ნეტგაზეთი • RU

გენინსპექციამ შსს-ს 971 თანამშრომელს დააკისრა დისციპლინური პასუხისმგებლობა

გასულ წელს გენერალურმა ინსპექციამ შემოწმების შედეგად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 971 თანამშრომელს დააკისრა დისციპლინური სახდელი, რომელიც მოიცავს საყვედურს, სასტიკ საყვედურს, შენიშვნას, თანამდებობიდან ჩამოქვეითებას, სამსახურიდან დათხოვნას, რიგგარეშე სამ განაწესამდე დანიშვნას და მორიგი დათხოვნის უფლების ჩამორთმევას.

შს სამინისტროს სტატისტიკის მიხედვით, ბოლო ცხრა წლის განმავლობაში დისციპლინური პასუხისმგებლობის ყველაზე პოპულარული ფორმა „შენიშვნაა“, რომელიც გამოიყენება მცირემნიშვნელობის დისციპლინური გადაცდომის ჩამდენი თანამშრომლის/სამხედრო მოსამსახურის მიმართ.

ბოლო ცხრა წლის განმავლობაში გენინსპექციის მიერ გამოვლენილი გადაცდომების გამო სამსახურიდან დაითხოვეს შს სამინისტროს 1319 თანამშრომელი.

გენერალური ინსპექცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული დანაყოფია, რომელიც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შიდაუწყებრივად აკონტროლებს შსს-ს ქვედანაყოფების საქმიანობას.

გენერალური ინსპექცია ავლენს სამინისტროს სისტემაში ეთიკის, დისციპლინური ნორმების დარღვევის, სამსახურებრივი მოვალეობების არაჯეროვანი შესრულებისა და კონკრეტულ მართლსაწინააღმდეგო ქმედებათა ჩადენის ფაქტებს და ახდენს სათანადო რეაგირებას.

გენერალური ინსპექციისთვის საჩივრით მიმართვა შეუძლია ყველას.

გენერალური ინსპექცია ანგარიშვალდებულია უშუალოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინაშე.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ია ფრანგიშვილი არის გაზეთ "ბათუმელების" რეპორტიორი 2014 წლიდან