომელზეც განთავსებულია 169,45 კვ.მ შენობა-ნაგებობა და მიმდინარეობს მეორე შენობა-ნაგებობის მშენებლობა.

 დავით დიასამიძე – ა(ა)იპ „ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ დირექტორი / ა(ა)იპ „ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურის“ ყოფილი დირექტორი

დავით დიასამიძემ დეკლარაციაში არ მიუთითა, რომ იგი ფლობს შპს „დადის“ 30% და შპს „ოფის-პაპერის“ 50%-ს. მას ეს წილები მართვის უფლებით არ გადაუცია მესამე პირზე, რითაც დაარღვია მოქმედი კანონმდებლობა. დავით დიასამიძეს აგრეთვე არ აქვს დეკლარირებული 2021 წელს ა(ა)იპ „ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურის“ დირექტორის თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მიღებული შრომის ანაზღაურება.

ჯუმბერ კობალაძე – ა(ა)იპ „ბათუმის სასაფლაოების“ დირექტორი

ჯუმბერ კობალაძემ დეკლარაციაში არ მიუთითა, რომ თავად და მისი მეუღლე, ქეთევან მანელიშვილი მონაწილეობენ სამეწარმეო საქმიანობაში. კერძოდ, ჯუმბერ კობალაძე ფლობს შპს „ჯ.დ.კ“-ის 100% წილს და კომპანიის დირექტორია, ხოლო ქეთევან მანელიშვილი ინდივიდუალური მეწარმეა. კობალაძეს შპს-ს წილი მართვის უფლებით მესამე პირზე არ გადაუცია და არც დირექტორის თანამდებობა დაუტოვებია, რითაც დაარღვია მოქმედი კანონმდებლობა.

გელა ქობულაძე – შპს „სარაგბო კლუბი ბათუმის“ დირექტორი

გელა ქობულაძემ დეკლარაციაში არ მიუთითა მის საკუთრებაში არსებული 32,5 კვ.მ, 30,74 კვ.მ, 47,78 კვ.მ და 49,46 კვ.მ ბინები ქალაქ ბათუმში. აგრეთვე, დეკლარაციაში არ ასახა დედის, ასმათ კობალაძის და მეუღლის, ნანა კილაძის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება.

კერძოდ, ასმათ კობალაძე ფლობს 209,5 კვ.მ და 218,2 კვ.მ. ბინებს ქალაქ ბათუმში, 997 კვ.მ  მიწის ნაკვეთს ქალაქ ბათუმში და თანამესაკუთრესთან ერთად 165 კვ.მ მიწის ნაკვეთს მასზე განთავსებული 107,65 კვ.მ შენობა-ნაგებობით კურორტ ბეშუმში.

ნანა კილაძე ფლობს 52,07 კვ.მ ბინას ქალაქ ბათუმში. გელა ქობულაძეს აგრეთვე არ აქვს დეკლარირებული 2021 წელს შპს „სარაგბო კლუბი ბათუმის“ დირექტორის თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მიღებული შრომის ანაზღაურება/ხელფასი.

 ვალერიანე კაკულია – შპს „ხელბურთის კლუბი ბათუმის“ დირექტორი

ვალერიანე კაკულიამ დეკლარაციაში არ მიუთითა, რომ მისი მეუღლე, თეა მითაიშვილი და შვილი, თორნიკე კაკულია მონაწილეობენ სამეწარმეო საქმიანობაში. კერძოდ, თეა მითაიშვილი ინდივიდუალური მეწარმეა, ხოლო თორნიკე კაკულია ფლობს შპს „ფეიფერ ფლეინის“ 25%-ს.

 მამუკა შამილიშვილი – ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტოს დირექტორი

მამუკა შამილიშვილმა დეკლარაციაში არ მიუთითა, რომ იგი არის ინდივიდუალური მეწარმე და შპს FRESH TIME-ს დირექტორი. მას ინდივიდუალური მეწარმეობა უნდა შეეჩერებინა და დაეტოვებინა შპს-ს დირექტორის თანამდებობა, რაც არ გააკეთა და დაარღვია მოქმედი კანონმდებლობა.

პაატა ზაქარაძე – შპს „ხელვაჩაურის წყლის“ დირექტორი

მამა-შვილი სიმონ და პაატა ზაქარაძეები 2022 წლის 1-ელი იანვრიდან დღემდე ხელმძღვანელობენ ხელვაჩაურის მუნიციპალურ ორგანიზაციებს: სიმონ ზაქარაძე შპს „საფეხბურთო კლუბი მაჭახელას“ დირექტორია, ხოლო შვილი, პაატა ზაქარაძე – შპს „ხელვაჩაურის წყლის“ დირექტორი.

მათ, როგორც თანამდებობის პირებმა, 2022 წლის 24 და 25 თებერვალს შეავსეს დეკლარაციები, სადაც ერთმანეთი ოჯახის წევრებად მიუთითეს და დააფიქსირეს მათი, როგორც ოჯახის წევრების მიერ, 2021 წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლები. ეს მონაცემები მათ დეკლარაციებში განსხვავებულია.

განსხვავებულია როგორც დეკლარაციებში მითითებული სამსახურებრივი პოზიციები, ასევე მიღებული შრომის ანაზღაურების მოცულობები, კერძოდ: სიმონ ზაქარაძის დეკლარაციის მიხედვით, პაატა ზაქარაძემ, როგორც ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის“ დირექტორის მოადგილემ, მიიღო 7 200 ლარის შემოსავალი; როგორც კაზინო „მერიდიანის“ უსაფრთხოების სპეციალისტმა – 6 600 ამერიკული დოლარი, ხოლო პაატა ზაქარაძის სხვა შემოსავლები დეკლარაციაში ნაჩვენები არ არის.

პაატა ზაქარაძის დეკლარაციით კი ირკვევა, რომ მან, როგორც ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის“ დირექტორის მოადგილემ, მიიღო 5 979 ლარის შემოსავალი; საქართველოს მშვილდოსნობის ეროვნული ფედერაციისგან მწვრთნელის პოზიციაზე – 2 090 ლარი; როგორც გუნდზე პასუხისმგებელმა პირმა – 2 299 ლარი; როგორც შპს „ემფაერის“ უსაფრთხოების სპეციალისტმა – 628 ლარი და როგორც შპს „ემფაერის“ უსაფრთხოების ოფიცერმა – 15 741  ლარი.

ყოველივე აღნიშნულიდან დასტურდება, რომ მამა-შვილი სიმონ და პაატა ზაქარაძეების მიერ შევსებული დეკლარაციებიდან მინიმუმ ერთი დეკლარაცია არასწორადაა შევსებული.

 ირაკლი კარანაძე – ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოების“ დირექტორი

ირაკლი კარანაძემ დეკლარაციაში არ მიუთითა მის თანასაკუთრებაში არსებული 5 004 კვ.მ მიწის ნაკვეთი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარში, რომელზეც განთავსებულია 314,57 კვ.მ შენობა-ნაგებობა.

მან დეკლარაციაში აგრეთვე არ აჩვენა მისი და მისი მეუღლის, თინათინ ლიპარტიანის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში. კერძოდ, ირაკლი კარანაძე არის შპს „თაზო და კომპანიის“ 100% წილის მფლობელი და დირექტორი, შპს B.T.M SUPER MOTORS-ს 50%-ის მფლობელი და დირექტორი, შპს „კარ ჯორჯიას“ 100% მფლობელი და დირექტორი, ამავე დასახელების, მაგრამ სხვა კომპანიის შპს „კარ ჯორჯიას“ 100% წილის მფლობელი და დირექტორი, შპს „როი-ფრუთის“ 100% მფლობელი და დირექტორი და შპს „ლევკას“ დირექტორი, ხოლო თინათინ ლიპარტიანი არის შპს „ოლ სოლუშენსის“ 100% წილის მფლობელი და დირექტორი.

მას შპს-ების კუთვნილი წილები მესამე პირზე მართვის უფლებით არ გადაუცია და არც დირექტორის თანამდებობები დაუტოვებია, რითაც დაარღვია მოქმედი კანონმდებლობა. ირაკლი კარანაძეს ასევე არ აქვს დეკლარირებული 2021 წელს ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოების“ დირექტორის თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მიღებული შრომის ანაზღაურება/ხელფასი.

სულხან გორჯელაძე –შპს „ქობულეთის წყლის“ დირექტორი

სულხან გორჯელაძემ დეკლარაციაში არ მიუთითა დედის, ნინო ბლადაძის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში. კერძოდ, 2014 წლის 19 ნოემბრიდან დღემდე ის არის ინდივიდუალური მეწარმე.

სილოვან ბერიძე – შპს „ქედის კომუნალურსერვისის“ დირექტორი

სილოვან ბერიძემ დეკლარაციაში არ მიუთითა, რომ იგი  შპს „კანდელის“ დირექტორია. მას უნდა დაეტოვებინა შპს-ს დირექტორის თანამდებობა, რაც არ გააკეთა  და დაარღვია მოქმედი კანონმდებლობა.

 რაულ ცინცაძე – შპს „ქედის ტურიზმის განვითარების და  ხელშეწყობის ცენტრის“ დირექტორი / შპს „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს“ დირექტორი

რაულ ცინცაძე ქედაში ორი მუნიციპალური შპს-ს დირექტორის პოზიციებს იკავებს.

2022 წელს ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაცია შეავსო, როგორც შპს „ქედის ტურიზმის განვითარების და  ხელშეწყობის ცენტრის“ დირექტორმა. მან დეკლარაციაში არ მიუთითა 2021 წელს შპს „ქედის ტურიზმის განვითარების და  ხელშეწყობის ცენტრსა“ და შპს „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოში“ დირექტორობის დროს მიღებული შრომის ანაზღაურება.

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ მიმართავს საჯარო სამსახურის ბიუროს, წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე, შეისწავლოს კვლევაში აღნიშნული პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციები სათანადო რეაგირების მიზნით. აგრეთვე გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები იმ პირების მიმართ, რომლებმაც დაარღვიეს მოქმედი კანონმდებლობა და არ შეავსეს დეკლარაციები.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი