ნეტგაზეთი • RU

სტუდენტების დაფინანსების კონკურსში განცხადებების მიღება თებერვალში დაიწყება

აჭარის  განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2016 წელს, საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსებისთვის კონკურსს აცხადებს. კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა განცხადებები და პროგრამით გათვალისწინებული დოკუმენტები  სამინისტროში, 2016  წლის 17 თებერვლიდან  – 4 მარტის ჩათვლით უნდა წარადგინონ.

აჭარის განათლების სამინისტროს ცნობით, კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ სტუდენტებს, რომლებიც:
 – 2015 წელს ჩაირიცხნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე;
–  ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და ატესტატი მიიღეს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში.

– ბოლო  სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრება ტოლია, ან მეტი 71 % -სა.

დაფინანსება კი გაიცემა შემდეგი კატეგორიის სტუდენტებზე:
–  სტუდენტები მაღალმთიანი აჭარიდან: ქედა, შუახევი, ხულო;
–  დედით ან მამით ობოლი, უდედმამო;
–  მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი: ოთხი და მეტი შვილი.

–  სოციალურად დაუცველი: 100 000 ქულა და ნაკლები.

დოკუმენტების ჩამონათვალი, კატეგორიების მიხედვით ასე გამოიყურება: 
სტუდენტმა – მაღალმთიანი აჭარიდან: (ქედა, შუახევი, ხულო) უნდა წარადგინოს:
ა) განცხადება;

ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

დ) ცნობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებიდან შესაბამის სკოლაში ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლის შესახებ;

ე) ცნობა შესაბამისი უმაღლესი სასწავლებლიდან სტუდენტის ბოლო სემესტრის  შედეგების შესახებ;

ვ) ინფორმაცია სტუდენტის მიერ ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული შედეგების შესახებ;

ზ) აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის მიერ გაცემული ცნობა სტუდენტის ჩარიცხვის თარიღის, სწავლის საფასურის, ფაკულტეტის,  სპეციალობისა და კურსის მითითებით.

 

სტუდენტმა – ობოლი (დედით, ან მამით, უდედმამო) უნდა წარადგინოს:

ა) განცხადება;

ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) დაბადების მოწმობის ასლი;

დ) მშობლის/მშობლების გარდაცვალების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ე) ცნობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებიდან შესაბამის სკოლაში ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლის შესახებ;

ვ) ცნობა შესაბამისი უმაღლესი სასწავლებლიდან სტუდენტის ბოლო სემესტრის შედეგების შესახებ;

ზ) ინფორმაცია სტუდენტის მიერ ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული შედეგების შესახებ;

თ) აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის მიერ გაცემული ცნობა სტუდენტის ჩარიცხვის თარიღის, სწავლის საფასურის, ფაკულტეტის,  სპეციალობისა და კურსის მითითებით.

 

სტუდენტმა – მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი (ოთხი, ან მეტი შვილი) უნდა წარადგინოს:

ა) განცხადება;

ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) განმცხადებლისა და მისი და ძმების დაბადების მოწმობების ასლები;

დ) ცნობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებიდან შესაბამის სკოლაში ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლის შესახებ;

ე) ცნობა შესაბამისი უმაღლესი სასწავლებლიდან სტუდენტის ბოლო სემესტრის შედეგების შესახებ;

ვ) ინფორმაცია სტუდენტის მიერ ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული შედეგების შესახებ;

ზ) აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის მიერ გაცემული ცნობა სტუდენტის ჩარიცხვის თარიღის, სწავლის საფასურის, ფაკულტეტის,  სპეციალობისა და კურსის მითითებით.                      

 

სტუდენტმა – სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან (მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული სარეიტინგო ქულა ტოლია, ან ნაკლებია 100 000-ზე) უნდა წარადგინოს:

ა) განცხადება;

ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობის ასლი, რითაც დასტურდება რომ სტუდენტი ეკუთვნის სოციალურად დაუცველ ოჯახს

(ცნობა გაცემული უნდა იყოს აღნიშნული პროგრამის სააპლიკაციო ვადის ფარგლებში, 2016  წლის 17 თებერვლიდან  2016 წლის 4 მარტის ჩათვლით);

დ) დაბადების მოწმობის ასლი;

ე) ცნობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებიდან შესაბამის სკოლაში ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლის შესახებ;

ვ) ცნობა შესაბამისი უმაღლესი სასწავლებლიდან სტუდენტის ბოლო სემესტრის საშუალო შედეგების შესახებ;

ზ) ინფორმაცია სტუდენტის მიერ ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული შედეგების შესახებ;

თ) აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის მიერ გაცემული ცნობა სტუდენტის ჩარიცხვის თარიღის, სწავლის საფასურის, ფაკულტეტის,  სპეციალობისა და კურსის მითითებით.

აჭარის განათლების სამინისტროს მონაცემებით, 2015-2016 სასწავლო წლის პირველ  (შემოდგომის) სემესტრში, „სტუდენტთა დახმარების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში 500-მდე სტუდენტი დაფინანსდა.
მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
გაზეთი "ბათუმელები" გამოდის 2001 წლიდან.