ნეტგაზეთი • RU

„ბათომის“ მიმართვა ბათუმის მერიასა და საკრებულოს – გონიოს ციხე

ავტორი: ნინო ინაიშვილი – საზოგადოება „ბათომი“

მოგმართავთ გონიოში მოქალაქეებისათვის მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების აღიარების კომისიის მუშაობასა და მასთან დაკავშირებით სამართლებრივ პროცესებთან დაკავშირებით. თავიდანვე აღვნიშნავთ, რომ ჩვენ მივესალმებით იმას, რომ ეს გაჭიანურებული და მტკივნეული პროცესი წარიმართოს და გადაწყდეს სამართლიანად, გამჭვირვალედ და კონსტრუქციულად ყველა მხარის ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინებით.

ჩვენ ვაცნობიერებთ აღნიშნული საკითხის სირთულეს, რაც, ჩვენი აზრით, სხვადასხვა დროს სახელმწიფოს მიერ დაშვებული შეცდომების, არასწორი გადაწყვეტილებების, უწყებებს შორის შეუთანხმებლობისა და მოქალაქეთა ინტერესების გაუთვალისწინებლობითაა გამოწვეული. იმისათვის, რომ მოგვარდეს ეს კონფლიქტი, კომისიას მოუწევს ბეწვის ხიდზე გავლა – კომპრომისებისა და სამართლებრივი გზების ძიება, რომელიც ყველა მხარის ინტერესს გაითვალისწინებს. აუცილებელია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დარგის სპეციალისტთა და ფართო საზოგადოების ჩართულობაც.

გამოვყოფთ ორ უმთავრეს საკითხს, რაშიც სახელმწიფოს არა აქვს უფლება დაუშვას შეცდომა, ვინაიდან ამას მოჰყვება გამოუსწორებელი შედეგები კულტურული მემკვიდრეობისათვის, ვინაიდან კულტურული მემკვიდრეობა, როგირც მოგეხსენებათ, არაგანახლებადი რესურსია, კერძოდ:

  1. სახელმწიფომ არ უნდა დაუშვას ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის ტერიტორიის (გონიოს ციხის ირგვლივ 100 მეტრი რადიუსში) კერძო საკუთრებაში გადაცემა. ამ ტერიტორიაზე საკუთრების დაკანონებაზე სამართლიანი პრეტენზიის მქონე მოქალაქეეებისათვის მოიძებნოს ალტერნატიული მიწის ფართობი.
  2. გონიოს არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის არქეოლოგიურ დამცავ ზონაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მოქმედი კანონმდებლობით საკუთრების აღიარება მოხდეს იმ რეკომენდაციების გათვალისწინებით, რომლებიც ჩამოყალიბებულია საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის მიერ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების აღიარების კომისიისადმი 2014 წლის 12 დეკემბრის წერილში. წერილში ხაზგასმულია, რომ, იმისათვის, რომ თავიდან აცილებული იქნას აღიარებული საკუთრების მართვასთან და განკარგვასთან (დავამატებდით ძეგლის არქეოლოგიურ და მულტიდისციპლინარულ კვლევასთან) დაკავშირებული შემდგომი გართულებები, საკუთრების აღიარების პროცედურების განხორციელებისას აუცილებელია ადმინისტრაციული ორგანოს (ამ შემთხვევაში ბათუმის მუნიციპალიტეტი) მიერ უზრუნველყოფილი იქნას დაინტერესებული პირის ინფორმირება იმ შეზღუდვების შესახებ, რასაც მოქმედი კანონმდებლობა („კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ 36-ე და 40-ე მუხლები, „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის #57 დადგენილება) ითვალისწინებს ძეგლის ინდივიდუალური დაცვისა და არქეოლოგიური დაცვის ზონაში განსახორციელებელ სამუშაოებთან მიმართებაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მეორე რეკომენდაცია, რომლის თანახმად, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არქეოლოგიური დაცვის ზონაში არსებული მიწის ნაკვეთის გასხვისება, ფლობისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემა უნდა განხორციელდეს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით მის მიერ წინასწარ განსაზღვრული მათი მოვლა-პატრონობის პირობით კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ იმოქმედოს კანონმდებლობაზე დაყრდნობით, მაქსიმალურად ობიექტურად და სხვადასხვა მხარის ინტერესების შეჯერებით მიიღოს სწორი გადაწყვეტილებები, რომელიც არ იქნება საზიანო ეროვნული მნიშვნელობის არქოლოგიური ძეგლისთვის. გონიო-აფსაროსის არქიტექტურულ-არქეოლოგიურ კომპლექსს აქვს პოტენცია წარდგენილი იქნას ნომინაციაში მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოსაპოვებლად. მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოპოვება კი შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი  სახელმწიფოს მხრიდან უზრუნველყოფილია მისი შესაფერისი სამართლებრივი და ფიზიკური დაცვა. ნუ დაუკარგავთ გონიო-აფსაროსს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მიღების შანსს. თავის მხრივ ეს მაღალი სტატუსი, როგორც ამას მსოფლიო გამოცდილება გვიჩვენებს, ტურიტების მოზიდვის და საერთოდ რეგიონის და პირველ რიგში გონიოს მაცხოვრებლების, ეკონომიკური განვითარების საწინდარი იქნება. მსოფლიო მემკვიდრეობის სტატუსის გარეშეც, ისეთი მნიშვნელობის არქეოლოგიური ძეგლი, როგორიც გონიო-აფსაროსია, სახელმწიფოს მიერ დაცული უნდა იქნას ისე, როგორც ამას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საერთაშორისო დოკუმენტები და ქარტიები ითვალისწინებს. აღნიშნულ დოკუმენტებზე საქართველოს სახელმწიფოს ხელი აქვს მოწერილი. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს დოკუმენტი არქეოლოგიურ მემკვიდრეობას განიხილავს, როგორც საერთო ფასეულობას მთელი კაცობრიობისათვის (წერილს თან ვურთავთ არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის ე.წ. ლოზანის ქარტიის ქართულ თარგმანს).

ჩვენი ორგანიზაცია მუდმივ მონიტორინგს განახორციელებს საჯარო მოხელეთა მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებსა და ნებართვების გაცემაზე გონიო-აფსაროსის არქეოლოგიური ზონის ფარგლებში, მოახდენს საზოგადოების ინფორმირებას და ძეგლისათვის საზიანო გადაწყვეტილებების მიღების შემთხვევაში დააყენებს კონკრეტულ საჯარო მოხელეთა პასუხისმგებლობის საკითხს.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ეთერ თურაძე არის გაზეთ "ბათუმელების" მთავარი რედაქტორი 2001 წლიდან