ნეტგაზეთი • RU

საკრებულოს მანდატით უმაღლესი საბჭოს მანდატისთვის

 

13 თებერვალს გამოქვეყნდა და შესაბამისად ძალაში შევიდა ცვლილება კანონში, რომელიც მუნიციპალიტეტების საკრებულოს წევრებს საშუალებას აძლევს კენჭი იყარონ აჭარის უმაღლეს საბჭოში მოსახვედრად და ამავდროულად არ დათმონ საკრებულოს წევრის მანდატი. 

 

კანონს – „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე – ხელი, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ არჩილ ხაბაძემ, 5 თებერვალს მოაწერა.

 

აღნიშნულ ცვლილებამდე, უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ კანონის მე-9 მუხლის მიხედვით, რომელიც ითვალისწინებს უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის შეუთავსებლობას თანამდებობრივ მდგომარეობასთან – უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატად რეგისტრაციის თაობაზე შესაბამისი საარჩევნო კომისიისათვის განცხადების წარდგენიდან არა უგვიანეს მე-2 დღისა, დაკავებული თანამდებობიდან უნდა გადამდგარიყვნენ და განთავისუფლებულიყვნენ შემდეგი თანამდებობის პირები: „ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრი, თვითმმართველი ქალაქის მერი და მუნიციპალიტეტის გამგებელი (მუხლი 9, „ო“ ქვეპუნქტი).

 

13 თებერვლიდან კი ძალაში შევიდა აღნიშნული მუხლის შეცვლილი „ო“ ქვეპუნქტი, რომლითაც, უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატად დარეგისტრირების შემთხვევაში უნდა გადადგნენ და განთავისუფლდნენ თანამდებობიდან მხოლოდ „მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, მუნიციპალიტეტის გამგებელი/მერი“.

 

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თედო ჯორბენაძე