სიახლეები

სტუდენტების დაფინანსების მიზნით განათლების სამინისტრო კონკურსს აცხადებს

01.08.2014 • 1523
სტუდენტების დაფინანსების მიზნით განათლების სამინისტრო კონკურსს აცხადებს

 

 
კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა განცხადებები და პროგრამით გათვალისწინებული დოკუმენტები 25 ივლისიდან 15 აგვისტოს ჩათვლით, უნდა წარადგინონ განათლების  სამინისტროში.
 
 
განცხადების ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე.
 
 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სტუდენტებს, რომლებიც:


2011, 2012 და 2013 წელს ჩაირიცხნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საბაკალავრო პროგრამებზე;

 

ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და ატესტატი მიიღეს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. 

 

ბოლო სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრება ტოლია ან მეტი 71 % -სა.

 

 

დაფინანსება გაიცემა შემდეგი კატეგორიის სტუდენტებზე:


1) სტუდენტი, რომელიც ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლობდა და ატესტატი მიიღო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტში (ქედა, შუახევი, ხულო) – 25 ადგილი;

2) სტუდენტი, რომელიც არის ობოლი დედით, მამით, ან უდედმამო – 25 ადგილი;

3) სტუდენტი, რომელიც არის მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი (ოთხი და მეტი შვილი) – 25 ადგილი;

4) სტუდენტი, რომლის ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და მისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა ტოლია, ან
ნაკლებია 100 000-ზე – 25 ადგილი. სამინისტროში წარმოსადგენი დოკუმენტები კატეგორიების მიხედვით.

 

1. სტუდენტმა – მაღალმთიანი აჭარიდან: (ქედა, შუახევი, ხულო) უნდა წარადგინოს:

ა) განცხადება;

ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

დ) ცნობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებიდან შესაბამის სკოლაში ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლის შესახებ;

ე) ცნობა შესაბამისი უმაღლესი სასწავლებლიდან სტუდენტის ბოლო სემესტრის შედეგების შესახებ;

ვ) ინფორმაცია სტუდენტის მიერ ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული შედეგების შესახებ;

ზ) აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის მიერ გაცემული ცნობა სტუდენტის ჩარიცხვის თარიღის, სწავლის საფასურის, ფაკულტეტის, სპეციალობისა და კურსის მითითებით.

2. სტუდენტმა – ობოლი (დედით, ან მამით, უდედმამო) უნდა წარადგინოს:

ა) განცხადება;

ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) დაბადების მოწმობის ასლი;

დ) მშობლის/მშობლების გარდაცვალების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ე) ცნობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებიდან შესაბამის სკოლაში ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლის შესახებ;

ვ) ცნობა შესაბამისი უმაღლესი სასწავლებლიდან სტუდენტის ბოლო სემესტრის შედეგების შესახებ;

ზ) ინფორმაცია სტუდენტის მიერ ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული შედეგების შესახებ;

თ) აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის მიერ გაცემული ცნობა სტუდენტის ჩარიცხვის თარიღის, სწავლის საფასურის, ფაკულტეტის, სპეციალობისა და კურსის მითითებით.

 

 

3. სტუდენტმა – მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი (ოთხი, ან მეტი შვილი) უნდა წარადგინოს:


ა) განცხადება;

ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) განმცხადებლისა და მისი და ძმების დაბადების მოწმობების ასლები;

დ) ცნობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებიდან შესაბამის სკოლაში ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლის შესახებ;

ე) ცნობა შესაბამისი უმაღლესი სასწავლებლიდან სტუდენტის ბოლო სემესტრის შედეგების შესახებ;

ვ) ინფორმაცია სტუდენტის მიერ ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული შედეგების შესახებ;

ზ) აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის მიერ გაცემული ცნობა სტუდენტის ჩარიცხვის თარიღის, სწავლის საფასურის, ფაკულტეტის, სპეციალობისა და კურსის მითითებით.

 

4. სტუდენტმა – სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან (მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული სარეიტინგო ქულა ტოლია, ან ნაკლებია 100 000-ზე) უნდა წარადგინოს:


ა) განცხადება;

ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობის ასლი, რითაც დასტურდება რომ სტუდენტი ეკუთვნის სოციალურად დაუცველ ოჯახს (ცნობა გაცემული უნდა იყოს აღნიშნული პროგრამის სააპლიკაციო ვადის ფარგლებში, 2014 წლის 25 ივლისიდან 2014 წლის 15 აგვისტოს ჩათვლით);

დ) დაბადების მოწმობის ასლი;

ე) ცნობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებიდან შესაბამის სკოლაში ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლის შესახებ;

ვ) ცნობა შესაბამისი უმაღლესი სასწავლებლიდან სტუდენტის ბოლო სემესტრის საშუალო შედეგების შესახებ;

ზ) ინფორმაცია სტუდენტის მიერ ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული შედეგების შესახებ;

თ) აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის მიერ გაცემული ცნობა სტუდენტის ჩარიცხვის თარიღის, სწავლის საფასურის, ფაკულტეტის, სპეციალობისა და კურსის მითითებით.

 

გადაბეჭდვის წესი