ნეტგაზეთი • RU

გამამართლებელი განაჩენის შემთხვევაში პირს გასაჩივრების უფლება ექნება[ვიდეო]

 

 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა რამდენიმე წუთის წინ  დააკმაყოფილა უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის პალატის კონსტიტუციური წარდგინება. 

 

საკონსტიტუციო სასამართლო

სასამართლოს გადაწყვეტილებით, პირს, რომელსაც სასამართლო გამამართლებელ განაჩენს გამოუტანს, შეეძლება მისი საქმე ზემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივროს. სისხლის სამართლის კოდექსი აქამდე პირს ამის უფლებას უზღუდავდა.

 

 

2014 წლის 13 ივნისს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ შეაჩერა ბ. ი-ს საკასაციო საჩივრის განხილვა. საქმის მიხედვით, ბ. ი. გამართლებულია მისთვის წარდგენილ ბრალდებაში, თუმცა იგი სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ასაჩივრებს მის მიერ გირაოს სახით შეტანილი თანხის სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხვის ნაწილში.

 

საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ყოველ ადამიანს უფლება აქვს, თავის უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად მიმართოს სასამართლოს. აღნიშნული კონსტიტუციური ნორმის საწინააღმდეგოდ, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის (1998 წლის 20 თებერვლის კანონი) შესაბამისი ნორმები გამორიცხავენ გამართლებული პირის მიერ საკასაციო (ისევე როგორც სააპელაციო) საჩივრის შეტანის უფლებას, კერძოდ, ამავე კოდექსის 546-ე მუხლის თანახმად, საკასაციო გასაჩივრების სუბიექტები არიან  518-ე მუხლში მითითებული პირები, ხოლო სსსკ-ის 518-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად, სააპელაციო საჩივრის შეტანის უფლება აქვთ სახელმწიფო ბრალმდებელს, ზემდგომ პროკურორს, დაზარალებულს, მსჯავრდებულს, დამცველს, მსჯავრდებულისა და დაზარალებულის კანონიერ წარმომადგენლებს.

 

 

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ნათია როყვა