ნეტგაზეთი • RU

ვინ [ვერ] დაირეგისტრირებს მიწას გომისმთაზე – საჯარო რეესტრის განმარტება

გომისმთაზე საკუთრების რეგისტრაცია რამდენიმე შემთხვევაშია შესაძლებელი, მათ შორის, გათვალისწინებულია შემთხვევა, როცა უძრავი ქონების მფლობელად ტექნიკური ინვენტარიზაციის ცნობა არქივშია დაცული 2004 წლის 4 ოქტომბრამდე. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა გომისმთაზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციის პროცესი 17 აგვისტოს დაიწყო. საჯარო რეესტრმა „ბათუმელებს“ წერილობით მოგვაწოდა ინფორმაცია რეგისტრაციის პროცესის შესახებ.

„მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონით განსაზღვრულია რეგისტრაციისთვის საჭირო  დოკუმენტების ფართო ჩამონათვალი. კერძოდ, ეს დოკუმენტებია:

  • მიღებაჩაბარების აქტი;
  • სასამართლოს (არბიტრაჟისკანონიერ ძალაში შესული აქტი;
  • გარიგება
  • 2004 წლის 4 ოქტომბრამდე უძრავი ნივთის მფლობელად (მოსარგებლედტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივში აღრიცხვის დამადასტურებელი ცნობადახასიათება;
  • საკომლო წიგნიდან ამონაწერი; მებაღის წიგნაკი;
  • სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწით ან არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწით სარგებლობისთვის გადასახადის გადამხდელთა სია.
  • საქართველოს ეროვნულ არქივში ან სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს არქივში დაცული დოკუმენტები (მათ შორის, ბინის მეპატრონეთა წიგნის ჩანაწერი, მიწის საკადასტრო წიგნის ჩანაწერი) თანდართული მიწის გამოყოფის გეგმით ან მის გარეშე.

საჯარო რეესტრი აპირებს ფაქტობრივი ფლობის და თვითნებურად მიწის ნაკვეთის დაკავების გათვალისწინებასაც.

„სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებშითვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთის შემთხვევაშირომელზეც უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი არ იძებნება, საკუთრების უფლების აღიარებას საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო უზრუნველყოფს,“ – მოგვწერეს საჯარო რეესტრიდან.

უწყების ინფორმაციით, ამ შემთხვევაში აღიარების საფუძველს წარმოადგენს ადგილზე დათვალიერების ოქმი, რომლითაც უნდა დადასტურდეს ის, რომ დაინტერესებული პირი კონკრეტული მიწის ნაკვეთს 2007 წლის 20 სექტემბრამდე ფლობდა და ახლაც ფლობს. 2007 წლის 20 სექტემბერს ამოქმედდა კანონი „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში [სარგებლობაში] არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ“.

საჯარო რეესტრი უფლებამოსილია საკუთრების უფლება აღიაროს თვითნებურად დაკავებულ სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მათზე განთავსებული არ არის შენობა-ნაგებობა.

ორივე შემთხვევაში, სახლი აქვს თუ არა მოქალაქეს, ადგილზე დათვალიერების ოქმში მონაწილეობენ და მიწის ნაკვეთის ფაქტობრივ ფლობას ადასტურებენ იმავე სარეგისტრაციო ბლოკში მდებარე არანაკლებ ორი მომიჯნავე მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე ან მფლობელი.

„ამასთანსაველე სამუშაოების წარმოებისას დასაშვებია მიწის ნაკვეთის თვითნებურად დაკავების ფაქტი დადგინდეს შემდეგი დოკუმენტებითაცსასამართლოს აქტიორთოფოტო (აეროფოტოგადაღებააბონენტად აყვანის დოკუმენტიკომუნალური გადასახადების გადახდის ქვითარიმუნიციპალიტეტის ცნობა ან და სხვა დოკუმენტიმიწის ნაკვეთის ფაქტობრივი ფლობა ფაქტობრივი გარემოებების შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების შედეგად დგინდება,“ – მოგვწერეს საჯარო რეესტრიდან. 

რა ხდება მაშინ, თუკი ფაქტობრივი ფლობა არ დგინდება?

„იმ შემთხვევაში, თუ უტყუარად არ დადგინდება, რომ თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთზე შენობა-ნაგებობა [აშენებული, მშენებარე ან დანგრეული] განთავსებული იყო 2007 წლის 20 სექტემბრამდე, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო უფლებამოსილია, დაინტერესებული პირისგან დამატებით მოითხოვოს ექსპერტიზის დასკვნა,“ – აღნიშნულია საჯარო რეესტრის მიერ ჩვენთვის მოწოდებულ ინფორმაციაში.

მიწების რეგისტრაციის პროცესი გომისმთაზე ნოემბრის მეორე ნახევრიდან დაიწყება და წლის ბოლომდე დასრულდება. ნოემბრამდე საჯარო რეესტრის თანამშრომლები სისტემური რეგისტრაციისთვის საკადასტრო სამუშაოებს აწარმოებენ.

„უსასყიდლოდ შესრულდება უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის მოძიება და სისტემატიზაცია, ნოტარიუსის მიერ გარიგებაზე მხარეთა ხელმოწერების დამოწმება, სანოტარო მედიაცია, მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარება, ფაქტების კონსტატაცია“, – აღნიშნეს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში.

ამ თემაზე:

გომის მთაზე მიწის რეგისტრაცია დაიწყო – რას ითხოვს ხალხი და ვის არ დაუმტკიცებენ ქონებას

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი