ნეტგაზეთი • RU

ნაჩვენებია სამუშაოები, რომელთა შესრულება მაღალი რისკის შემცველია – აუდიტი ბათუმის მერიაზე

„ერთი დღის შესრულებაში ნაჩვენებია ისეთი დიდი მოცულობის სამუშაოები, რომლის ფაქტობრივად შესრულება მაღალი რისკის შემცველია“, – წერს სახელმწიფო აუდიტი ბათუმის მერიის ორგანიზაციებსა და მიმწოდებლებს შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტების შესწავლის შემდეგ.

ამ აქტების მიხედვით, კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტებით შესრულებული სამუშაოები ჩაიბარეს.

აუდიტორი ცალკეულ შემთხვევას აღწერს და მიუთითებს, რომ გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტებით, შესრულებულად ნაჩვენებია და მიმწოდებელს აუნაზღაურდა 54 მილიონ 989 500 ლარი, აქედან ფარული სამუშაოების ღირებულება იყო 24 მილიონ 653 999 ლარი.

მიღება-ჩაბარების ეტაპზე წარმოდგენილი ექსპერტის დასკვნით კი ირკვევა:

ნაცვლად იმისა, რომ ექსპერტს დაედასტურებინა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან, დასმულია მხოლოდ ერთი შეკითხვა შესრულებული სამუშაოების ფორმა N2-ის ინსპექტირებასთან მიმართებით.

აუდიტორის განმარტებით, ინსპექტირების ანგარიშების საფუძველზე გადახდილია შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, თუმცა წარმოდგენილი ანგარიშებით არ დასტურდება მითითებული ფარული სამუშაოების მოცულობა და ფარულ სამუშაოებზე გამოყენებული მასალების ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობა.

ექსპერტმა აზომვები ჩაატარა მხოლოდ ხილულ სამუშაოებზე, ხოლო იმ სამუშაოებთან მიმართებაში, რომლებიც განეკუთვნება ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას და რომელთა ზუსტი მოცულობების დადგენა ინსპექტირების ჩატარების პერიოდისთვის ტექნიკურად შეუძლებელი იყო, ექსპერტმა გაითვალისწინა მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი ფარული სამუშაოების აქტები. რიგ შემთხვევებში ფარული სამუშაოს აქტების რიგითი ნომერი და სამუშაოს შესრულების აქტის შედგენის თარიღი შეუსაბამოა.

ამასთან, ერთი დღის შესრულებაში ნაჩვენებია ისეთი დიდი მოცულობის სამუშაოები, რომელთა ფაქტობრივად შესრულება მაღალი რისკის შემცველია.

  • ხარვეზით შესრულებული პროექტები და სხვაობა ფასებში

აუდიტის დასკვნის მიხედვით, 2020-2021 წლებში მერიის მიერ შესყიდული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით ინფრასტრუქტურული სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება  84 მილიონ 676 973 ლარით განისაზღვრა. შესყიდვის პროცედურები კი განხორციელდა 77 შემთხვევაში.

ამ პროექტის მომზადებაში, ჯამში, არანაკლებ 265 401 ლარი დაიხარჯა.

ამის მიუხედავად, პროექტები არაერთხელ შეიცვალა: ხელშეკრულებით შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება შემცირდა 11 მილიონ 092 234 ლარით და შეადგინა 73 მილიონ 584 739 ლარი, ხოლო ხელშეკრულებებში სისტემატურად განხორციელებული ცვლილებებით და ფაქტობრივად, შესასრულებელი სამუშაოების მიხედვით, რეალური ფასი კვლავ შემცირდა 5 მილიონ 202 345 ლარით და 68 მილიონ 382 394 ლარი შეადგინა.

ჯამში პროექტებით განსაზღვრულ ფასსა და ხელშეკრულების შესრულების საბოლოო ფასს შორის სხვაობამ არანაკლებ 19,24%, ანუ 16 მილიონ 294 579 ლარი შეადგინა.

აუდიტორმა წარმოდგენილი დოკუმენტების შესწავლით გამოარკვია, რომ შესასრულებელი სამუშაოების ფასების შემცირება, ძირითადად, საპროექტო დოკუმენტაციის ხარვეზით შედგენამ განაპირობა.

კერძოდ:

სანიაღვრე არხების მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციაში გადახდილია 1 მილიონ 271 ლარი. ამ პროექტით სამუშაოები შეასრულა შპს „გზებმა“, რომელსაც ხელშეკრულება 1 მილიონ 688 496 ლარზე გაუფორმეს.

სამუშაოების მიმდინარეობის დროს ხელშეკრულება სხვადასხვა მოტივით ხუთჯერ შეიცვალა:  შეიცვალა მილების სახეობა და პარამეტრები, შემცირდა სანიაღვრე არხის, სანიაღვრე ჭებისა და გადახურვის ფილების მოცულობა. აღნიშნული ხარვეზების გამო შემცირდა პროექტით გათვალისწინებული ცალკეული სამუშაოს ღირებულება და ჯამში 471 640 ლარი შეადგინა, რაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მთლიანი სამუშაოების 22%-ია.

ანალოგიური ხარვეზებია დაშვებული ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის დროსაც.

ქუჩების კეთილმოწყობისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება 3 მილიონ 045 510 ლარია. სამუშაოების მიმდინარეობის ეტაპზე ხელშეკრულება ოთხჯერ შეიცვალა და საბოლოო ფასი განისაზღვრა 2 მილიონ 143 575 ლარით.

დოკუმენტაციით დადგინდა, რომ შეიცვალა მიწის ვაკისის, საგზაო სამოსის, ხელოვნური ნაგებობების, მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამუშაოების მოცულობები და პარამეტრები.

ცენტრალური პარკის გარე განათების მოწყობის სამუშაოების ხელშეკრულება ითვალისწინებდა 775 000 ლარის ღირებულების სამუშაოებს. თუმცა, პროექტში არსებული ხარვეზების გამო, სატენდერო წინადადებით გათვალისწინებული 638 273 ლარის სამუშაოები არ შესრულებულა.

საბოლოოდ, 77 პროექტის მომზადებაზე მიმწოდებელს გადაუხადეს 265 401 ლარი, თუმცა რიგი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დადგენილ ვადებში ვერ შესრულდა.

  • ეს არის კორუფცია – ოპოზიციის შეფასება

ბათუმის საკრებულოს წევრმა ოპოზიციიდან, რეზო ხარაზმა აუდიტის დასკვნის შემდეგ საგანგებო ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ დასკვნაში მისთვის ახალი არაფერია.

„ჩვენ რამდენჯერმე გამოვითხოვეთ ინფორმაცია დეტალების დასაზუსტებლად, თუმცა პასუხი დღემდე არ მიგვიღია. დიახ, ეს არის სისტემური კორუფცია და ჩვენ ამაზე მუდმივად ვსაუბრობდით.“

მერიაში აუდიტის ამ დასკვნაზე კომენტარს არ აკეთებენ.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი