ნეტგაზეთი • RU

ქობულეთის საკრებულოს წევრებზე 238 975 ლარი დაუსაბუთებლად გასცეს – აუდიტი

სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშის მიხედვით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, 2019-2020 წლებში, სახელფასო ფონდი კანონდარღვევით იყო გაზრდილი, ხოლო ამავე პერიოდში, საკრებულოს არათანამდებობის პირებზე, დოკუმენტური დასაბუთების გარეშეა გადახდილი ჯამში 238 975 ლარი.

სახელფასო ფონდის გაზრდის პარალელურად, „ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არ ფუნქციონირებს ფაქტობრივად ნამუშევარი დროის აღრიცხვის სისტემა, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებული პირები მიიღებოდნენ მუდმივი ამოცანების შესასრულებლად, ხოლო მათ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფუნქციებისა და მოვალეობების შესრულება დოკუმენტურად არ დასტურდება. ზემოაღნიშნული საბიუჯეტო სახსრების არარაციონალურად ხარჯვის რისკებს შეიცავს“, – აცხადებს აუდიტი.

გაზრდილი სახელფასო ფონდი ქობულეთის მუნიციპალურ ორგანიზაციებში

ქობულეთის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ ორგანიზაციებში 2019 წელს სრულმა სახელფასო ხარჯებმა შეადგინა 8 323 191 ლარი, ხოლო 2020 წელს − 8 554 537 ლარი. შესაბამისად, ეს 9.6%-ით და 12.6%-ით აღემატება 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს, მათ შორის, 2018 წელთან მიმართებით 2019 წლის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურების საკასო შესრულება გაზრდილია 41.7%-ით, ხოლო 2020 წლის − 54.6%-ით.

აუდიტის მიხედვით, „ქობულეთის მუნიციპალური ორგანიზაციები, 2019-2020 წლებში ასევე არ აწარმოებდნენ თანამშრომელთა სამსახურში გამოცხადების აღრიცხვის/სამუშაო დროის გამოყენებისა და ხელფასის გაანგარიშების აღრიცხვის ტაბელს, ხოლო ხელფასების დარიცხვა და გაცემა ხდებოდა მხოლოდ საშტატო განრიგისა და შრომითი ხელშეკრულებების საფუძველზე.

ამასთანავე, ორგანიზაციებს დოკუმენტის სახით არ აქვთ სამუშაო აღწერილობები, შრომითი ხელშეკრულებები კი შაბლონურია და არ იძლევა შესასრულებელი სამუშაოების იდენტიფიცირების შესაძლებლობას“.

გაზრდილი სახელფასო ფონდი ქობულეთის მერიაში

2018 წელთან შედარებით სახელფასო ხარჯები გაზრდილია ასევე ქობულეთის მერიაში, მათ შორის, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურების ხარჯები 2019 წელს გაზრდილია 24.1%-ით, ხოლო 2020 წელს − 30.4%-ით.

„ქობულეთის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ხარჯების ზრდა დაუსაბუთებელია, განსაკუთრებით, 2020 წელს COVID-19 პანდემიის გავრცელების პირობებში, როდესაც არ ხდებოდა თანამშრომლების სამუშაოზე გამოცხადების აღრიცხვა ან/და შესრულებული სამუშაოს სხვა ფორმით დადასტურება. ასევე შესაბამისი შრომითი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, შესასრულებელი სამუშაო არ ატარებს დამხმარე ხასიათს ან/და არამუდმივი ამოცანების შესრულებას“ – აღნიშნულია ანგარიშში.

აუდიტის რეკომენდაციით, „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ უნდა შეიმუშაოს კონტროლის ისეთი მექანიზმი, რომელიც ადამიანური რესურსების ოპტიმალური გამოყენებით უზრუნველყოფს საბიუჯეტო რესურსების ეფექტიან განკარგვას, ასევე თანამშრომელთა სამსახურში ყოფნისა და სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულების დადასტურებას.“

დასაბუთების გარეშე ხარჯების ანაზღაურება ქობულეთის საკრებულოში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტმა საკრებულოს არათანამდებობის პირებს, 2019-2020 წლებში მოქმედი მარეგულირებელი ნორმების შეუსაბამოდ, დოკუმენტური დასაბუთების გარეშე, ჯამში 238 975 ლარი გადაუხადა.

აუდიტის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იმ წევრებს, რომლებიც არ არიან საკრებულოს თანამდებობის პირები, უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ასანაზღაურებლად, თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად, ეძლევათ არა ფიქსირებული გასამრჯელო, არამედ უნაზღაურდებათ უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები.

შესაბამისად, თანხის გაცემის საფუძველი უნდა იყოს ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

„მუნიციპალიტეტმა ვერ წარმოადგინა შესაბამისი პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტი საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული ხარჯების დასადასტურებლად. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მიერ საკრებულოს წევრებზე თანხების გაცემა ვერ ჩაითვლება წარმოშობილი ხარჯების ანაზღაურებად, რადგან საფუძვლად არ უდევს ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი“, – აცხადებს აუდიტი.

აუდიტის რეკომენდაციით, „მნიშვნელოვანია, რომ საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესი და პრაქტიკა სრულ შესაბამისობაში იყოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან. შესაბამისად, ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდეს სათანადო დოკუმენტების წარმოდგენის პირობებში.“

ამავე თემაზე:

 

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com