Batumelebi | როგორ ჩავერთოთ „იაფი სახლის“ პროგრამაში – ინსტრუქცია როგორ ჩავერთოთ „იაფი სახლის“ პროგრამაში – ინსტრუქცია – Batumelebi
RU | GE  

როგორ ჩავერთოთ „იაფი სახლის“ პროგრამაში – ინსტრუქცია

„იაფ სახლში“ ბინის მსურველი, ხელმისაწვდომი საცხოვრისის [„იაფი სახლის“] პროგრამაში რომ ჩაერთოს, პირველ რიგში უნდა აკმაყოფილებდეს ამ პროგრამის კრიტერიუმებს, შემდეგ კი, ბათუმის მერიის ნებისმიერ სერვისცენტრში უნდა აიღოს და შეავსოს სპეციალური განაცხადის ფორმა.

კრიტერიუმები ნახეთ აქ:

„ხელმისაწვდომი საცხოვრისის” პროგრამაში მონაწილეობისთვის ოჯახი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

 • ოჯახის საერთო შემოსავალი არ უნდა აღემატებოდეს 1-სულიანი ოჯახებისთვის 1200 ლარს, 2-სულიანისთვის – 1800 ლარს, 3-სულიანისთვის – 2400 ლარს, ხოლო 4 და
  მეტ სულიანისთვის – 3000 ლარს (ამ პუნქტის მიზნებისთვის, ხელფასის შემთხვევაში შემოსავალში იგულისხმება ხელზე ასაღები ხელფასი);
 • ოჯახის ერთ სრულწლოვან წევრს მაინც უნდა ჰქონდეს რეგისტრაცია ბათუმში, სულ მცირე, ერთი წელი;
 • ოჯახის ერთ წევრს მაინც უნდა ჰქონდეს სტაბილური სამსახური;
 • ოჯახს საკუთრებაში არ უნდა გააჩნდეს საცხოვრებლად ვარგისი ბინა ან სახლი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, კომერციული ფართი (10 კვადრატულ მეტრზე მეტი);
 • ოჯახის შემოსავალი უნდა შეადგენდეს ხელმისაწვდომი საცხოვრისისათვის ყოველთვიური შენატანის მინიმუმ სამმაგ ოდენობას;
 • ოჯახი, რომელიც ბინას ქირაობს, ქირაში არ უნდა იხდიდეს „ხელმისაწვდომი საცხოვრისის“ ყოველთვიური მინიმალური შენატანის სამმაგ ოდენობაზე მეტს;
 • ოჯახი არ უნდა მიეკუთვნებოდეს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ იმ ოჯახს, რომლისთვისაც მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილია სახელმწიფოს მიერ საარსებო შემწეობის გაცემა.

 

განაცხადების მიღებას ბათუმის მერიის სერვისცენტრები 2020 წლის 2 მარტიდან დაიწყებენ. განაცხადების მიღება 29 მაისს დასრულდება.

პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში მოსახვედრად განაცხადის მიღების, აღრიცხვისა და დამუშავების შესახებ, ბათუმის მერიამ სპეციალური ინსტრუქცია შეიმუშავა. მერიის განცხადებით, მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია წარმოადგენს ბინის მიღების წინაპირობას და არა გარანტიას.

ინსტრუქციის სანახავად - დააკლიკეთ აქ
მუხლი 1. განაცხადი აღრიცხვაზე ასაყვანად
1. ნებისმიერმა ოჯახმა, რომელიც მიიჩნევს, რომ საჭიროებს ბინას და თავისი სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით თვლის, რომ შეუძლია დაფაროს მიღებული ბინის საფასური 15 წლის განმავლობაში, შეუძლია შეავსოს განაცხადის დადგენილი ფორმა მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციისათვის აღრიცხვაზე ასაყვანად.
2. მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია წარმოადგენს წინაპირობას და არა გარანტიას ბინის მიღებისათვის.
3. განაცხადის ფორმის მიღება შეუძლია ნებისმიერ სრულწლოვან ქმედუნარიან პირს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში.
4. დაუშვებლია განაცხადის გაცემისას რაიმე დოკუმენტის მოთხოვნა ან რაიმე სახის დაბრკოლების შექმნა. ასევე, განაცხადის გაცემისათვის რაიმე საფასურის დაწესება.
5. ერთ პირზე ერთდროულად ორზე მეტი განაცხადის ფორმა არ გაიცემა.
6. განაცხადის გაცემისას მის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი, საჭიროების შემთხვევაში, ვალდებულია დაინტერესებულ პირს მიაწოდოს ინფორმაცია განაცხადის შევსებასთან დაკავშირებით, მისცეს ახსნა-განმარტება განაცხადის შევსების საჭიროებისა და მოსალოდნელი შედეგების შესახებ.

მუხლი 2. განაცხადის შევსება
1. განაცხადი წარმოადგენს სააღრიცხვო დოკუმენტს, რომელიც გამოხატავს პირის ან პირთა ჯგუფის (ოჯახის) ნებას მონაცემთა ბაზაში მოსახვედრად.
2. განაცხადი ივსება მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის მსურველი ოჯახის მიერ.
3. განაცხადის შევსებისას ოჯახის შემადგენლობაში არ გაითვალისწინება:
ა) პირ(ებ)ი, რომელიც ოჯახთან ერთად ფაქტობრივად არ ცხოვრობს დასაქმების ან სხვა რაიმე მიზეზთა გამო, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც დასაქმებულნი არიან საქართველოს სხვა
რეგიონში ან უცხოეთში და მათი დასაქმებიდან მიღებული შემოსავლები ირიცხება აპლიკანტი ოჯახის რომელიმე წევრის საბანკო ანგარიშზე;
ბ) სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მყოფი პირი, გარდა ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებული (5 წლამდე თავისუფლება აღკვეთილი) პირისა;
გ) ქვეყნის ფარგლებს გარეთ 12 თვეზე მეტი ხნით მყოფი პირი, გარდა იმ პირისა, რომელიც საზღვარგარეთ იმყოფება სასწავლებლად;
დ) სასამართლოს მიერ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან გარდაცვლილად გამოცხადებული პირი.
4. განაცხადის შევსება ხდება განაცხადის ფორმის სათანადო გრაფაში შესაბამისი მონაცემების ჩაწერით. ჩანაწერი კეთდება კალმით, გარკვეული ხელწერით. შესაბამისი თანდართული დოკუმენტაცია მოინიშნება, ხოლო სხვა დოკუმენტაციაში ჩაიწერება დოკუმენტ(ებ)ის დასახელება.
5. შევსებას ექვემდებარება განაცხადის ყველა საჭირო გრაფა.
6. სახელისა და გვარის მითითებისას განაცხადის შესაბამის გრაფაში იწერება ამ პირის პირადობის დამადასტურებელ ოფიციალურ დოკუმენტში აღნიშნული სახელი და გვარი.
7. ოჯახის შემადგენლობაში მყოფი ყოველი 16 წლის და უფროსი ასაკის მქონე პირის შესახებ განაცხადის შესაბამის გრაფაში სხვა ინფორმაციასთან ერთად უნდა აღინიშნოს ამ პირის პირადი (ბინადრობის) მოწმობის ნომერი, ამ დოკუმენტებით განსაზღვრული პირადი ნომერი და ხელმოწერა.
8. ოჯახის შემადგენლობაში მყოფი 16 წლამდე ასაკის ბავშვებზე ივსება სპეციალური გრაფა, სადაც აღინიშნება სახელი, გვარი, სქესი, ასაკი, დაბადების მოწმობის ნომერი (პირადობის მოწმობის არარსებობის შემთხვევაში) და პირადი ნომერი.
9. განაცხადის ის გრაფა, რომელიც შევსებას არ საჭიროებს, გადაიხაზება.
მაგ.:

10. იმ შემთხვევაში, თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მარტოხელა პირები ვერ უზრუნველყოფენ განაცხადის ფორმის შევსებასა და საკომუნიკაციო პუნქტში ჩაბარებას, აღნიშნული ქმედებების განხორციელება შეუძლიათ მიანდონ ნდობით აღჭურვილ პირებს.

მუხლი 3. განაცხადის ჩაბარება
1. შევსებული განაცხადი ოჯახის უფლებამოსილი პირის მიერ ბარდება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის შესაბამის სერვისცენტრში.
2. შევსებული განაცხადის ჩაბარება ადასტურებს ამ ოჯახის (მასში შემავალი პირების) თანხმობას, რომ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ ან მის მიერ უფლებამოსილმა პირმა მისი იდენტიფიკაციისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის დასადგენად ნებისმიერი წყაროდან მოიპოვოს ინფორმაცია.
3. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფს:
ა) განაცხადის ფორმებისა და სხვა თანმხლები დოკუმენტების (საინფორმაციო და განმარტებითი წერილები, ბუკლეტები და სხვ.) მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომობას;
ბ) განაცხადის ჩაბარებისას მისი შევსების სისწორის კონტროლს (მაგ.: პირადი ნომრის ჩაწერას შესაბამის გრაფაში);
გ) განაცხადის შევსების სისრულის კონტროლს (მაგ.: შევსებულია თუ არა განაცხადის ყველა საჭირო გრაფა, აქვს თუ არა ხელმოწერა და სხვ.);
დ) განაცხადის სწორად შევსების მიზნით, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, რეკომენდაციებისა და განმარტებების მიცემას;
ე) შევსებული განაცხადის ფორმის მიღებას და სპეციალურ ჟურნალში აღრიცხვას;
ვ) განაცხადის დამუშავების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობას;
ზ) აღრიცხვის პროცესთან დაკავშირებით სხვა დამატებითი ქმედებების განხორციელებას.
5. დაუშვებელია არასრულყოფილად ან არასწორად შევსებული განაცხადისფორმის მიღება.
6. არასრულყოფილია განაცხადი, თუ გამოტოვებულია სავალდებულო შევსებას დაქვემდებარებული რომელიმე გრაფა (მაგ.: აკლია პირადი ნომერი, არ არის აღნიშნული მისამართი, აკლია
ხელმოწერა და სხვ.).
7. არასრულყოფილად შევსებული განაცხადის წარმოდგენის შემთხვევაში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია წარმომდგენს უკან დაუბრუნოს
განაცხადის ფორმა და მისცეს განაცხადის სრულყოფილად შევსებისათვის საჭირო მითითებები.
8. არასწორია განაცხადი, თუ ერთ გრაფაში შესატანი მონაცემები შეტანილია შინაარსობრივად განსხვავებულ გრაფაში (მაგ., პირადი ნომრის გრაფაში მითითებულია დაბადების მოწმობის
ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი).
9. ჩაბარებას არ ექვემდებარება შევსებული განაცხადის იმგვარად დაზიანებული, დახეული ანდა გადასწორებული ფორმა, რომლიდანაც საეჭვოა ან შეუძლებელია შეტანილი მონაცემების
(ინფორმაციის) ამოკითხვა.
10. თუ შესაძლებელია განაცხადის ფორმის შევსებისას დაშვებული ხარვეზების ადგილზე აღმოფხვრა, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის პასუხისმგებელი პირის მითითების საფუძველზე წარმომდგენი ადგილზევე სრულყოფს განაცხადის ფორმას.
11. განაცხადის ფორმის შევსების გამარტივების მიზნით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში თვალსაჩინო ადგილას გამოიკვრება განაცხადის ფორმის შევსებული ნიმუში.

მუხლი 4. განაცხადის აღრიცხვა
1. მერიის პასუხისმგებელი პირი სწორად და სრულად შევსებული განაცხადის მიღებისას განაცხადზე აღნიშნავს მისი ჩაბარების თარიღს, აღრიცხავს სპეციალურ ჟურნალში და ანიჭებს
ნომერს.
2. ოჯახსაც ენიჭება იგივე ნომერი, რაც სააღრიცხვო ჟურნალის მიხედვით განაცხადისთვისაა მინიჭებული.
3. პასუხისმგებელი პირი ახდენს განაცხადის ჟურნალში აღრიცხვას უწყვეტი ნუმერაციით, არაბული ციფრების გამოყენებით.
4. დაუშვებელია ერთი და იმავე ნომრის სხვადასხვა განაცხადისათვის მინიჭება.
5. ჟურნალში შეიტანება განაცხადის აღრიცხვის ნომერი, თარიღი, ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის სახელი, გვარი და სხვა აუცილებელი ინფორმაცია.
6. განაცხადის ჩაბარების ფაქტი დასტურდება ჟურნალის სპეციალურ გრაფაში ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.
7. განაცხადის ჩაბარებისა და ჟურნალში გატარების შემდეგ ოჯახის უფლებამოსილ წარმომადგენელზე გაიცემა განაცხადის ჩაბარების დამადასტურებელი ცნობა, რომელშიც აღინიშნება
განაცხადის ნომერი, განაცხადის ჩაბარების თარიღი, განაცხადის მიმღები პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა.

მუხლი 5. განაცხადის დამუშავება
1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომი საცხოვრისის პროგრამაში მონაწილეობის მსურველთა განაცხადების პირველად დამუშავებას, რაც გულისხმობს წარმოდგენილი განაცხადების (თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად) შესწავლას არის თუ არა სრულყოფილი და შესაბამისობაში დადგენილ მოთხოვნებთან და ხარვეზების არსებობის შემთხვევაში უზრუნველყოფს შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებას მათი სრულყოფის მიზნით.
2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია შეისწავლის წარმოდგენილ განაცხადებს დოკუმენტების მიხედვით ფორმალურად აკმაყოფილებს თუ არა პროგრამით სარგებლობის მინიმალურ მოთხოვნებს, შემდგომი ეტაპის განხილვისათვის.

 

განაცხადის ფორმასთან ერთად ბათუმის სერვისცენტრში მოქალაქემ უნდა წარადგინოს ასევე სხვადასხვა დოკუმენტები.

ჩამონათვალი ნახეთ აქ:

აპლიკანტებმა მერიის სერვისცენტრებში უნდა წარადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • შევსებული განაცხადის ფორმა
 • ოჯახის წევრთა პირადობის მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ასლები
 • ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები (პირადობის მოწმობის არარსებობის შემთხვევაში)
 • ცნობა ოჯახის ერთი სრულწლოვანი წევრის მაინც ბათუმში რეგისტრაციის შესახებ, რეგისტრაციის თარიღის მითითებით
 • ცნობა ოჯახის წევრების სამუშაო ადგილიდან (ხელფასის მითითებით) მიმდინარე და ბოლო ერთი წლის პერიოდისათვის, ასევე, იმავე პერიოდისათვის საბანკო ამონაწერი და ცნობა საგადასახადო ორგანოდან საშემოსავლო გადასახადის გადახდის შესახებ
 • ცნობა საჯარო რეესტრიდან და ტექნიკური აღრიცხვის არქივიდან საქართველოს მასშტაბით ოჯახის წევრთა საკუთრებაში უძრავი ქონების არსებობის/არარსებობის შესახებ
 • ოჯახის ამჟამინდელ საცხოვრებელთან დაკავშირებით ქირავნობის ან სხვა შესაბამისი ხელშეკრულების ასლი (არსებობის შემთხვევაში), ან ქონების მესაკუთრის წერილობითი დოკუმენტი (ნოტარიულად დადასტურებული) ქონებით სარგებლობის თაობაზე
 • ცნობა „კრედიტინფო საქართველოდან“ ოჯახის ყველა სრულწლოვან წევრზე სესხის არსებობის/არარსებობის შესახებ. საბანკო სესხის არსებობის შემთხვევაში, გადახდის მდგომარეობის შესახებ
 • ცნობა ოჯახის სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრაციის არსებობის/არარსებობისა და მინიჭებული ქულების შესახებ
 • ცნობა (შესაბამისი დოკუმენტი) ოჯახის წევრების სპეციალური სტატუსის შესახებ – შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ოჯახში, ახალდაქორწინებული წყვილი, მარჩენალდაკარგული, ომის ვეტერანი და სხვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 • განმცხადებელი უფლებამოსილია განაცხადს დაურთოს სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც მისი მოსაზრებით შეიძლება საფუძვლად დაედოს მისთვის ხელსაყრელი გადაწყვეტილების მიღებას. მიღებული განაცხადების შესწავლა-გადარჩევა, აპლიკანტი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლა, ანკეტის შევსება, აპლიკანტი ოჯახების მონაცემთა ბაზის შექმნა და სარეიტინგო ქულების მინიჭება მოწვეული კონსულტანტის მიერ განხორციელდება. კონსულტანტი, რომელმაც აპლიკანტები უნდა შეარჩიოს, განაცხადების მიღების დასრულების შემდეგ, სახელმწიფო შესყიდვების საშუალებით გამოვლინდება.

 

„იაფ სახლთან“ დაკავშირებით ბათუმის მერის ბრძანებით სპეციალური კომისია შეიქმნება, რომელშიც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც შევლენ.

პროგრამის ფარგლებში, ბინის ფასს მომავალი მესაკუთრე 15 წლის განმავლობაში გადაიხდის. ღირებულების დაფარვის შემდეგ კი, ბინა საკუთრებაში გადაეცემა.

„იაფი სახლის“ ფარგლებში გასანაწილებელი თითოეული ბინის ფართობი, ფასი და ყოველთვიური შენატანი:

ამ თემაზე:

ბათუმის მერია „იაფ სახლში“ ბინის მსურველთა განცხადებების მიღებას 2 მარტიდან დაიწყებს

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com