ნეტგაზეთი • RU

ვის რამდენით დაუფინანსებენ მკურნალობას 2020 წელს აჭარაში – ჯანდაცვის პროგრამები

აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2020 წელს 21 მილიონი ლარით 36 პროგრამას განახორციელებს, მათ შორის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამებს.

ამჯერად გთავაზობთ ჯანმრთელობის დაცვის რამდენიმე პროგრამას, რომლებითაც აჭარის რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეები ისარგებლებენ.

გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება

ეს პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის  დამატებით კარდიოქირურგიულ მომსახურებაზე ფინანსურ ხელმისაწვდომობას, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებული კარდიოქირურგიული ოპერაციების თანაგადახდას და გეგმიური გულის ან/და კორონალური არტერიების ანგიოგრაფიის დაფინანსებას სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში ქვეპროგრამით განსაზღვრული პროპორციების დაცვით.

დაფინანსების ფორმა პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯით, შესრულების წესით გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით, არაუმეტეს დაწესებულების მიერ წინასწარ გაცემულ ანგარიშ-ფაქტურაში და სამედიცინო ვაუჩერში მითითებული თანხისა. დარჩენილ თანხას დაფარავს პაციენტი.

არ დაფინანსდება: საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული ტარიფის ლიმიტის ღირებულებაზე მეტად მოთხოვნილი თანხა, ასევე არ დაფინანსდებიან პირები, რომელთა წლიური შემოსავალი არის 40 000 ლარი და მეტი, გარდა ასაკით პენსიონერებისა; საზღვარგარეთ ჩატარებული სამედიცინო მომსახურება.

მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

პროგრამა ითვალისწინებს გარკვეული სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან დაცვას, რომელიც ვერ იფარება მოქმედი სახელმწიფო პროგრამებით.

მოსარგებლეები:
 • პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით;
 • 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები;
 • შშმ პირები;
 • ომის ვეტერანები;
 • ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები);
 • მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი ან/და ნაშვილები) ოჯახის წევრები;
 • ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეები;
 • პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირები;
 • უსახლკაროთა თავშესაფრის კონტინგენტი;
 • უსახლკაროები;
 • მარტოხელა მშობლები და მათი არასრულწლოვანი(18 წლამდე) შვილები;
 • ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი პირები;
 • პაციენტები, რომლებსაც ამ დროისთვის არა აქვთ მინიჭებული 200 000-მდე სარეიტინგო ქულა, მაგრამ მათი მატერიალური მდგომარეობა არ იძლევა საშუალებას, დააფინანსოს აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება, რაც დასტურდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან  წარმოდგენილი შუამდგომლობით.

დაფინანსების ფორმა პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯით, შესრულების წესით გათვალსიწინებული პროპორციების დაცვით, არაუმეტეს დაწესებულების მიერ წინასწარ გაცემულ ანგარიშ-ფაქტურაში და სამედიცინო ვაუჩერში მითითებული თანხისა. დარჩენილ თანხას დაფარავს პაციენტი.

 • ღვიძლისა და ძვლის ტვინის  ტრანსპლანტაციის დაფინანსება:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არანაკლებ ერთი წლის განმავლობაში  რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეებს ქვეპროგრამით დაუფინანსდებათ ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია (საქართველოს სამკურნალო პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში).

ღვიძლის ტრანპლანტაცია ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ პაციენტებს დაუფინანსდებათ 70 000 ლარით. ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სხვა მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ პაციენტებს  – 100 000 ლარით.

 • ონკოჰემატოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებს ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია დაუფინანსდებათ:
 • ძვლის ტვინის აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ პაციენტებს დაუფინანსდებათ 80 000 ლარით. ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სხვა მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ პაციენტებს – 100 000 ლარით.
 • ძვლის ტვინის ალოგენური ტრანსპლანტაცია ქ.ბათუმში რეგისტრირებულ პაციენტებს დაუფინანსდებათ 130 000 ლარით. ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სხვა მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ პაციენტებს – 150 000 ლარით;
 • განსხვავებას ღირებულებასა და სამინისტროს მიერ დასაფინანსებელ თანხას შორის ფარავს პაციენტი.

 • გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის დაფინანსება მაღალეფექტური მედიკამენტით

გაფანტული სკლეროზით დაავადებულ პაციენტებს დადასტურებული დიაგნოზით, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ა.რ. ტერიტორიაზე არანაკლებ ერთი წლის განმავლობაში დაუფინანსდებათ გაფანტული სკლეროზის მკურნალობისათვის საჭირო მაღალეფექტური მედიკამენტების მკურნალობის კურსის ღირებულება.

 • რევმატოიდული ართრიტის მძიმე ფორმით დაავადებული პაციენტების მკურნალობის დაფინანსება ძვირადღირებული ბიოლოგიური მედიკამენტებით

რევმატოიდული ართრიტის მძიმე ფორმით დაავადებულ  პაციენტებს, რომლებიც  რეგისტრირებულნი არიან აჭარის  ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არანაკლებ ერთი წლის განმავლობაში დაუფინანსდებათ რევმატოიდული ართრიტის მკურნალობისათვის საჭირო ძვირადღირებული, ბიოლოგიური მედიკამენტების მკურნალობის კურსის ღირებულება.

სახსრების ენდოპროთეზირება

პროგრამა ითვალისწინებს სახსრების ენდოპროთეზირების დაფინანსებას.

დაფინანსების ფორმა პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯით, შესრულების წესით გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით, არაუმეტეს დაწესებულების მიერ წინასწარ გაცემულ ანგარიშ-ფაქტურაში და სამედიცინო ვაუჩერში მითითებული თანხისა. დარჩენილ თანხას დაფარავს პაციენტი.

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო  მომსახურება

პროგრამა ითვალისწინებს ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთათვის დამატებითი სამედიცინო მომსახურების (სამედიცინო მომსახურება, რომელიც არ ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამებით) დაფინანსებას. ასევე დაფინანსდება საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის გეგმიური სტაციონარული მომსახურების, ქიმიოთერაპიული და სხივურითერაპიული სამედიცინო მომსახურების თანაგადახდა სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებული ტარიფის ფარგლებში.

დაფინანსების ფორმა პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯით, შესრულების წესით გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით.

 • სამედიცინო მომსახურება ტარგენტული, იმუნოთერაპიული და ბისფოსფონატების ჯგუფის მედიკამენტებით დაფინანსდება სამკურნალო დაწესებულებიდან ან სააფთიაქო კომპანიებიდან წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით. ერთ მომართვაზე არაუმეტეს 5000 ლარისა, წლიური ლიმიტი  შეადგენს 15 000 ლარს.
 • ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორდადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტ ტრასტუზუმაბით (ჰერცეპტინით) მკურნალობა დაფინანსდება   სამკურნალო დაწესებულებიდან ან სააფთიაქო კომპანიების  მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით სრულად თანაგადახდის გარეშე (1 პაციენტზე არაუმეტეს – 12 ციკლისა).
 • პაციენტებს საჭიროებიდან გამომდინარე ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორდადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში დაუფინანსდებათ მედიკამენტ პერტუზუმაბის ან ლაპატინიბის მკურნალობის კურსის ღირებულება ტრასტუზუმაბთან (ჰერცეპტინი) ერთად (1 პაციენტზე-8 ციკლი), წლის განმავლობაში 10 პაციენტი.
 • პაციენტებს საჭიროებიდან გამომდინარე ჰორმონდამოკიდებული HER-2-  მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში დაუფინანსდებათ სრულად, თანაგადახდის გარეშე მედიკამენტ ევეროლიმუსის (აფინიტორი) მკურნალობის კურსის ღირებულება (ერთ პაციენტზე 8 ციკლი). წლის განმავლობაში არაუმეტეს 7 პაციენტი.
მოსახლეობის საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება

პროგრამა ითვალისწინებს იმ პაციენტების საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსებას, რომლებიც ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით “მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში”.

მოსარგებლეები: სხვადასხვა დაავადების მქონე პირები,  რომელთა   აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება ვერ ხერხდება საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებებში (სპეციალისტი/ექსპერტის დასკვნის შესაბამისად).

დაფინანსების ფორმა ბენეფიციარებს პროგრამის ფარგლებში დაუფინანსდებათ თანაგადახდა (წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურდან დარჩენილი თანხა) 70 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს  25 000 ლარისა.

საჭიროების შემთხვევაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ასევე ონკოჰემატოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ასკის პაციენტისათვის ძვლის ტვინის ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა:

 • ძვლის ტვინის აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია – არაუმეტეს 100  000 ლარით;
 • ძვლის ტვინის ალოგენური ტრანსპლანტაცია – არაუმეტეს 180 000 ლარით;
 • ძვლის ტვინის ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია – არაუმეტეს 210 000 ლარით;

 • პროგრამების მოსარგებლე 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებული უნდა იყოს აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე.
 • პროგრამების მოსარგებლეს უფლება აქვს, თავად აირჩიოს სამკურნალო დაწესებულება საქართველოს მასშტაბით.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
მისამართი: . ბათუმი, აკადემიკოს მამია კომახიძის . N119
ტელეფონი+995 (0422) 247972+995 (0422) 24-79-64
ელფოსტაinfo.molhs@molhs.gov.ge
მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი