ნეტგაზეთი • RU

ბათუმში მემორიალური დაფებისა და ქანდაკებების განთავსების წესი

 

ბათუმის საკრებულომ ქალაქის ტერიტორიაზე მემორიალური დაფებისა და ქანდაკებების განთავსების წესი ახალი რედაქციით დაამტკიცა. ბათუმში მემორიალური ობიექტები შეიძლება განთავსდეს მნიშვნელოვანი ფაქტიდან ან განსაკუთრებული ღვაწლის მქონე ადამიანის გარდაცვალებიდან 25 წლის გასვლის შემდეგ.

 

მემორიალური დაფის, ობელისკისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსებასთან დაკავშირებით ბათუმის საკრებულოს წერილობითი წინადადებით შეიძლება მიმართოს საკრებულოს წევრმა, ბათუმის მერმა,  ადმინისტრაციულმა ორგანომ, დაინტერესებულმა იურიდიულმა პირმა. საკრებულოში წარდგენილ მიმართვას თან უნდა ერთვოდეს: მიმართვის ავტორის მოტივაცია და დასაბუთება;

ინფორმაცია ობიექტთან დაკავშირებული ღირსშესანიშნავი მოვლენისა თუ გამოჩენილი პიროვნების შესახებ; ინფორმაცია მემორიალური დაფის, ობელისკისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების ადგილის შესახებ.

 

საკრებულოს დადგენილებაში აღნიშნულია, რომ „მიზანი მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების საკითხების შესაბამისი  სამართლებრივი მოწესრიგებაა. მონუმენტური  სახვითი ხელოვნების ძეგლი უნდა იყოს შინაარსობრივად მიზანშეწონილი, ვიზუალურად დახვეწილი და გამომდინარეობდეს ხსოვნის კულტურისა და ერის სულიერი კულტურის სხვა ფასეულობებიდან.

 

ამავე დადგენილებით თვალსაჩინო ისტორიული პიროვნებების, ეროვნული გმირების, მწერლების, გამორჩეული სახელმწიფო მოღვაწეების, ან და ქვეყნისა და  ერის წინაშე განსაკუთრებული ღვაწლის მქონე პიროვნებების სახელის ხსოვნისა და უკვდავყოფის ან ისტორიული მოვლენის ხსოვნისა და უკვდავყოფის მიზნით ქანდაკების განთავსება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ შესაბამისი პიროვნების გარდაცვალებიდან (ან/და შესაბამისი ისტორიული მოვლენის, ფაქტის დადგომიდან) 25 წლის გასვლის შემდეგ. ამასთან, 25 წლის გასვლამდე, აღნიშნული გადაწყვეტილება შესაძლებელია მიღებულ იქნეს საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ის მხარდაჭერით.

 

ქანდაკების ტექსტური ნაწილი სრულდება საქართველოს სახელმწიფო ენაზე. აგრეთვე, ასეთი ტექსტი ქართულ ენასთან ერთად შესაძლებელია შესრულდეს სხვა ქვეყნის სახელმწიფო ენაზეც. 

 

 საკრებულოს კომისიის მიერ  დადებითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში ქანდაკების განთავსების საკითხი, საკრებულოს კომისიის მიერ  დასკვნის მიღებიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში, საკრებულოს თავმჯდომარის წერილობითი მიმართვით, შესათანხმებლად ეგზავნება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს.      

 

ქანდაკების განთავსება შეიძლება განხორციელდეს ბათუმის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ქ.ბათუმის თვითმმართველობის მიერ კანონმდებლობით ნებადართული სხვა წყაროებიდან მიღებული სახსრებით. ქანდაკების დაფინანსება ნებაყოფლობითობის პრინციპის საფუძველზე მთლიანად ან ნაწილობრივ შეიძლება განხორციელდეს სხვა ფიზიკური და იურიდიული პირების სახსრებით.  

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"