მთავარი,სიახლეები

მშენებლებს გამწვანების შესახებ დაფის განთავსებაც დაევალათ – ახალი კანონი

30.10.2023 • 752
მშენებლებს გამწვანების შესახებ დაფის განთავსებაც დაევალათ – ახალი კანონი

მშენებლობის შესახებ საინფორმაციო დაფის გვერდით მშენებლებმა სხვა საინფორმაციო დაფაც უნდა განათავსონ – ტერიტორიის გამწვანების შესახებ.

სამშენებლო ტერიტორიებზე [სადაც, ხშირ შემთხვევაში, მშენებლობის შესახებ დაფებიც არ აქვთ გამოკრული], გამწვანებაზე საინფორმაციო დაფის განთავსება 2024 წლის იანვრიდან იქნება სავალდებულო.

მთავრობის შესაბამის დადგენილებაში შეტანილი ცვლილების მიხედვით:

„ნებართვის მფლობელმა ნებართვის დადგენილი წესით გაცემიდან 10 დღის ვადაში არსებული საინფორმაციო დაფის გვერდით უნდა განათავსოს სხვა, დამატებითი საინფორმაციო დაფა, რომელზედაც უნდა მიეთითოს ინფორმაცია სამშენებლო ობიექტზე გამწვანების მინიმალური კოეფიციენტით განსაზღვრული ფართობის ათვისების, გამწვანების პროექტის ძირითადი ასპექტებისა და პარამეტრების შესახებ, კერძოდ:

  • გამწვანების მინიმალური კოეფიციენტით განსაზღვრული ფართობი;
  • გამწვანების პროექტის შეთანხმების თარიღი;
  • გასაშენებელი მწვანე ნარგავების სახეობა და დახასიათება (მათ შორის, ხნოვანება, გარშემოწერილობა, სიმაღლე);
  • გამწვანების პროექტის დასრულების თარიღი;
  • ინფორმაცია გაშენებული მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობისთვის პასუხისმგებელი პირის შესახებ;
  • გაშენებული მწვანე ნარგავების მოვლის ხანგრძლივობა;
  • შეთანხმებული გამწვანების პროექტის მაკეტი ან/და გამოსახულება ფოტომონტაჟის სახით.“.

ახალი ცვლილებით, გამწვანების შესახებ საინფორმაციო დაფის განთავსება არ არის სავალდებულო „ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების და იმ შენობა-ნაგებობების არქიტექტურული პროექტების შემთხვევაში, რომელთა შეთანხმებაც მოთხოვნილია მიწის ნაკვეთის იმ ფუნქციურ ზონაში, რომელშიც გამწვანების მინიმალური კოეფიციენტი განსაზღვრული არ არის“.

„მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ მთავრობის დადგენილებაში ცვლილებები 2023 წლის ოქტომბერში შეიტანეს და ის 2024 წლის 1-ელი იანვრიდან შევა ძალაში.

დადგენილებაში გამწვანების პროექტი ასეა განმარტებული: „სამშენებლო ტერიტორიაზე დაგეგმილი გამწვანების სივრცის მოწყობის პროექტი, რომელიც შესაძლებელია, ითვალისწინებდეს შესაბამის ადგილზე არსებულ მწვანე ნარგავს/ნარგავებს, მათ შორის, მერქნიან მცენარეებს (ხე, ბუჩქი) და არამერქნიან მცენარეებს, მათი საკომპენსაციო რგვის განხორციელებას ან/და მწვანე ნარგავების გაშენებას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით“.

არსებულ განმარტებაში აღნიშნულია, „ადგილზე არსებული მწვანე ნარგავების გადარგვაც“ – ეს ჩანაწერი იანვრიდან აღარ იქნება.

თუმცა იანვრიდან ძალაში შევა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები სხვა საკითხებთან ერთად ასევე უნდა მოიცავდეს:

  • „ინფორმაციას მოსაჭრელი/გადასარგავი მწვანე ნარგავებისა და ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების შესაბამისი საკომპენსაციო ღონისძიების შესახებ;
  • ინფორმაციას დაგეგმილი გამწვანების შესახებ, რომელშიც აღწერილია სავარაუდო გამწვანების პროექტი (გარდა ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლებისა);
  • ექსპერტის დასკვნას მიწის ნაკვეთზე არსებული მწვანე ნარგავის/ნარგავების აღწერისა და ხარისხობრივი შეფასების შესახებ და ტოპოგრაფიულ გეგმას, რომელზედაც აღნიშნულია მწვანე ნარგავები ექსპერტის დასკვნით მინიჭებული ნომრების მიხედვით (გარდა იმ ფუნქციური ზონისა, რომელშიც გამწვანების მინიმალური კოეფიციენტი განსაზღვრული არ არის)“.

უშუალოდ არქიტექტურული პროექტი კი, 2024 წლის იანვრიდან უნდა მოიცავდეს „დამატებითი საინფორმაციო დაფის ამსახველ ფოტოსურათებსაც“, რომლებზედაც მითითებული იქნება ინფორმაცია „სამშენებლო ობიექტზე გამწვანების მინიმალური კოეფიციენტით განსაზღვრული ფართობის ათვისების, გამწვანების პროექტის ძირითადი ასპექტებისა და პარამეტრების შესახებ“.

მთავრობის ახალ დადგენილებაში აღნიშნულია, რომ „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების“ შესაბამისი მუხლების საფუძველზე 2024 წლის 1-ელ იანვრამდე დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოებები „დასრულდეს ახალი დადგენილების ამოქმედებამდე არსებული წესის შესაბამისად“.

ამავე თემაზე:

როცა ქალაქს სუნთქვა უჭირს – ბეტონის ქვეშ დამარხული სკვერები ბათუმში

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: