Batumelebi | ნახევარი მილიონი აჭარის სოფლებში პროექტებისთვის – 70%-ს სამინისტრო დააფინანსებს ნახევარი მილიონი აჭარის სოფლებში პროექტებისთვის – 70%-ს სამინისტრო დააფინანსებს – Batumelebi
RU | GE  

ნახევარი მილიონი აჭარის სოფლებში პროექტებისთვის – 70%-ს სამინისტრო დააფინანსებს

ახალი პროგრამის ფარგლებში, რომელიც აჭარაში სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობას ითვალისწინებს, განაცხადების მიღება 2020 წლის 15 მაისამდე გაგრძელდება. განაცხადი პროგრამაში ჩართვის მსურველმა ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრში უნდა შეიტანოს. პროექტის ღირებულების 70 პროცენტს კი აღნიშნული ცენტრი დააფინანსებს [თუმცა არაუმეტეს 100 ათასი ლარისა]. პროექტის მინიმალური ბიუჯეტი 5 ათასი ლარი უნდა იყოს.

ცენტრის დაფინანსება შესაძლოა 70%-ზე ნაკლები იყოს იმ შემთხვევაში, თუ განაცხადის საინვესტიციო ღირებულება აღემატება 100 000 ლარს ან/და შეიცვალა დაფინანსება ხელშეკრულების გაფორმების თარიღის შემდგომ.

პროგრამის პრიორიტეტებია: ინოვაციური პროექტები; ახალგაზრდა მეწარმეების მიერ წარმოდგენილი პროექტები; ქალების მიერ წარმოდგენილი პროექტები; სოფლად გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება და კლიმატის ცვლილებების შერბილების ღონისძიებების ხელშეწყობით გათვალისწინებული პროექტები; ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიების გამოყენების პროექტები.

პროგრამის პირობების მიხედვით, პროგრამა ითვალისწინებს როგორც არსებული ბიზნესის გაფართოება/მოდერნიზებას, ასევე ახალი ბიზნესის (start-up) დასაწყებად ბენეფიციარებისთვის ფინანსური დახმარების გაწევას. პოტენციურ ბენეფიციარს, პროგრამაში ჩართვის მიზნით, ცენტრში მხოლოდ ერთი განაცხადის წარდგენის უფლება აქვს.

„პროგრამის ფარგლებში, პირობითად, შესაძლებელია შემდეგი პროექტების თანადაფინანსების მოპოვება: მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის ფერმების მშენებლობა, თევზის მეურნეობის მშენებლობა, მაგრამ მეცხოველეობის ფერმის მშენებლობა დაფინანსდება იმ შემთხვევაში, თუ ის გათვლილია 20 და მეტ სულ პირუტყვზე, მეფრინველეობის შემთხვევაში – ფერმა გათვლილი უნდა იყოს 3 ათასზე მეტ ფრთა ფრინველზე და ა.შ. არ ფინანსდება მშენებლობა, მაგრამ თუ პირს სურს რძის გადამამუშავებელი საწარმოს ამოქმედება, ამ შემთხვევაში შენობა უნდა არსებობდეს, ან თავად ააშენოს, ჩვენ კი შევუძენთ ინვენტარს, ტექნიკას. თუ არის წარმოება და მისი გაზრდა გვინდა, ან გადაიარაღება, ამ შემთხვევაშიც ვაფინანსებთ ძირითად საშუალებებს – დაზგები, ჩარხები და სხვა. რაც შეეხება ქალებს,  ენიჭებათ ის უპირატესობა, რომ ეძლევათ შესაძლებლობა თავისი თანამონაწილეობის 30%-დან, 20% მოიძიონ – ან სახელმწიფო გრანტი, ან ვთქვათ, ნებისმიერი არასამთავრობო გრანტი, ან დაფინანსება კერძო კომპანიებიდანაც. ოღონდ, ამ 20%-ის ფარგლებში. 10% თავად უნდა დააფინანსოს“, – გვითხრა პროექტის მენეჯერმა ლერი ტუნაძემ.

პროექტის განაცხადი აგროსერვისცენტრში შეუძლია შეიტანოს საქართველოს მოქალაქეს, ასევე საქართველოში რეგისტრირებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს.

პროგრამა განხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ყველა მუნიციპალიტეტში, გარდა ქალაქ ქობულეთისა და ქალაქ ბათუმის ტერიტორიისა [თუმცა, დაფინასების მიზნებისთვის პროგრამა განხორციელდება ქალაქ ბათუმის შემოერთებულ ტერიტორიაზე და მუნიციპალიტეტების დაბებში].

გასათვალისწინებელია, რომ პროგრამა არ ითვალისწინებს მთელ რიგ საქმიანობებთან დაკავშირებულ ბიზნესიდეებსა და ხარჯებს.

ბიზნესიდეები, რომლებიც არ დაფინანსდება, ნახეთ აქ:
სამხედრო, ბირთვული და სახიფათო ნივთიერებების წარმოება;
სათამაშო ბიზნესი და აზარტულ თამაშები;
საფინანსო მომსახურება (მათ შორის სალომბარდო);
საქველმოქმედო საქმიანობა;
თამბაქოს წარმოება;
საიუველირო ნაწარმის დამზადება (გარდა მინანქარის ნაკეთობის დამზადებისა);
რესტორნის/კაფე-ბარის მოწყობა;
დეველოპერული საქმიანობა (მათ შორის პროგრამული საქმიანობა, Software დეველოპმენტი გარდა სოფლის მეურნეობის მიმართულებისა);
ელექტრონული ბიზნესი (გარდა სოფლის მეურნეობის მიმარულების განვითარებისა);
სატრანსპორტო მომსახურება;
სამშენებლო საქმიანობა (გარდა თევზის მეურნეობის მოწყობისა, მეფრინველეობისა და მეცხოველეობის ფერმის მშენებლობისა);
ჭაბურღილის მოწყობა;
საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა ან/და რემონტი;
სათბურის მოწყობა;
მრავალწლიანი ბაღების გაშენება;
ერთწლიანი კულტურების პირველადი წარმოება;
მეფუტკრეობა (ფუტკრის ოჯახი, ამანათ-ნაყარი, სკები);
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის/ფრინველის შეძენა.
ისეთი თევზის მეურნეობის მშენებლობა/მოწყობა, რომლის აუზებისთვის ფართობი ნაკლებია 400 კვ.მ-ზე;
ისეთი მეცხოველეობის ფერმის მშენებლობა, რომელიც არ არის გათვლილი 20-ზე და მეტ პირუტყვზე;
ისეთი მეფრინველეობის ფერმის მშენებლობა, რომელიც არ არის გათვლილი 3 000-ზე და მეტ ფრთა ფრინველზე;
ისეთი მეფრინველეობის/მეცხოველეობის ფერმების მშენებლობა, რომელიც არ არის აშენებული თანამედროვე ტექნოლოგიით, კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობებისა და ნებართვების საფუძველზე;
პროგრამა არ ითვალისწინებს ასევე ისეთი იურიდიული პირების თანადაფინანსებას, რომლებშიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ სახელმწიფო ფლობს წილს, პაის ან აქციებს;
პოტენციური ბენეფიციარი ვერ მიიღებს პროგრამით გათვალისწინებულ თანადაფინანსებას, თუ ბენეფიციარი ან მისი დამფუძნებელი/აქციონერი/მეპაიე ფლობს წილს/აქციას/პაის პროგრამის ფარგლებში მისთვის საქართველოში რეგისტრირებულ საქონლის/მომსახურების
მიმწოდებელ/შემსრულებელ კომპანიაში.

პროგრამა არ ითვალისწინებს ასევე შემდეგი ხარჯების დაფინანსებას:

ნებისმიერი მხარისათვის გადასახდელი პროცენტი ან ვალი;
კურსთაშორის სხვაობით გამოწვეული დანაკარგი, მოსაკრებელი, ჯარიმა, საურავი და პირგასამტეხლო;
დასაქმებულზე გაცემული ხელფასი;
ნებისმიერი ხარჯი, რომელიც უკავშირდება საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებს, გადაშენების პირას მყოფი სახეობების განადგურებას, ყალბ და პირატულ საქონელს;
ადამიანური რესურსის სამსახურებრივ მივლინებებთან დაკავშირებული ხარჯები;
საწარმოს წილების/აქციების შეძენა;
სატრანსპორტო საშუალების შეძენა (გარდა სპეც. ავტომანქანებისა);
პროექტირება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
უძრავი ქონების (მათ შორის მიწის) შესყიდვა;
დიზაინერული მომსახურება;
დაზღვევა, მივლინება, ტრენინგი, მარკეტინგი;
საგანგაშო და ვიდეო-აუდიო სისტემები (გარდა ხანძარ საწინააღმდეგო სისტემებისა);
სერტიფიცირება და კონსულტირება;
საკრედიტო და სხვა დავალიანების დაფარვა;
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკის შეძენა (გარდა პროგრამის მიზნებისთვის
საწარმოსთვის წარმოების პროცესში საჭირო ტექნიკა).

სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრმის დაფინანსება, რომელიც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 2020 წელს პირველად უნდა განახორციელოს, 375 516 ლარით უკვე შემცირდა. შესაბამისად, დაგეგმილი 25 პროექტის ნაცვლად, დაფინანსდება 10 პროექტი [პროგრამის დაფინანსების მიზნებისთვის სრული ბიუჯეტი იყო 942 200 ლარი, ამჯერად კი –  566 684 ლარია. როგორც სამინისტროში გვითხრეს, ბიუჯეტში შესული ცვლილებით გამოთავისუფლებული თანხა სხვა პროგრამებზე გადანაწილდა.]

აჭარის 2020 წლის ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებების მიხედვით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სულ 2 470 200 ლარი გამოთავისუფლდა, ხოლო 491 700 ლარი კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადაიტანეს. ეს თანხები კი, შემდეგ პროგრამებს დაემატება:

სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრმის ფარგლებში წარდგენილი განაცხადს დაუშვებენ ოთხი კრიტერიუმის გათვალისწინებით: პროგრამის განხორციელების გეოგრაფიული არეალი; პოტენციური ბენეფიციარის შერჩევის კრიტერიუმებთან შესაბამისობა; პროექტების დასაშვებობა და ხარჯების მიზნობრიობის ადეკვატურობა/შესაბამისობა.

პოტენციური ბენეფიციარის შერჩევის კრიტერიუმებია:

ბენეფიციარი, რომლის საქმიანობაც დაკავშირებულია წარმოებასთან – უნდა წარმოადგენდეს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურ პირს, საქართველოში რეგისტრირებულ მეწარმე ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს; პროექტის განსახორციელებლად შერჩეული უძრავი ქონება აქვს საკუთრებაში ან/და იჯარით მიღებული აქვს მიწის ნაკვეთი (იჯარის დარჩენილი პერიოდი ხელშეკრულების გაფორმების დღისთვის უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 5 წელს და იჯარის ხელშეკრულება რეგისტრირებული უნდა იყოს სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში“ ); უძრავ ქონებას, არ ადევს ყადაღა ან/და იპოთეკა (დასაშვებია მხოლოდ საქართველოში რეგისტრირებული კომერციული ბანკების/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების იპოთეკა); არ არის მოვალეთა რეესტრში რეგისტრირებული; ამასთან, იმ შემთხვევაში, თუ არის ცენტრის მიერ განხორციელებული რომელიმე პროექტის/პროგრამის ბენეფიციარი, მას არ უნდა ჰქონდეს პროექტის/პროგრამის პირობები დარღვეული.

პოტენციური ბენეფიციარი, რომლის საქმიანობაც დაკავშირებული არ არის წარმოებასთან – უნდა წარმოადგენდეს საქართვლოს მოქალაქე ფიზიკურ პირს, საქართველოში რეგისტრირებულ მეწარმე ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს; არ არის მოვალეთა რეესტრში რეგისტრირებული; იმ შემთხვევაში, თუ არის ცენტრის მიერ განხორციელებული რომელიმე პროექტის/პროგრამის/ბენეფიციარი, მას არ უნდა ჰქონდეს პროექტის/პროგრამის/ პირობები დარღვეული.

კონკრეტულად პროგრამის შესახებ და ასევე განაცხადის ფორმა, შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com