მთავარი,სიახლეები

ქობულეთში თანამშრომლების ხელფასებს პირად ანგარიშზე ირიცხავდნენ – კიდევ რას წერს აუდიტი

05.03.2024 • 3910
ქობულეთში თანამშრომლების ხელფასებს პირად ანგარიშზე ირიცხავდნენ – კიდევ რას წერს აუდიტი

ქობულეთის მერიის ორგანიზაციებში, ხელშეკრულებები გაფორმებული არ არის მერის მიერ დანიშნულ ხელმძღვანელ პირებთან. შესაბამისად, დამფუძნებლს არ აქვს განსაზღვრული მათი საქმიანობის ანაზღაურების ოდენობა. თუმცა მერიის შპს-ებში ეს დიდ პრობლემად არ მიიჩნიეს, ასე უფრო მარტივად შეძლეს თავად გაეზარდათ საკუთარი ხელფასები.

სახელმწიფო აუდიტი წერს, რომ 2021-2022 წლებში [აუდიტის პერიოდში] ქობულეთის მერიის შპს-ებში გამოვლინდა ხელფასების შეუთანხმებლად ზრდის ფაქტები. ამის გამო იურიდიული პირების ხელმძღვანელებზე, ხელფასის სახით, დამატებით 5 865 ლარია გაცემული.

შპს „ქობულეთის წყლის“ დირექტორის მიერ დამტკიცებული საშტატო განრიგების შესაბამისად, აუდიტმა გაიანგარიშა დაწესებულების თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების დარიცხვისა და გაცემის მდგომარეობა. დადგინდა, რომ 2017-2022 წლებში თანამშრომელზე ხელფასის სახით გაცემულია 260 139 ლარით მეტი, ხოლო 92 თანამშრომელზე – 129 505 ლარით ნაკლები.

ეს თანხები დავალიანების სახით არ არის აღრიცხული.

გარდა ამისა, საბანკო ტრანზაქციების შესაბამისად, 2017-2022 წლებში პრემიის სახით გაცემულია 96 688 ლარი. პრემიის გაცემასთან დაკავშირებით გამოცემულია დირექტორის ბრძანებები, თუმცა მათი არგუმენტების დოკუმენტური დადასტურება აუდიტს ვერ წარუდგინეს.

აუდიტი ასევე წერს, რომ მერიის შპს-ებში არ წარმოებდა სამუშაო დროის აღრიცხვა, რის გამოც არ მიეცა ხელფასის ხარჯისა და ფაქტობრივად ნამუშევარი დროის შედარების შესაძლებლობა. აუდიტი წერს, რომ შესაბამისი მასალები პროკურატურაში გადააგზავნეს.

კიდევ ერთი გარემოება, რაზეც აუდიტი ამახვილებს ყურადღებას, ეს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ორგანიზაციაში ორ თანამდებობაზე სრული განაკვეთით მუშაობაა.

კერძოდ, აუდიტისთვის წარდგენილი დოკუმენტებით ირკვევა, რომ სრული განაკვეთით დასაქმების პირობებში 26 თანამშრომელი, რომელთა ანაზღაურებამ 2021-2022 წლებში 148 195 ლარი შეადგინა, პარალელურად მუნიციპალიტეტის სხვა დაწესებულებების თანამშრომლებადაც ფიქსირდებოდნენ, სადაც ანაზღაურების სახით 137 202 ლარი აქვთ მიღებული.

აუდიტი წერს, რომ  „ვერ მიიღო რწმუნება მათ მიერ სამუშაო დროის რაციონალურად გამოყენებასთან დაკავშირებით.“

ჩატარებული აუდიტორული პროცედურების შედეგად აუდიტმა გამოავლინა ასევე, რომ რიგი თანამშრომლების ხელფასები, სულ 2 249 ლარი, არასწორად გადაერიცხათ სხვა თანამშრომლებს. არასწორად გადარიცხული ხელფასები თანამშრომლებს შორის პირადი ანგარიშსწორებით დარეგულირდა და მათი სათანადო აღრიცხვა არ განხორციელებულა.

აუდიტი ასევე წერს, რომ ქობულეთში არ ფუნქციონირებს ფაქტობრივად ნამუშევარი დროის აღრიცხვის სისტემა.

გამოვლინდა შრომის ანაზღაურების არასწორად გაცემისა და 24 122 ლარის მითვისების ფაქტები. ეს საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვასთან მიმართებით, არსებული კონტროლის სისუსტეზე მიუთითებს და არამართლზომიერი ქმედებების რისკებს შეიცავს.

აუდიტს პროკურატურაში გადაუგზავნია შპს „ქობულეთის სანდასუფთავების“ მასალებიც. ეს ორგანიზაცია ქობულეთის ბიუჯეტიდან „სუბსიდიის“ მუხლით ფინანსდება.

აუდიტი წერს, რომ  ორგანიზაციის 2021 წლის საკასო ხარჯი 2 მილიონ  630 279 ლარს, ხოლო 2022 წლის საკასო ხარჯი – 3 მილიონ 451 523 ლარს შეადგენს.

„ჩატარებული აუდიტორული პროცედურების შედეგად გამოვლინდა, რომ ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემაში, საბიუჯეტო სახსრების გადარიცხვისთვის საჭირო მონაცემების არასწორად მითითების შედეგად, უკანონოდ გაიხარჯა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის კუთვნილი 24 112 ლარი.

კერძოდ:

წარმოდგენილი დოკუმენტებისა და მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზის შედეგად გამოვლინდა, რომ ა(ა)იპ − ქობულეთის სანდასუფთავების ბუღალტერი საბიუჯეტო თანხების გადარიცხვისას, თანამშრომლების ხელფასებისა და მომსახურე ფიზიკური თუ იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშების ნაცვლად, მიუთითებდა საკუთარ საბანკო ანგარიშს, რის შედეგად 28 შემთხვევაში მის ანგარიშზე უკანონოდ ჩაირიცხა ბიუჯეტის კუთვნილი 24 112 ლარი.

აუდიტი ხაზგასმით წერს ასევე, რომ ეს ორგანიზაციები დაკისრებულ მოვალეობა თავს ვერ ართმევდნენ, ვერც ბიუჯეტის თანხას განკარგავენ ეფექტურად და ვერც მოსაკრებლის ადმინისტრირებას ახერხებენ.

მაგალითად:

აუდიტისთვის წარდგენილი ინფორმაციის შესაბამისად, შპს „ქობულეთის წყალს“ 22 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სასმელი წყლის მომხმარებლად რეგისტრირებული ჰყავდა სულ 7 898 აბონენტი.

წყალმომარაგება-წყალარინების მომსახურების ღირებულების დარიცხვისა და გადახდის მდგომარეობის ანალიზით აუდიტმა დაადგინა, რომ 153 შემთხვევაში კომერციული სტრუქტურების მიერ გადასახდელი თანხის გაანგარიშების მიზნით გამოყენებულია ტარიფი 1 კუბ.მ-ზე – 1,7 ლარი, მაშინ როცა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის №38 დადგენილების შესაბამისად, კომერციული ობიექტებისათვის წყალმომარაგება- წყალსარინების მომსახურების ტარიფი 1 კუბ.მ-ზე 4 ლარით განისაზღვრება.

აუდიტი განმარტავს, რომ მოხმარებული წყლის რაოდენობის გათვალისწინებით, ზემოთ მითითებულ აბონენტებს  92 616 ლარით ნაკლები თანხის გადახდა დაეკისრათ.

პასუხისმგებელი პირების განმარტებით, დანაკლისი განპირობებულია იმით, რომ შესაბამისი აბონენტები კანალიზაციის სისტემას [წყალარინებს] არ იყენებენ, თუმცა ამის დამადასტურებელი რაიმე სახის დოკუმენტი ვერ იქნა წარმოდგენილი.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: