მთავარი,მთიანი აჭარა,სიახლეები

ზედმეტად გადახდილი თანხები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში – აუდიტის მასალები პროკურატურაშია

24.02.2024 • 7558
ზედმეტად გადახდილი თანხები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში – აუდიტის მასალები პროკურატურაშია

ხელვაჩაურის ბიუჯეტიდან ზედმეტად გადახდილი თანხების გამო შესაბამისი მასალები საქართველოს პროკურატურაშია გადაგზავნილი – აღნიშნულია სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშში, რომელიც სამსახურმა ახლახან გამოაქვეყნა. აუდიტმა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021-2022 წლების საქმიანობა შეამოწმა.

„მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა კონტროლის სისტემა ვერ უზრუნველყოფს მოქმედი რეგულაციების და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებებით განსაზღვრული პირობების დაცვას, ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის გადახდილია თანხები, როდესაც არ არსებობს შესაბამისი ხელშეკრულებები, ხოლო ხელშეკრულებების შემთხვევაში არ დასტურდება შესაბამისი საქონლის/მომსახურების მიღება“, – აცხადებს აუდიტი.

ამასთან, აუდიტის მიხედვით, 2021-2022 წლებში ხელვაჩაურის მერიას ბიუჯეტიდან აუთვისებელი თანხაც დარჩა – 6 466 896 ლარი.

ზედმეტად გადახდილი თანხები

აუდიტის მიხედვით, ა(ა)იპ − ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახურის პასუხისმგებელი პირები საბიუჯეტო თანხების გადარიცხვისას, დასაქმებული პირების ხელფასებისა და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესაბამისი მიმწოდებლების საბანკო ანგარიშების ნაცვლად, მიუთითებდნენ საკუთარ ან სხვის საბანკო ანგარიშებს.

„გარდა ამისა, რამდენიმე ტრანზაქცია შესრულებულია ისეთ ანგარიშებზე, რომლებიც დღეის მდგომარეობით გაუქმებულია და არ ხდება მათი იდენტიფიცირება“, – აცხადებს აუდიტი.

წყარო: აუდიტი

„მასალები, შემდგომი რეაგირების მიზნით, აუდიტის მიმდინარეობისას გადაიგზავნა საქართველოს პროკურატურაში“, – აღნიშნულია ანგარიშში.

აუდიტის მიხედვით:

 • ა(ა)იპ − ხელვაჩაურის სასაფლაოებში გამოვლინდა 3 სხვადასხვა შემთხვევა, როდესაც ერთი დასაქმებული პირის ხელფასი ჩარიცხულია თანამშრომლის ანგარიშზე. აქედან, ხელფასის გაცემის საფუძვლად მითითებულია ის პირი, რომელიც უკვე აღარ მუშაობდა ორგანიზაციაში და მისი ხელფასი ერიცხებოდა სხვა თანამშრომელს. საერთო ჯამში – 7 ტრანზაქციით გადარიცხულია 2 093 ლარი;
 • ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტსა და მის დაქვემდებარებაში მყოფ იურიდიულ პირებში დასაქმებულებთან არსებული შრომითი ხელშეკრულებები ვერ აკმაყოფილებს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, არ არის განსაზღვრული დასაქმებულის ფუნქციები, უფლება-მოვალეობები და სხვ. არ ხდება მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს და სამუშაოსათვის დახარჯული დროის აღრიცხვა.
 • მუნიციპალიტეტში სწორად არ არის ორგანიზებული შრომითი ურთიერთობები. კერძოდ, არ არის განსაზღვრული შრომითი პოზიციების საჭიროება და სწორად არ არის ისინი გადანაწილებული.
დოკუმენტაციის გარეშე გადარიცხული თანხები
 • შპს „ხელვაჩაურის წყლის“ მიერ 2021 წელს ფიზიკურ პირთან გამარტივებული შესყიდვების საშუალებით, სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვის მიზნით, გაფორმდა 3 ხელშეკრულება, საერთო ღირებულებით – 14 808 ლარი, თუმცა შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადახდილია 35 762 ლარი.

გარდა ამისა, მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს შესრულება დოკუმენტურად არ დასტურდება. აქედან გამომდინარე, მიმწოდებლის მხრიდან სამუშაოს შესრულების ალბათობა დაბალია და მინიმუმ ხელშეკრულების ღირებულებაზე 20 954 ლარით მეტია გადახდილი.

 • კომუნალური სერვისების სამსახურის მიერ გამარტივებული შესყიდვების საშუალებით, სხვადასხვა პერიოდში შპს „ოქროსთან“ გაფორმებულია ხელშეკრულებები და 2021 წელს მიმწოდებლისათვის გადახდილია 7 665 ლარი.

ამ ხელშეკრულებებში აღნიშნულია, რომ ანგარიშსწორება მოხდება შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის [სასაქონლო ზედნადები/ანგარიშფაქტურა] და საქონლის მიღებაზე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ, თუმცა, შემსყიდველმა ვერ წარმოადგინა შესაბამისი სასაქონლო ზედნადებები, ასევე არ დასტურდება საქონლის მიღების ნამდვილობა.

 • ხელვაჩაურის კომუნალური მომსახურების სამსახური წესდების შესაბამისად ახორციელებდა მცირე სამშენებლო სამუშაოებს, რისთვისაც ახდენდა როგორც სამშენებლო მასალების, ასევე მომსახურების და სამუშაოების შესყიდვას. წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, რომელიც ეხება შეძენილი საქონლის ხარჯვას და მიღებული მომსახურების/სამუშაოების წარმოებას, ვერ იძლევა სრულყოფილ ინფორმაციას და გააჩნია არსებითი ნაკლოვანებები, მაგალითად:

2021 წელს სპეციალური ტექნიკისა და მათი ოპერატორების დაქირავებისათვის ფიზიკურ პირებთან გაფორმებულია 12 ხელშეკრულება, თუმცა წარმოდგენილი ინფორმაციით არ ირკვევა, სად ჩატარდა სამუშაოები, რა რაოდენობის და რისთვის რა ღირებულებაა გადახდილი, რადგან ხელშეკრულებებში არ არის მითითებული ერთეულის ღირებულებები;

ასევე გაფორმებულია ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კერძო საკუთრების იჯარაზე და გადახდილია 4 500 ლარი, თუმცა ობიექტმა ვერ წარმოადგინა ინფორმაცია, თუ რისი იჯარაა და რა საჭიროებისთვისაა განკუთვნილი;

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით შეძენილია 4 435 ლარის ღირებულების 1,5 ტონა არმატურა, თუმცა შესრულებული სამუშაოს შესახებ აქტების მიხედვით, გახარჯულია მხოლოდ 186 კგ არმატურა, ასევე ობიექტს არ გააჩნია არც მარაგებში დარჩენილი საქონელი და არც ინფორმაცია აქვს მათი გამოყენების შესახებ.

 • ა(ა)იპ − ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანებამ გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, სხვადასხვა საკვები პროდუქტის შესყიდვის მიზნით გაფორმებული ხელშეკრულების მოთხოვნის მიუხედავად, 6 942 ლარის ანგარიშსწორება განახორციელა სასაქონლო ზედნადებების გარეშე.
 • ა(ა)იპ − ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახურის მიერ 2021-2022 წლებში სატრანსპორტო საშუალებების და სპეციალური ტექნიკის ნაწილების შეძენის და მომსახურებისათვის გაფორმებულია 28 ხელშეკრულება. დოკუმენტაციის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ საქონლის/მომსახურების შესყიდვები და შესაბამისი ანგარიშსწორებები განხორციელდა საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით, კერძოდ:

2021-2022 წლებში გამოვლინდა ფაქტები, როდესაც კომუნალური მომსახურების სამსახური ჯერ იღებდა საქონელს/მომსახურებას და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდებოდა იურიდიულად ხელშეკრულების და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება და სისტემაში ატვირთვა… ორგანიზაციაში ანალოგიური ქმედებები სისტემატური ხასიათისაა;

2021-2022 წლებში კომუნალური მომსახურების სამსახურმა, შპს „იმზა-ოილთან“ გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით გააფორმა 5 ხელშეკრულება. ხელშეკრულებების საერთო ღირებულებამ, რომელიც გადახდილია შემსყიდველის მიერ, შეადგინა 30 153 ლარი, თუმცა წარმოდგენილი ზედნადებებისა და საგადასახადო ანგარიშფაქტურების თანახმად, მიმწოდებელს შესრულებული და მიწოდებული აქვს 21 094 ლარის, ანუ 9 059 ლარით ნაკლები საქონელი/მომსახურება.

„გამარტივებული შესყიდვების დროს არ ტარდება სახელშეკრულებო ვალდებულებების ვადაში შესრულების მონიტორინგი, არ ხდება მიღება-ჩაბარების აქტების სრულყოფილად გაფორმება, ასევე ხელშეკრულებებით ვერ ხდება იდენტიფიცირება, შესყიდული საქონლის მახასიათებლების შესახებ.

სისტემური პრობლემაა დოკუმენტაციის ვადებში წარმოებაც, ხშირად არ ემთხვევა მიღება-ჩაბარების აქტები და სასაქონლო ზედნადებები; საქონლის მიწოდება წინ უსწრებს ხელშეკრულების გაფორმებას;

ასევე გამოვლინდა შემთხვევა, როდესაც შემსყიდველს არ აქვს ხელშეკრულება ხელმოწერილი, თუმცა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულია და განხორციელებულია გადახდა.

მიუხედავად სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს არაერთი მიმართვისა, 2021-2022 წლებში შემსყიდველი აგრძელებდა მონეტარული ზღვრების დაუცველად გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებას“, – აღნიშნულია აუდიტის ანგარიშში.

ამავე ანგარიშში სხვა ნაკლოვანებებზეცაა საუბარი. კონკრეტულად:

 • „ხელვაჩაურის ბიუჯეტის ანგარიშზე 2021-2022 წლებში არსებული თავისუფალი საბიუჯეტო სახსრები არასრულადაა გამოყენებული. აღნიშნული მუნიციპალიტეტის მფლობელობაში არსებული ფინანსური რესურსების არაეფექტიან მართვასა და სხვადასხვა პროექტის დაგეგმვის ხარვეზებზე მიუთითებს.
 • ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა კონტროლის სისტემა ვერ უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვების სათანადო დაგეგმვა- განხორციელებას, ამასთანავე, სამშენებლო მასალების და სამუშაოების საბაზრო ღირებულებების და სხვა გარემოებების ცვლილებების გათვალისწინებით, საპროექტო დოკუმენტაციის გამოყენების დროისთვის, შესაძლოა საჭირო გახდეს მათი კორექტირება, რაც საბიუჯეტო სახსრების დამატებით ხარჯვასთან იქნება დაკავშირებული.
 • მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, გაუარესდა შემსყიდველის პირობები, ასევე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამოუყენებლობით, ბიუჯეტში არ მოხდა დამატებით 13 407 ლარის მობილიზება.
 • მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა კონტროლის სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ავტოსატრანსპორტო და სპეციალური ტექნიკისათვის შეძენილი სათადარიგო ნაწილების და საწვავის მიზნობრივად ხარჯვის დოკუმენტურად დადასტურებას, რის გამოც ვერ მივიღეთ რწმუნება 2021-2022 წლებში შესყიდული სათადარიგო ნაწილების და საწვავის სამსახურებრივი დანიშნულებით გამოყენებასთან დაკავშირებით.
 • 2021-2022 წლებში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან აუთვისებელი დარჩა 6 466 896 ლარის საბიუჯეტო რესურსი, რაც ძირითადად მოდის შემდეგ
  პროგრამებზე:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება – 3 962 805 ლარი, განათლება – 823 879 ლარი და ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 855 890 ლარი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს „კაპიტალური ტრანსფერიდან“ აუთვისებელი დარჩა 2 175 111 ლარი, აღნიშნული ტრანსფერის მუნიციპალიტეტისათვის გადაცემა შესრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების პროპორციულად ხორციელდება. შესაბამისად, შემოსულობების და გადასახდელების შეუსრულებლობის მიზეზი არასწორად დაგეგმილი და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტებია.“

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: