ნეტგაზეთი • RU

საჯარო მოხელის კლასების მინიჭება და საკლასო დანამატები პირველი ივლისიდან

საქართველოს მთავრობამ პროფესიული საჯარო მოხელისთვის მოხელის კლასების მინიჭების წესი და პირობები დაამტკიცა, რომელიც მიმდინარე წლის პირველი ივლისიდან ამოქმედდება. საჯარო სამსახურში დასაქმებულები მოხელის კლასის მინიჭების პარალელურად საკლასო დანამატსაც მიიღებენ.

დადგენილების მიხედვით, მოხელის კლასი განსაზღვრავს მოხელის პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების დონეს და მისი მინიჭების მიზანია „საჯარო მოხელის მოტივაციის ამაღლება, მატერიალური კეთილდღეობის ხელშეწყობა და საჯარო სამსახურის სტაბილურობის უზრუნველყოფა“.

მოხელის კლასების საერთო რაოდენობაა 12, სადაც პირველი კლასი არის ყველაზე დაბალი კლასი, ხოლო მე-12 – ყველაზე მაღალი კლასი. მოხელის კლასი არ მიენიჭება მოხელეს გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში [როცა ის დანიშნულია გამოსაცდელი ვადით]. გამოსაცდელი ვადის გასვლის შემდეგ კი, მოხელეს მოხელის კლასის მინიჭებისას გამოსაცდელი ვადა ჩაეთვლება სამსახურის სტაჟში. ამასთან, საჯარო მოხელეს მინიჭებული მოხელის კლასი უნარჩუნდება მუდმივად და დაუშვებელია  მისი  ჩამორთმევა.

მოხელეს მოხელის კლასს ანიჭებს საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელი საჯარო დაწესებულების ადამიანური რესურსების მართვის ერთეულის  წარდგინებით.

საკლასო დანამატი და მისი ოდენობა
 • მოხელეს, რომელსაც მიენიჭა მოხელის კლასი, ეძლევა თანამდებობრივი სარგოს დანამატი – საკლასო დანამატი.
 • მოხელეს საკლასო დანამატი ეძლევა საჯარო სამსახურში მოხელის თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში.

მოხელეს საკლასო დანამატი ეძლევა, ასევე:

 • სხვა საჯარო დაწესებულებაში ან/და იმავე საჯარო დაწესებულებაში სხვა თანამდებობაზე გადასვლისას;
 • საჯარო დაწესებულების რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის ან/და მისი სხვა საჯარო დაწესებულებასთან შერწყმის ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო უფრო დაბალი იერარქიული რანგის თანამდებობაზე გადაყვანისას.

მოხელეთა რეზერვში ჩარიცხვის შემთხვევაში, მოხელეს საკლასო დანამატი არ ეძლევა.

მოხელის საკლასო დანამატის ოდენობა განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. ეს კანონი კი დღემდე მიღებული არ არის.

საკლასო ჩინები და მოხელის კლასები

2017 წლის პირველ ივლისამდე მინიჭებული საჯარო მოხელის საკლასო ჩინები, მთავრობის დადგენილების მიხედვით, გაუთანაბრდება მოხელის კლასებს შემდეგი შესაბამისობით:

 • ნამდვილი სახელმწიფო მრჩეველი – მე-12 კლასი;
 • პირველი კლასის სახელმწიფო მრჩეველი – მე-11 კლასი;
 • სახელმწიფო მრჩეველი –   მე-10 კლასი;
 • პირველი კლასის მრჩეველი –  მე-9 კლასი;
 • მეორე კლასის მრჩეველი – მე-8 კლასი;
 • მესამე კლასის მრჩეველი – მე-7 კლასი;
 • საჯარო სამსახურის პირველი კლასის მრჩეველი – მე-6 კლასი;
 • საჯარო სამსახურის მეორე კლასის მრჩეველი – მე-5 კლასი;
 • საჯარო სამსახურის მესამე კლასის მრჩეველი – მე-4 კლასი;
 • საჯარო სამსახურის პირველი კლასის რეფერენტი – მე-3 კლასი;
 • საჯარო სამსახურის მეორე კლასის რეფერენტი – მე-2 კლასი;
 • საჯარო სამსახურის  მესამე კლასის რეფერენტი – პირველი კლასი.
მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com