ნეტგაზეთი • RU

„მედიააკადემიას“ სასამართლომ ინფორმაციის გაცემა დაავალა

„მედიააკადემიას“ თბილისის საქალაქო სასამართლომ საჯარო ინფორმაციის გაცემა დაავალა. საუბარია კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ დაფუძნებულ ააიპ-ზე – „მედიააკადემია“, რომელიც ამ დრომდე საჯარო ინფორმაციას არ გასცემდა. აქ მიიჩნევდნენ, რომ საჯარო „მედიააკედემია“ დაწესებულებას არ წარმოადგენდა. სასამართლომ ამჯერად „ინფორმაციის თავისუფლების და განვითარების ინსტიტუტის“ [IDFI] სარჩელი დააკმაყოფილა.

„მედიააკადემიამ“ საჯარო ინფორმაცია არც „ბათუმელებს“ მიაწოდა. „ბათუმელების“ სარჩელი სასამართლოს ჯერ არ განუხილავს.

„მედიააკადემია“ 2018 წელს შეიქმნა „საზოგადოებაში მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით“. IDFI-მ „მედიააკადემიას“ ინფორმაციის მოთხოვნის წერილით 2020 წლის 24 იანვარს მიმართა და სხვადასხვა ინფორმაცია, მათ შორის „მედიააკადემიის“ თანამშრომლების საშტატო ნუსხა, ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა, ასევე „მედიააკადემიის“ პლატფორმების – „მედიალაბის”, „მედიაკრიტიკისა” და „მედიასკოლის” შესახებ ინფორმაცია მოითხოვა.

2020 წლის 28 თებერვალს IDFI-მ „მედიააკადემიის“ უარი კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში გაასაჩივრა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კომისია „მედიააკადემიის“ ზედამხედველი და დამფუძნებელი ორგანოა, მან საჩივრის განხილვის უფლებამოსილად თავი არ მიიჩნია.

„ფაქტობრივად, კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ „მედიააკადემიის“ საქმიანობის ღიად წარმართვაზე უარი განაცხადა,“ – მიიჩნევენ IDFI-ში.

2020 წლის 7 აპრილს IDFI-იმ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა, რომლითაც მოითხოვა ა(ა)იპ „მედიააკადემის“ ადმინისტრაციულ ორგანოდ ცნობა და მისთვის მოთხოვნილი ინფორმაციის გაცემის დავალება.

IDFI-ს პოზიციით, ადმინისტრაციული ორგანოს ფუნქციური გაგება, რომელიც ცნების დეფინიციის მეორე ნაწილშია მოცემული, აერთიანებს იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, რომლებიც არ არიან სახელმწიფო მმართველობის ორგანოთა სისტემის სუბიექტები, მაგრამ კანონმდებლობის საფუძველზე ახორციელებენ საჯარო-სამართლებრივ უფლებებს.

IDFI-ს წარმომადგენლებმა საქმის განხილვის დროს, სასამართლო სხდომაზე აღნიშნეს, რომ მედიააკადემიისა და კომისიის საქმიანობას შორის რეალური მიჯნა არ არსებობს, ისინი ერთი დღის წესრიგით მოქმედებენ, ერთობლივ პროექტებს ახორციელებენ, ერთმანეთის საქმიანობას მიიწერენ და როცა საქმე გამჭვირვალობას და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულებას შეეხება, ფიქციურ ზღვარს მოიმიზეზებენ და ცალკე მდგომ ინსტიტუციებად წარმოჩნდებიან.

„მედიააკადემია“ კი სასამართლოში აცხადებდა, რომ ის არ ახორციელებს საჯარო უფლებამოსილებებს და ამდენად, არ წარმოადგენს ფუნქციონალური გაგებით ადმინისტრაციულ ორგანოს. მოპასუხის შეფასებით, საკანონმდებლო ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც „საზოგადოებაში მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობა” კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ფუნქციას წარმოადგენს [რაც შემდგომში ნაწილობრივ „მედიააკადემიას“ გადაეცა დელეგირების გზით] ავტომატურად ამ უფლებამოსილებას საჯაროდ არ აქცევდა. მოპასუხე მხარე ასევე აპელირებდა იმაზე, რომ „მედიააკადემია“ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებას არ იღებს.

სასამართლომ გადაწყვეტილებაში ხაზი გაუსვა ინფორმაციის თავისუფლების მნიშვნელობას და განმარტა, რომ კანონი ინფორმაციის გაცემის ვალდებულებას აკისრებს არა მხოლოდ სახელმწიფო უწყებებს, არამედ საჯარო დაწესებულებებს, რომელთა ცნებაც უფრო ფართოა და მოიცავს ადმინისტრაციულ ორგანოს.

სასამართლომ განმარტა, რომ ვინაიდან „მედიააკადემია“ დელეგირების შედეგად ახორციელებს საჯარო-სამართლებრივ უფლებამოსილებას და აღნიშნულ ფარგლებში ფუნქციურად მოქმედებს, როგორც ადმინისტრაციული ორგანო, იმ საქმიანობაზე, რომელიც დაკავშირებულია „მედიააკადემიის“ მიერ ადმინისტრაციული ფუნქციების განხორციელებასთან, ვრცელდება ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მესამე თავის მოქმედება და ის ვალდებულია გასცეს IDFI-ის მიერ მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი