ბათუმი,მთავარი,მთიანი აჭარა,სიახლეები

რა შემთხვევაში გადადის კერძო მიწა სახელმწიფოს საკუთრებაში – ახალი წესი

19.05.2021 • 6703
რა შემთხვევაში გადადის კერძო მიწა სახელმწიფოს საკუთრებაში – ახალი წესი

მთავრობამ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოს საკუთრებაში გადასვლაზე გადაწყვეტილების მიღების, მიწის ღირებულების დადგენისა და ანაზღაურების წესი დაამტკიცა.

ახალი წესი ძირითადად ეხება იმ სასოფლო მიწას, რომლის მესაკუთრე კომპანიის პარტნიორი უცხოელია და ეს მესაკუთრე ვერ ასრულებს საინვესტიციო ვალდებულებებს.

მოქმედი კანონმდებლობით, თუ მიწის ნაკვეთი საქართველოში რეგისტრირებული იმ იურიდიული პირის საკუთრებაშია, რომლის დომინანტი პარტნიორი უცხოელი ან/და საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირია ან რომლის დომინანტი პარტნიორი [სახელმწიფო ან საქართველოს მოქალაქე] ვერ დგინდება, ასეთ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე ინვესტიციის განსახორციელებლად საინვესტიციო გეგმას ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.

საინვესტიციო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი [უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან] 1 წლის ვადაში მესაკუთრე ვალდებულია მიწის ნაკვეთი გაასხვისოს.

თუ ერთი წლის ვადაში მიწის ნაკვეთს მესაკუთრე არ გაასხვისებს, ნაკვეთი გადადის სახელმწიფოს საკუთრებაში.

მთავრობამ 2021 წლის 18 მაისს სწორედ ის წესი დაამტკიცა, რომელიც, ზემოთ აღნიშნულ შემთხვევაში, სასოფლო-სამეურნეო მიწის სახელმწიფოს საკუთრებაში გადასვლაზე გადაწყვეტილების მიღებას, მიწის ღირებულების დადგენას და ანაზღაურებას განსაზღვრავს.

ახალი წესით, რომელიც ძალაში დღეს, 19 მაისს შევიდა:

  • თუ მესაკუთრე არ შეასრულებს ვალდებულებას და არ გაასხვისებს მიწის ნაკვეთს, საჯარო რეესტრი ამის შესახებ ატყობინებს ქონების ეროვნულ სააგენტოს;
  • სააგენტოსთვის შეტყობინების წარდგენამდე კი, საჯარო რეესტრი მიწის ნაკვეთზე არეგისტრირებს უფლების განკარგვის, მათ შორის, ნაკვეთის უფლებრივად დატვირთვის აკრძალვას, რაც არ ზღუდავს მიწის ნაკვეთზე სახელმწიფოს საკუთრების უფლების რეგისტრაციას;
  • კანონით, მიწის ნაკვეთი და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობა [ასეთის არსებობის შემთხვევაში] სახელმწიფოს საკუთრებაში გადადის წინასწარი, სრული და სამართლიანი ანაზღაურებით. შესაბამისად, მესაკუთრესთან მიწის ნაკვეთის შეძენაზე მოლაპარაკების დაწყებამდე, ქონების ეროვნული სააგენტო მიმართავს დამოუკიდებელ აუდიტორს/ექსპერტს – მიწის ნაკვეთის საბაზრო ღირებულების დასადგენად;
  • ფასის დადგენის შემდეგ, სააგენტო მესაკუთრეს წარუდგენს წერილობით შეთავაზებას ხელშეკრულების დადებისა და ანაზღაურების მიღების თაობაზე, რომელსაც უნდა ერთვოდეს შეტყობინება, ხელშეკრულების პროექტი და მიწის ნაკვეთის საბაზრო ღირებულების დამდგენი დასკვნა;
  • თუ მიწის ნაკვეთი იპოთეკითაა დატვირთული, ანაზღაურება ან მისი ნაწილი, მესაკუთრის ანგარიშის ნაცვლად, მიმართული იქნება იპოთეკის ვალდებულების სრულად ან ნაწილობრივ შესრულების უზრუნველსაყოფად. ასეთ შემთხვევაში, მესაკუთრეს, სააგენტოსა და შესაბამის კრედიტორს შორის ფორმდება სამმხრივი ხელშეკრულება.
  • საბოლოოდ, ხელშეკრულების საფუძველზე, სააგენტოს მიმართვით, მიწის ნაკვეთი საჯარო რეესტრში რეგისტრირდება სახელმწიფო საკუთრებად.

თუ მესაკუთრე წერილობით უარს განაცხადებს სააგენტოს შეთავაზებაზე ან/და დადგენილ ვადაში არ დადო სააგენტოსთან შესაბამისი ხელშეკრულება [ან ვერ უზრუნველყო კრედიტორის მიერ სამმხრივი ხელშეკრულების დადება], ასეთ შემთხვევაში, მიწის ნაკვეთი სახელმწიფო საკუთრებაში გადადის ექსპროპრიაციის გზით.

 

 

საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის კატეგორიებია: საძოვარი; სათიბი; სახნავი [მათ შორის, მრავალწლოვანი ნარგავებით დაკავებული] და საკარმიდამო.

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: