ნეტგაზეთი • RU

ამბულატორიული დიაგნოსტიკური კვლევა უფასოდ

 

 

ამოქმედდა ჯანმრთელობის დაცვის ახალი ქვეპროგრამა „ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა“.  

 

 

 

პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 200 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც   რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით.   

ქვეპროგრამით განხორციელებული მომსახურება დაფინანსდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშ–ფაქტურის მიხედვით:
1) 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტები, 200 000 -ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვი – 100 %-ით. 
2) 70 001-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტები – 90 % -ით, თანაგდახდა პაციენტის მხრიდან –10%. 
3) 100 001–დან 200 000–ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტები – 80 % -ით, თანაგდახდა პაციენტის მხრიდან –20%. 

  

ქვეპროგრამა არ ითვალისწინებს საზღვარგარეთ ჩატარებული დიაგნოსტიკური კვლევების, უკვე ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების და მოქმედი სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული თანაგადახდის დაფინასებას მოსარგებლის მხრიდან.

პროგრაში ჩართვისთვის მოქალაქემ აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში უნდა წარმოადგინოს:
* განცხადება
* ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ-ფორმა №IV-100/ა
* ანგარიშფაქტურა გაცემული სამედიცინო დაწესებულების მიერ 
* პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შეიძლება პირის იდენტიფიცირება
* ქვეპროგრამის მოსარგებლის დამადასტურებული დოკუმენტი

მომსახურების მიწოდება განხორციელდება ინდივიდუალური სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში პაციენტთა არჩევით. 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"