Batumelebi | ბსუ ბათუმში 120 საწოლზე გათვლილ საუნივერსიტეტო კლინიკას ააშენებს ბსუ ბათუმში 120 საწოლზე გათვლილ საუნივერსიტეტო კლინიკას ააშენებს – Batumelebi
ნეტგაზეთი • RU

ბსუ ბათუმში 120 საწოლზე გათვლილ საუნივერსიტეტო კლინიკას ააშენებს

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არაუმეტეს 120 საწოლზე გათვლილი საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობის საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას შეისყიდის. უნივერსიტეტმა პროექტის შესყიდვაზე ტენდერი 100 ათასი ლარით გამოაცხადა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საწოლების რაოდენობა „შესაძლოა დაზუსტდეს/შემცირდეს პროექტირების დროს“.

საუნივერსიტეტო კლინიკა ბათუმში, ლეონიძის ქუჩაზე უნდა აშენდეს. საპროექტო შენობა–ნაგებობა გათვალისწინებულია საუნივერსიტეტო სტაციონარისათვის.

განმარტებითი ბარათის მიხედვით, საუნივერსიტეტო სტაციონარი, ეს არის „სამედიცინო პროფილის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების კუთვნილი, მრავალპროფილიანი, შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მქონე, კვალიფიციური ექიმებითა და აკადემიური პერსონალით დაკომპლექტებული სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულება, რომელშიც მიმდინარეობს დიპლომამდელი და დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება და სამეცნიერო კვლევა; საუნივერსიტეტო კლინიკა, იმავდროულად, წარმოადგენს რეფერალურ მრავალპროფილიან (მ.შ. პედიატრიულ) სტაციონარს.“

უნივერსიტეტის ინფორმაციით, სასწავლებელში ხორციელდება „ფიზიკური მედიცინის და სამედიცინო რეაბილიტაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა და უნივერსიტეტი ამ მიმართულებით ამზადებს კადრებს, შესაბამისად კლინიკაში გათვალისწინებული უნდა იყოს რეაბილიტაციის ცენტრი. ასევე, ვინაიდან საუნივერსიტეტო სივრცეში ყურადღება ექცევა სამეცნიერო კველვების წარმართვას, საუნივერსიტეტო კლინიკაში უნდა გამოიყოს გარკვული სივრცე კლინიკური კველევებისთვის“.

საუნივერსიტეტო სტაციონარის შესახებ ვრცლად ნახეთ აქ
რეფერალური მრავალპროფილიანი სტაციონარი (ქვეტიპი „AD“) – რომელშიც 24 საათის განმავლობაში უზრუნველყოფილია სრული ამბულატორიულ სადიაგნოსტიკო, IV დონის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების (მათ შორის, ტრავმის/დაზიანების მართვის IV დონის) სერვისის, სამივე (I, II და III) დონის ინტენსიური მოვლის, III დონის ქირურგიული, III დონის პერინატალური (სამეანო და ნეონატოლოგიური (ასეთი სერვისის განხორციელების
შემთხვევაში), III დონის კარდიოლოგიური და III დონის ნევროლოგიური სერვისების მიწოდება.

იგი წარმოადგენს რეფერალის ბოლო საფეხურს როგორც გადაუდებელი დახმარების, ასევე, ბაზისური და მთელი რიგი სპეციალიზებული სერვისების მიწოდების თვალსაზრისით. ასევე, ის შეიძლება აწვდიდეს ხანგრძლივი მოვლის სერვისებს. შესაბამისი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში მას, ასევე, შეუძლია აწარმოოს სხვა დამატებითი სერვის(ებ)ი.

ბავშვთა სერვისების წარმოება შესაძლებელია მხოლოდ შესაბამისი სპეციალისტების არსებობის შემთხვევაში; ქვეტიპი „AD“ – სერვისები: EmergIV + TrIV +SurgIII+ PerIII7 +ICUI,II,III + CorIII + NeurIII;

IV დონე – პაციენტისათვის 24 საათის მანძილზე ხორციელდება ყოველმხრივი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ერთეულში მორიგეობს კანონმდებლობით განსაზღვრული შესაბამისი კვალიფიკაციის ექიმი-სპეციალისტ(ებ)ი. ამ დონეზე ხორციელდება: თერაპიული, ქირურგიული (მ.შ. ნეიროქირურგია), ტრავმატოლოგიაორთოპედიული, სამეანო-გინეკოლოგიური, პედიატრიული, რეანიმატოლოგიაანესთეზიოლოგიური სერვისების მიწოდება ადგილზე.  გასათვალისწინებელია, რომ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრმა/დეპარტამენტმა, საჭიროების შემთხვევაში,
უნდა უზრუნველყოს – სხვა ექიმსპეციალისტთა (მ.შ. ხელშეკრულებით განხორციელებული სპეციალისტების არსებობის პირობებში) მომსახურების მიწოდება, სამედიცინო საჭიროების დადგომიდან 30 წუთის განმავლობაში.

ტრავმის/დაზიანების მართვის IV დონე – მრავალპროფილური მაღალტექნოლოგიური ან რეგიონის წამყვანი მრავალპროფილური სტაციონარული დაწესებულება, რომელიც ფლობს სამედიცინო პერსონალის და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულ რესურსს ტრავმის/დაზიანების ნებისმიერი ასპექტის ყოველმხრივი მოვლის უზრუნველსაყოფად.

ტრავმის/დაზიანების მართვის ამ დონეზე 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შემდეგი სერვისები: ზოგადი ქირურგია, ტრავმატოლოგია-ორთოპედია, ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია, ნეიროქირურგია, ნევროლოგია, კარდიოლოგია, ენდოსკოპია, რადიოლოგია (კომპიუტერული ტომოგრაფია ან/და მაგნიტურ-ბირთვული რეზონანსი)და ლაბორატორიული სამსახური, ხოლო სისხლძარღვთა, თორაკალური და პლასტიკური და რეკონსტრუქციულქირურგიული სერვისები შესაძლებელია განხორციელდეს ექიმკონსულტანტების მეშვეობით.

III დონის ინტენსიური მოვლა – ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა პაციენტებისთვის, რომლებსაც აღენიშნებათ:
1. ორი ან მეტი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა, საჭიროებენ ორი ან მეტი სასიცოცხლო ფუნქციის აპარატურულ მხარდაჭერას (მაგ., მართვითი სუნთქვა, ჰემოდინამიკის რეგულაცია, თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია) და/ან
2. ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა, საჭიროებენ ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის აპარატურულ მხარდაჭერას (მაგ., მართვითი სუნთქვა, ჰემოდინამიკის რეგულაცია, თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია) და პარენტერალურ კვებას და/ან 3. ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა და ნოზოკომიური ინფექცია, საჭიროებენ ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის აპარატურულ მხარდაჭერას (მაგ., მართვითი სუნთქვა, ჰემოდინამიკის რეგულაცია, თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია).

III დონე – დაწესებულება, სადაც ხორციელდება კარდიოქირურგიული სერვისი. სადაც კარდიოლოგიურ სერვისთან ერთად ხორციელდება ინტერვენციული კარდიოლოგიის (ანგიოკარდიოგრაფიული (კათეტერიზაციის) ლაბორატორიით) სერვისი და/ან ენდოკარდიული პეისმეიკერის იმპლანტაცია და კათეტერული აბლაცია. ამ დონეზე გაურთულებელი კარდიოლოგიური შემთხვევების გარდა ხორციელდება შემდეგი მდგომარეობების მართვა: მწვავე კორონარული სინდრომი ST-სეგმენტის ელევაციით, არასტაბილური სტენოკარდია/მწვავე კორონარული სინდრომი ST-სეგმენტის ელევაციის გარეშე, თრომბოზული გართულებების მაღალი და საშუალო რისკის ერთი ან რამდენიმე ნიშნის არსებობისას, რითმისა და გამტარებლობის დარღვევები;

III დონე – დაწესებულება, რომელიც სრულ ნევროლოგიურ სერვისთან ერთად აწარმოებს ნეიროქირურგიულ და რადიოლოგიურ (მ.შ. კომპიუტერული ტომოგრაფია ან/და მაგნიტურბირთვული რეზონანსი) სერვისს. ბავშვთა სერვისების განხორციელების შემთხვევაში, ასევე, ემატება ნეიროფიზიოლოგიური (ეეგ, ემგ) სერვისი.

III დონე – აწარმოებს I, II, III, IV და V კატეგორიის ქირურგიულ ჩარევებს.

ტენდერის ტექნიკური დავალებიდან

ტენდერში წინადადებების მიღება 2021 წლის 18 დეკემბერს დაიწყება და 20 დეკემბერს დასრულდება. „ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 კალენდარული დღეში უნდა მოხდეს არქიტექტურული ესკიზის წარმოდგენა. იმ შემთხვევაში თუ ესკიზი არ იქნა დამაკმაკოფილებელი დამკვეთისათვის ავტორს მიეცემა დამატებით 5 დღე კონკრეტული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.“ – აღნიშნულია ტენდერის პირობაში.

ტენდერში გამარჯვებულმა ესკიზური პროექტის შეთანხმების შემდეგ 50 კალენდარული დღის ვადაში, უნივერსიტეტს სრული პროექტი უნდა წარუდგინოს.

პირობის მიხედვით, „არქიტექტურული, კონსტრუქციული, საინჟინრო-გეოლოგიურ და სახარჯთაღრიცხვო ნაწილებზე ექსპერტიზა და შესაბამისი დადებითი დასკვნა შეიძლება წარმოდგენილი იყოს სერთიფიცირებული და შესაბამისი გამოცდილების იურიდიული, ან ფიზიკური პირის შესრულებით“.

ამ დოკუმენტაციის მომზადების შემდეგ განისაზღვრება საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობისთვის საჭირო თანხა და ვადები.

„იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე. პროექტირების პერიოდში საპროექტო დავალებით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების დაპროექტების საკითხი წერილობით თანხმდება შემსყიდველთან.“ – აღნიშნულია ტენდერში.


ბათუმში ახალი რესპუბლიკური საავადმყოფოს მშენებლობისას ოფიციალურად ითქვა, რომ ის საუნივერსიტეტო კლინიკა იქნებოდა. თუმცა, ეს ასე ვთქვათ პროფილი, ახალ კლინიკას აღარ აქვს.

ბათუმის რესპუბლიკურში ეს საკითხი სამი წლის წინ ასე განმარტეს: „ცოტა არასწორადაა აღქმული ეს საუნივერსიტეტო კლინიკის არსი. საუბარია კლინიკის ისეთი მუშა სტრუქტურის შექმნაზე, რომელშიც გარკვეული როლი აქვს აკადემიურ კომპონენტს. საუნივერსიტეტო კლინიკა არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ ის უნივერსიტეტს ეკუთვნის… ჩვენ და უნივერსიტეტი ვთანამშრომლობთ რამდენიმე წელია და ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება, უბრალოდ, ახალ კორპუსში ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ ყველა დეპარტამენტში იყოს სასწავლო ოთახები. ამასთან, შევეცდებით შევიძინოთ ისეთი აპარატურა, რომელიც მოგვცემს საშუალებას, გარდა სამედიცინო ფუნქციისა, შეასრულოს სწავლების ფუნქციაც“.

ახალ კლინიკას შპს „ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“ მართავს. კლინიკამ ფუნქციონირება 2020 წლის აპრილში დაიწყო და ის ამ პერიოდიდან ძირითადად COVID 19-ის მართვაშია ჩართული.

 

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com