ნეტგაზეთი • RU

„ოცნების ქალაქის“ განაშენიანება – რა შენიშვნები მისცეს ბათუმის მერიას

„ოცნების ქალაქის“ განაშენიანების გეგმასთან დაკავშირებული დოკუმენტების განხილვა გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ შეწყვიტა და ბათუმის მერიას შენიშვნები გადაუგზავნა.

„ოცნების ქალაქში“ მცხოვრებთა ბინებით უზრუნველყოფა სწორედ ამ გეგმის განხორციელებაზეა დამოკიდებული.

სააგენტოში სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების [სგშ] ჩატარების საჭიროების დასადგენად ბათუმის მერიის მიერ წარდგენილი იყო „ოცნების ქალაქის“ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისთვის მომზადებული განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია და სკრინინგის განცხადება.

სააგენტომ, აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოება შეწყვიტა.

ბათუმის მერიას სააგენტოდან შენიშვნებთან ერთად მიწერეს, რომ „განახლებული სკრინინგის განცხადებისა და სტრატეგიული დოკუმენტის კანონმდებლობის შესაბამისად წარმოდგენის შემდგომ სააგენტო უზრუნველყოფს სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებას.“

მოკლედ იმ შენიშვნების შესახებ, რაც სააგენტომ ბათუმის მერიას გადაუგზავნა:
 • „სკრინინგის განცხადებაში წარმოდგენილ უნდა იქნას ზოგადი ინფორმაცია სტრატეგიული დოკუმენტით გათვალისწინებული ღონისძიებების ზემოქმედების
  ხასიათისა და ზემოქმედებისადმი დაქვემდებარებული ტერიტორიის მახასიათებლების შესახებ, მათ შორის: ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების საკითხები (გაფრქვევის წყაროები და მავნე ნივთიერებები); ნიადაგზე ზემოქმედების საკითხები; უნდა იყოს იდენტიფიცირებული ხმაურის გავრცელების წყაროები, ასევე ზემოქმედების დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი);
 • საპროექტო ტერიტორიის გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობები მოცემულია ზოგადად. როგორც ანგარიშის ავტორები უთითებენ, წარმოდგენილი ინფორმაცია არის ამონარიდები გეოლოგიური ანგარიშიდან, რომელიც წარმოდგენილ დოკუმენტაციას თან არ ახლავს. წარმოდგენილ უნდა იქნას შესაბამისი ანგარიში;
 • სკრინინგის განცხადებასა და სტრატეგიულ დოკუმენტის ტექსტურ ნაწილში წარმოდგენილია ინფორმაცია საცხოვრებელი ზონა-3-ის კოეფიციენტების შესახებ,
  თუმცა ტექსტურად არ არის წარმოდგენილი ინფორმაცია ნაკვეთების მიხედვით, ცვლილებით მოთხოვნილი კოეფიციენტების მნიშვნელობების შესახებ… საჭიროა, ტექსტურ ნაწილში მოცემული იყოს თითოეული ზონისთვის განსაზღვრული კოეფიციენტების მაჩვენებლები (კონცეფციის გრაფიკული ნაწილის შესაბამისად) და შენობების სართულიანობა;
 • სკრინინგის განცხადებაში აისახოს ინფორმაცია სტრატეგიულ დოკუმენტში წარმოდგენილი განაშენიანების სიმაღლის ზედა ზღვარის შემზღუდავი ფაქტორის შესახებ… გეგმარებითი ერთეული მდებარეობს ბათუმის აეროდრომის რაიონში, სადაც მოქმედებს აეროდრომის უსაფრთხოების რეჟიმი. წინასწარი მონაცემებით აღნიშნული შეადგენდა 56 მ-ს ზღვის დონიდან, საბოლოოდ დადასტურებული მონაცემებით კი — 56.38 მ-ს ზღვის დონიდან; შესაბამისად, წარმოდგენილ იქნას შპს „ბათუმის აეროპორტთან“ საკითხის თაობაზე შეთანხმების წერილი.
 • წარმოდგენილ უნდა იქნას სტრატეგიული დოკუმენტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების ვადები და შესაბამისად, ზემოქმედების ხანგრძლივობა, ასევე საპროექტო ტერიტორიის ათვისებისა და დოკუმენტით დაგეგმილი საქმიანობების განხორციელების ეტაპები;
 • წარმოდგენილ უნდა იქნას ინფორმაცია შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ;
 • ინფორმაცია საგზაო მოძრაობის სქემისა და საერთო სარგებლობის გამწვანებულ სივრცეებზე ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, ასევე ინფორმაცია რეკრეაციული ტერიტორიების შესახებ ან/და მათი განაწილების თაობაზე ერთ სულ მოსახლეზე. ტერიტორიები, რომელთაც შემდგომ მიენიჭებათ შესაბამისი სარეკრეაციო ზონალობა, უნდა აისახოს რუკაზე, მოხდეს მათი გამიჯვნა საცხოვრებელი და სხვა საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონებისგან, რათა თავიდან იქნას აცილებული სარეკრეაციო ტერიტორიების ფართობის შემცირება.
 • დოკუმენტში უნდა აისახოს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებას და ამ მიზნით მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, ნარჩენების მართვის კოდექსისა და „ტექნიკური რეგლამენტის – მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების წესის“ მოთხოვნების შესაბამისად.
 • ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის წერილში მეჯინისწყალში არსებული მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი მითითებულია სხვა, ხოლო სკრინინგის განცხადებაში – სხვა;
 • ამასთან, სტრატეგიული დოკუმენტის კონცეფციის მიხედვით, ინიციატორის თავდაპირველი მოსაზრებით გეგმარებითი ერთეული და გეგმარებითი ტერიტორია შედგებოდა მხოლოდ  ერთი მიწის ნაკვეთისგან; საბოლოოდ დაზუსტებულ გეგმარებით ერთეულში კი მოექცა 6 მომიჯნავე მიწის ნაკვეთი; ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საჭიროა დაზუსტებული ინფორმაციის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა გეგმარებითი ერთეულის შემადგენელი მიწის ნაკვეთების შესახებ.“

„ოცნების ქალაქის“ განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავებაზე კონკურსი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ჰქონდა გამოცხადებული.

ამ თემაზე უფრო ვრცლად, ნახეთ:

როდის მიიღებენ ბინებს „ოცნების ქალაქში“ – მშენებელს დამატებით 494 ათასი ლარი გამოუყვეს

 

მთავარი ფოტო: ფოტომონტაჟი „ნიუ სითი დეველოფმენთის“ ესკიზური წინადადებიდან / წყარო: შესყიდვების პორტალი
ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com