Batumelebi | ადგილები, სადაც პირველი მაისიდან სიგარეტის გაყიდვა აიკრძალება ადგილები, სადაც პირველი მაისიდან სიგარეტის გაყიდვა აიკრძალება – Batumelebi
ნეტგაზეთი • RU

ადგილები, სადაც პირველი მაისიდან სიგარეტის გაყიდვა აიკრძალება

2018 წლის პირველი მაისიდან ამოქმედდება „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის ის მუხლები, რომლებიც გარკვეულ ადგილებში კრძალავს  სიგარეტის მოწევასა და გაყიდვას. მაისიდან ასევე იკრძალება როგორც 18 წლამდე ასაკის პირზე სიგარეტის მიყიდვა, ასევე 18 წლამდე პირის ჩაბმა თამბაქოს ინდუსტრიაში.

პირველი მაისიდან აიკრძალება სიგარეტის, თამბაქოს ნაწარმის რეალიზაცია ან/და განლაგება შემდეგ ადგილებში:

 • საგანმანათლებლო [ზოგადსაგანმანათლებლო, უმაღლეს საგანმანათლებლო, პროფესიულ], სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე 50 მეტრის რადიუსში [შესაბამისი დაწესებულების ტერიტორიის უახლოესი წერტილიდან];
 • ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე 50 მეტრის რადიუსში;
 • საჯარო დაწესებულებაში; ნებისმიერი სახის სამედიცინო, სპორტულ და კულტურულ დაწესებულებებში და მათ საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე;
 • სავაჭრო ობიექტის იმ სექციაში, სადაც ბავშვის ტანსაცმელი, კვების პროდუქტი ან/და სათამაშო იყიდება;

კანონის იმ მუხლის მოქმედება, რომელიც საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან 50 მეტრის რადიუსში თამბაქოს ნაწარმის გაყიდვას კრძალავს, პარლამენტმა  გასული წლის მაისში ერთი წლით შეაჩერა. მანამდე კი მოქალაქე ხათუნა ფხალაძემ სარჩელით მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს და ამ ჩანაწერის კანონიდან ამოღება მოითხოვა. საკონსტიტუციო სასამართლომ სარჩელი არ დააკმაყოფილა.

2018 წლის პირველი მაისიდან ასევე იკრძალება:

 • ისეთი სათამაშოს, ტკბილეულის ან სხვა ნაწარმის გაყიდვა ან დარიგება, რომელიც არ არის თამბაქოს ნაწარმი და თამბაქოს ნაწარმის ილუსტრაცია, სიმულაცია ან იმიტაციაა.
 • სიგარეტის გაყიდვა ერთეული ღერებით ან ერთეული კოლოფით/შეფუთვით, თუ მასში 20 ღერ სიგარეტზე ნაკლებია ან მეტია.
 • სიგარეტის გაყიდვა შეფუთვის გარეშე, ელექტრონული ან მექანიკური მანქანის საშუალებით; ასევე, თუ საქართველოში სარეალიზაციოდ განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმი საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით არის დამზადებული.
 • თამბაქოს ნაწარმის უფასოდ ან თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად რეალიზაცია [მათ შორის, სამხედრო მოსამსახურეებისათვის სადღეღამისო ულუფაში შეტანით]; ინტერნეტით ან ფოსტით საცალო ვაჭრობა [გარდა თამბაქოს აქსესუარისა ან/და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობისა, რომელზედაც არ არის დატანილი თამბაქოს ინდუსტრიაში ჩაბმულ პირთა ნაწარმის (საქონლის) სასაქონლო ნიშანი ან/და დასახელება].
2018 წლის პირველი მაისიდან აკრძალულია:

თამბაქოს ნაწარმის ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების საშუალებით დარიგება ან გათამაშება, სხვა ფორმით გათამაშება ან/და ამგვარ ღონისძიებებში თამბაქოს ნაწარმის ან მისი რომელიმე ნაწილის, თამბაქოს აქსესუარის საშუალებით ან მათი განაწილებით მონაწილეობა, აგრეთვე ნებისმიერი სხვა სახით თამბაქოს ნაწარმის პოპულარიზაცია, მათ შორის:

 • საჩუქრის გადაცემა ან შეთავაზება, თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის გადაცემა ან თამბაქოს ნაწარმის გასინჯვის შეთავაზება რეალიზაციის მიზნით;
 • ინიციატივის განმტკიცება ან ერთგულების სქემა, კერძოდ, თამბაქოს ნაწარმის გაყიდვისას კუპონების დარიგება;
 • პირდაპირი პერსონალური კომუნიკაცია, ქსელური მარკეტინგი, რომელიც ახდენს ან შეიძლება მოახდინოს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს მწარმოებლის ან საბითუმო მოვაჭრის პოპულარიზაცია;
 • ინდივიდისთვის გამიზნული საპოპულარიზაციო მასალა, მათ შორის, საინფორმაციო მასალა [კერძოდ, პირდაპირი გზავნილი], ტელემარკეტინგი, მომხმარებელთა კვლევა, რომელიც ახდენს ან შეიძლება მოახდინოს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს მწარმოებლის ან საბითუმო მოვაჭრის პოპულარიზაცია;
 • საცალო მოვაჭრისთვის თანხის გადახდა, ჯილდოს მიცემა ან საცალო მოვაჭრის საქმიანობაში წვლილის სხვაგვარად შეტანა, რაც გამიზნულია მისი მოტივირებისთვის, რათა მეტი თამბაქოს ნაწარმი გაყიდოს;
 • თამბაქოს მწარმოებლის, იმპორტიორის ან საბითუმო მოვაჭრის, მათთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებული პირების მიერ თანხის გადახდა ან წვლილის სხვაგვარად შეტანა ღონისძიებაში, ფიზიკური პირის ან ორგანიზაციის საქმიანობაში, რომელიც შედეგად ახდენს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს მწარმოებლის, იმპორტიორის ან საბითუმო მოვაჭრის ან მათი წარმომადგენლების პოპულარიზაციას;

2018 წლის პირველი მაისიდან სავალდებულოა:
 • თამბაქოს ნაწარმის რეალიზაციის ადგილებში არანაკლებ A4 ფორმატის ქაღალდზე განთავსდეს საქართველოს კანონმდებლობით დამტკიცებული სამედიცინო გაფრთხილება და თამბაქოს მოხმარებაზე უარის თქმის მსურველთათვის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი კონსულტაციის მისაღებად, აგრეთვე ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 18 წლამდე ასაკის პირისთვის თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან/და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის მიყიდვა აკრძალულია.
 • თუ თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან/და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის რეალიზატორი ვერ ადასტურებს, რომ თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან/და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის მყიდველი 18 წლის ასაკს მიღწეული პირია, იგი ვალდებულია ამ პირს მოსთხოვოს მისი სრულწლოვანების დამადასტურებელი დოკუმენტი და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დარწმუნდება, რომ იგი 18 წლის ასაკს მიღწეული პირია, მიჰყიდოს თამბაქოს ნაწარმი, თამბაქოს აქსესუარი ან/და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობა.

აკრძალვა თამბაქოს ნაწარმთან ერთად, უმეტეს შემთხვევებში ვრცელდება თამბაქოს აქსესუარებზე და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობებზეც.

ამავე თემაზე:

ვინ დააჯარიმებს სიგარეტის მწეველებს პირველი მაისიდან

სად ვეღარ მოწევ სიგარეტს პირველი მაისიდან

პარლამენტმა თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონი II მოსმენით მიიღო

2 წამში გამოთვალეთ რა თანხას ხარჯავთ სიგარეტზე

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com