ნეტგაზეთი • RU

ბათუმის მერია ავტომობილებს 10 ათას ლარად დააზღვევს

 

ქ. ბათუმის მერიის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების დაზღვევაზე ქალაქის მერიამ ტენდერი გამოაცხადა. სავარაუდო ღირებულებაა 10 830 ლარი. მერია 25 ცალ ავტომობილს დააზღვევს. ავტომობილების საბალანსო ღირებულება ჯამში 292 200 ლარია.

 

სატენდერო განაცხადის თანახმად, პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სადაზღვევო პაკეტი უნდა მოიცავდეს შემდეგი რისკების დაზღვევას და აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

 

 ავტომობილის გატაცება, ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა;

 

 ავტომობილის სრული დაზიანება ან განადგურება, გამოწვეული ავტოსაგზაო შემ- თხვევით, ხანძრით ან აფეთქებით, თვითაალებით, მესამე პირის მართლსაწინააღმდეგო ქმედებით, ვანდალიზმით, რაიმე საგნის დაცემით, სტიქიური უბედურებებით სეტყვის, წყალდიდობის, მეხის დაცემის ჩათვლით, უბედური შემთხვევებით (მოულოდნელი მოვლენა, რომელმაც დაზიანება გამოიწვია გარეშე და აშკარა მიზეზებით);

 

 ნაწილობრივი დაზიანება ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად;

 

 დამატებითი აღჭურვილობის, მინების, სარკეების, აქსესუარების, სხვა დეტალე- ბის დაზიანება და/ან ქურდობა;

 

 ავტოტრანსპორტის სრულ დაზიანებად (განადგურება) ჩაითვლება ზიანი, რომლის დროსაც აღდგენითი შეკეთების ღირებულება მისი საბაზრო ღირებულების 70%-ს ან მეტს შეადგენს ან განადგურებულია ავტომანქანის 70%-ზე მეტი;

 

 სრული ზარალის შემთხვევაში, დამზღვევის არჩევანის შესაბამისად, მზღვეველმა უნდა აანაზღაუროს დაზღვეული ავტომობილის ღირებულება ან მოახდინოს დაზღვეული ავტომობილის მსგავსი ავტომობილით ჩანაცვლება;

 

 ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში, თუ დაზღვეული ავტომობილი ხუთ წელზე ნაკლები წლოვანებისაა, შეფასება და მომსახურების გაწევა მზღვეველმა უნდა მოახდინოს მისი შესაბამისი მარკის სერვის-ცენტრში. სხვა შემთხვევაში სარემონტო საწარმოების არჩევა მოხდება ურთიერთშეტანხმებით;

 

 ავტომობილის ევაკუაციასთან დაკავშირებული ხარჯები;

 

 დაზღვევის მოქმედების არეალი – საქართველო;

 

 სადაზღვევო თანხის გამოთვლა მოხდება ავტომობილების ნარჩენი ღირებულების საფუძველზე;

 

 მესამე პირის წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა (ლიმიტი 15 000 ლარი), რა დროსაც იფარება დამზღვევის პასუხისმგებლობა, აანაზღაუროს მესამე პირის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისთვისა და/ან ქონებისთვის სატრანსპორტო საშუალებით მიყენებული ზიანი;

 

 ფრანჩიზა – 0% როგორც ნაწილობრივი, ასევე სრული ზიანის შემთხვევაში;

 

 დაზღვეული ავტომობილის მართვის უფლებამოსილება უნდა ჰქონდეს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერიის ნებისმიერ თანამშრომელს, რომელსაც გააჩნია მოქმედი მართვის მოწმობა;

 

 საჭირო დოკუმენტების წარდგენიდან და ზარალის დაანგარიშებიდან არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში მზღვეველმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ზიანის ანაზღაურების შესახებ;

 

 დადებითი გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო დღისა უნდა შედგეს სადაზღვევო შემთხვევის აქტი და აქტზე მხარეთა ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღისა მოხდეს სადაზღვევო ანაზღაურების გაცემა;

 

 სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, როცა ამ უკანასკნელის არსებობა ეჭვს არ იწვევს და შესაბამისად, არ საჭიროებს საგამოძიებო ღონისძიებების გატარებას, ზარალი უნდა დარეგულირდეს უმოკლეს ვადებში და სადაზღვევო ანაზღაურება გაიცეს 24 სთ-ის განმავლობაში.

 

მომსახურება უნდა განხორციელდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან 2015 წლის 31 დეკემ- ბრის ჩათვლით; 9 (ცხრა) თვის მანძილზე 24 საათის განმავლობაში, ყოველდღიურად, დასვენების დღეების გათვალისწინებით.

 

წინადადებების მიღება 16 მარტს დაიწყება და 18 მარტს შეწყდება.

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
" ბათუმელები"