ნეტგაზეთი • RU

შუახევისა და მახოს სკოლების მშენებლობა სამინისტროს 768 ათასი ლარით მეტი უჯდება

დაბა შუახევში ახალი სკოლისა და სოფელ მახოში სკოლის დამატებითი კორპუსის მშენებლობა აჭარის განათლების სამინისტროს 768 ათასი ლარით მეტი დაუჯდება, ვიდრე თავიდან იყო გათვლილი. ეს შესყიდვების პორტალზე ატვირთული დოკუმენტებით ირკვევა, აღნიშნულთან დაკავშირებით დამატებით კითხვებზე პასუხები კი „ბათუმელებმა“ სამინისტროდან ამ დრომდე ვერ მიიღო.

ტენდერში გამარჯვებულ შპს „ნიკასთან“ სამინისტროს ხელშეკრულებები ჯამში 3 968 474 ლარზე ჰქონდა გაფორმებული, საიდანაც კომპანიისთვის უკვე გადახდილია 3 287 252 ლარი.

ორივე მშენებლობა 2019 წელს დაიწყო და 2021 წელს უნდა დასრულებულიყო. ეს ვადა რამდენჯერმე გადაიწია, საბოლოოდ შპს „ნიკასთან“ სამინისტრომ ხელშეკრულებები შეწყვიტა.

დარჩენილი იყო 681 22 ლარის სამუშაოები, თუმცა ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ სამინისტრო 768 137 ლარით მეტის დახარჯვას გეგმავს, თანაც ტენდერის გარეშე.

შუახევის საჯარო სკოლის ახალი შენობისა და ხელვაჩაურის სოფელ მახოს საჯარო სკოლის ახალი დამატებითი კორპუსის [სპორტული და სააქტო დარბაზები, ბიბლიოთეკა, ლაბორატორია] დასრულების სამუშაოებისთვის ჯამში 1 449 356 ლარის გადახდაზე თანხმობისთვის აჭარის სამინისტრომ შესყიდვების სააგენტოს უკვე მიმართა.

სააგენტო სამინისტროს განაცხადს 2023 წლის 7 ივნისამდე განიხილავს.

შუახევის საჯარო სკოლის შენობა, რომელიც 2021 წელს უნდა დასრულებულიყო. ფოტო შესყიდვების პორტალიდან

„გადაუდებელი აუცილებლობის ვითარება გამოწვეულია ხელშეკრულებების შეწყვეტით. მიმწოდებელმა ვერ დაასრულა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში. მას მიეცა რამდენიმე გაფრთხილება, რის შემდეგაც გარკვეული სამუშაოები შეასრულა.

2023 წლის აპრილის თვეში უკვე ცხადი გახდა, რომ მიმწოდებელი ვერც 2023 წლის 15 სექტემბრამდე დაასრულებდა სამუშაოებს, რის გამოც მასთან შეწყდა ხელშეკრულებები.

წინასწარ შეუძლებელი იყო იმის განსაზღვრა, მიმწოდებელი დაასრულებდა თუ არა სამუშაოებს. როგორც კი ეს შესაძლებელი გახდა, დაუყოვნებლივ შეწყდა ხელშეკრულებები.“ – აღნიშნულია განაცხადში.

თუმცა აღსანიშნავია, რომ სამინისტრომ კომპანია „საბოლოოდ“ 2022 წლის 20 აპრილს გააფრთხილა, ხელშეკრულება კი, 1 წლის შემდეგ, 2023 წლის 21 აპრილს შეწყვიტა.

რატომ გაუგრძელა სამინისტრომ კომპანიას ხელშეკრულების ვადა მიუხედავად საბოლოო გაფრთხილებისა და რატომ დასჭირდა ხელშეკრულების შეწყვეტას ამდენი დრო? – ამ და სხვა კითხვებზე პასუხები სამინისტროდან სტატიის გამოქვეყნებამდე ვერ მივიღეთ.

განახლება: „ბათუმელების“ შეკითხვებზე პასუხები სამინისტროდან 7 ივნისს მოგვწერეს.

სამინისტრო აცხადებს, რომ „საბიუჯეტო სახსრების რაციონალური ხარჯვის მიზნიდან გამომდინარე, სამინისტრომ მაქსიმალური შესაძლებლობა მისცა კომპანიას დაესრულებინა სამუშაოები და ხელშეკრულების შეწყვეტას განიხილავდა როგორც უკიდურეს საშუალებას“.

რამდენად რაციონალურად დაიხარჯა საბიუჯეტო თანხები, ან პირიქით, ეს იმ ექსპერტიზის ჩატარების შემდეგ გაირკვევა, რომელიც სამინისტროს ინფორმაციით, უნდა ჩატარდეს და რომლის შემდეგაც განხორციელდება საბოლოო ანგარიშწორება.

 

სამინისტროში გაგზავნილი კითხვებისა და პასუხების სანახავად დააწკაპუნეთ აქ
  • წარმოადგინა თუ არა კომპანიამ საბოლოო ინფორმაცია შესრულებული სამუშაოების შესახებ [ფორმა 2] და განხორციელდა თუ არა საბოლოო ანგარიშსწორება?

კომპანიამ წარმოადგინა საბოლოო ინფორმაციები შესრულებული სამუშაოების შესახებ, რომელიც მოწმდება ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ. შემდეგ ჩატარდება ექსპერტიზა, რომლის შემდეგაც განხორციელდება საბოლოო ანგარიშსწორება.

  • რა თანხა გადაურიცხა სამინისტრომ კომპანიას 2023 წლის იანვრიდან დღემდე პერიოდში ორივე ტენდერის შემთხვევაში / ან რამდენია გადასარიცხი კომპანიისთვის?

2023 წელს მიმწოდებლისათვის ორივე სკოლის შემთხვევაში რაიმე თანხა არ არის გადარიცხული. საბოლოოდ გადასარიცხი თანხა დადგინდება ექსპერტიზის საფუძველზე.

  • რა ოდენობის პირგასამტეხლოს გადახდა დაეკისრა კომპანიას ორივე ტენდერის შემთხვევაში [და გადაიხადა თუ არა]?

პირგასამტეხლო ერიცხებოდა კომპანიას ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, როგორც გეგმა-გრაფიკის, ისე საბოლოო ვადის გადაცილების გამო, რომლის ოდენობა გაანგარიშდება საბოლოო ანგარიშსწორების დროს და ეცნობება კომპანიას.

  • რა ოდენობის თანხა დაიბრუნა სამინისტრომ [საგარანტიოს ან სხვა საფუძველზე] ორივე ტენდერის შემთხვევაში?

ორივე ხელშეკრულების შემთხვევაში გამოყენებული იყო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანია, კერძოდ შუახევის სკოლის შემთხვევაში მისი ოდენობა შეადგენდა 108 594 ლარს, ხოლო მახოს სკოლის შემთხვევაში – 82 657 ლარს. ორივე გარანტიის ამოქმედებისა და თანხების სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩარიცხვის თაობაზე უკვე მიმართულია გარანტიის გამეციმი ორგანიზაციებისთვის.

გარდა ამისა, ორივე შემთხვევაში გამოყენებული იყო საავანსო ანგარიშსწორებებიც. აუთვისებელი თანხების დაბრუნების თაობაზე ასევე იქნება მიმართული გარანტიების გამცემი ორგანიზაციებისთვის მას შემდეგ, რაც დადგინდება შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები.

  • შუახევის სკოლის შემთხვევაში სამინისტრომ კომპანია 2022 წლის 20 აპრილს გააფრთხილა, ხელშეკრულება კი 1 წლის შემდეგ, 2023 წლის 21 აპრილს შეწყვიტა. გთხოვთ განგვიმარტოთ, რატომ გაუგრძელა სამინისტრომ კომპანიას ხელშეკრულების ვადა, მიუხედავად საბოლოო გაფრთხილებისა და რატომ დასჭირდა ხელშეკრულების შეწყვეტას ამდენი დრო?

კომპანიას რამდენჯერმე მიეცა წერილობითი და ზეპირი გაფრთხილება, რის შემდეგაც მიმწოდებელი განაგრძობდა მშენებლობას. საბიუჯეტო სახსრების რაციონალური ხარჯვის მიზნიდან გამომდინარე, სამინისტრომ მაქსიმალური შესაძლებლობა მისცა კომპანიას დაესრულებინა სამუშაოები და ხელშეკრულების შეწყვეტას განიხილავდა როგორც უკიდურეს საშუალებას, რომლის აუცილებლობაც დადგა 2023 წლის აპრილში, როდესაც ცხადი გახდა, რომ კომპანია ვეღარ შეძლებდა სამუშაოების დასრულებას.

 

სოფელ მახოს საჯარო სკოლის დამატებითი კორპუსი, რომელიც 2021 წელს უნდა დასრულებულიყო. ფოტო შესყიდვების პორტალიდან

„წარმოდგენილია შუახევის რესურსცენტრის 2023 წლის 21 აპრილის კორესპონდენცია, რომელშიც მითითებულია, რომ სკოლა ფუნქციონირებს ალტერნატიულ ფართობში.

მოსწავლეთა მშობლებს დიდი იმედი ჰქონდათ, რომ სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები, ამ გაზაფხულში მაინც, სწრაფი ტემპით გაგრძელდებოდა, თუმცა მათი მოლოდინი არ გამართლდა. სამუშაოები საკმაოდ შეფერხებებით და ხარვეზებით მიმდინარეობს. მშობლები აცხადებენ, რომ ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე თუ არ დასრულდება სამშენებლო სამუშაოები, მოსწავლეებს არ გამოუშვებენ სკოლაში.

ასევე მითითებულია, რომ თითქმის ყოველდღიურად აკვირდებიან სარემონტო სამუშაოებს, სარემონტო სამუშაოების ტემპი და მუშახელთა რაოდენობა ნამდვილად არასაკმარისია. სამუშაოების ასეთი ტემპით გაგრძელების შემთხვევაში შეუძლებელია პროექტის დასრულება ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე.

ახლანდელი არსებული მდგომარეობა თითქმის იგივეა (უმნიშვნელო ცვლილება შეიმჩნევა), რაც იყო რამდენიმე თვის წინ. ამას ემატება ხარვეზების ის რაოდენობაც, რომელიც გამოსასწორებელია.

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ითხოვენ გავატაროთ შესაბამისი ღონისძიება, რათა ახალი 2023/2024 სასწავლო წლის დასაწყისში არ აღმოვჩნდეთ ზემოთ დასახელებული პრობლემების წინაშე“ – აღნიშნულია სამინისტროს მიერ შესყიდვების პორტალზე ატვირთულ ერთ-ერთ დოკუმენტში.

„შესაბამისი ღონისძიება“ სამინისტროს მხრიდან ხელშეკრულების შეწყვეტა აღმოჩნდა.

შუახევის მშენებარე სკოლაში არსებული სიტუაცია ხელშეკრულების შეწყვეტამდე. ფოტო შესყიდვების პორტალიდან

„ბათუმელები“ შპს „ნიკასაც“ დაუკავშირდა, თუმცა კომპანიაში მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ სამუშაოები დროულად „არასაკმარისი მუშახელის გამო ვერ დაასრულეს“. სხვა კითხვებზე არც კომპანიაში  გვიპასუხეს.

2022 წლის ნოემბერში სამინისტროში გაგზავნილ წერილში კი, კომპანია ვადების დარღვევის სხვა „ობიექტურ გარემოებებსაც“ ასახელებს და სამინისტროს კიდევ ერთხელ სთხოვს სამუშაოების დასრულების თარიღის გადავადებას:

„სამუშაოების შესრულების ვადების დარღვევა განპირობებულია ობიექტური გარემოებით, კერძოდ, სამშენებლო მასალების ფასების მკვეთრი ზრდის გამო (სამშენებლო მასალის ფასების ზრდის გამო ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდის შესახებ მოთხოვნა წარმოდგენილი გვაქვს სამინისტროში) შეფერხდა მასალებით მომარაგება, ასევე დაგეგმილთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა სამშენებლო ობიექტზე დასაქმებული მუშა/ხელოსნების შრომის ანაზღაურება“. 

კომპანიის წერილის ვრცლად სანახავად დააწკაპუნეთ აქ

„მოგეხსენებათ, რომ შპს „ნიკა“ სამუშაოებს ასრულებს სამშენებლო წესებისა და ნორმების სრული დაცვით, შესრულებული სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობა დადასტურებულია შემსყიდველის უფლებამოსილი პირების მიერ და შესრულებული სამუშაოების ხარისხის მიმართ პრეტენზია არ არსებობს.

სამუშაოების შესრულების ვადების დარღვევა განპირობებულია ობიექტური გარემოებით, კერძოდ, სამშენებლო მასალების ფასების მკვეთრი ზრდის გამო (სამშენებლო მასალის ფასების ზრდის გამო, ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდის შესახებ მოთხოვნა წარმოდგენილი გვაქვს სამინისტროში) შეფერხდა მასალებით მომარაგება, ასევე დაგეგმილთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა სამშენებლო ობიექტზე დასაქმებული მუშა/ხელოსნების შრომის ანაზღაურება.

აღნიშნულმა გარემოებამ კომპანია ჩააგდო მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში, თუმცა მიუხედავად აღნიშნული შემაფერხებელი გარემოებისა, კომპანიის მიერ მოძიებული იქნა შესაბამისი ფინანსური რესურსი, რამაც უნდა უზრუნველყოს დარჩენილი სამუშაოების შესრულება.

მოგეხსენებათ, რომ ხელშეკრულებით დადგენილ მოწოდების ვადასთან ერთად არსებითია სამუშაოების წარმოების ხარისხის დაცვა, რაც ზამთრის პირობებში ვერ მოხერხდება, რადგან გარემო ფაქტორები არ არის ხელსაყრელი სამუშაოების წარმოებისთვის.

აღნიშნული გარემოებიდან გამომდინარე გთხოვთ, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გადაგვიწიოთ 2023 წლის 01 მაისამდე, აღნიშნულ ვადაში შპს „ნიკა“ შეძლებს სრულად უზრუნველყოს სამუშაოების დასრულება.

გთხოვთ, მოგვცეთ საშუალება უზრუნველყოთ 2019 წლის 30 აგვისტოს დადებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N144 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა და შეწყვიტოთ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის პროცედურა“ – აღნიშნულია  აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის პირველი მოადგილის ჯემალ სურმანიძისადმი კომპანია „ნიკასგან“ 2022 წლის 29 ნოემბერს გაგზავნილ წერილში.

 

სოფელ მახოს საჯარო სკოლის მშენებარე დამატებით კორპუსში არსებული მდგომარეობა ხელშეკრულების შეწყვეტის დროს. ფოტო შესყიდვების პორტალიდან

ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ სამინისტრომ კომპანიას საბოლოო ინფორმაციის [„ფორმა 2“-ის] წარდგენა მოსთხოვა შესრულებული სამუშაოების შესახებ.

კომპანიამ რამდენჯერმე „ფორმა 2“-ის წარმოდგენის გადავადებაც კი ითხოვა, ვინაიდან: „საბოლოო ფორმა N2-ის წარმოდგენა ვერ ხერხდება აღნიშნულ ვადაში, სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე, უმორჩილესად გთხოვთ, აღნიშნული ფორმა N2-ის წარმოსადგენად მოგვცეთ დრო 2023 წლის 26 მაისის ჩათვლით“.

„პასუხად გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 29 მაისი იქნება საბოლოო თარიღი, რომლის ჩათვლითაც, თუ თქვენ მიერ არ იქნება წარმოდგენილი საბოლოო ინფორმაცია (ფორმა 2) შესრულებული სამუშაოების შესახებ, ზემოაღნიშნულ ხელშეკრულებებს მიენიჭება სტატუსი „შეუსრულებელი ხელშეკრულება“ და შესაბამისად ამის შემდეგ შეუძლებელი გახდება შესაბამისი ტენდერების ველში დოკუმენტაციის ატვირთვა, ასევე, აღარ განხორციელდება საბოლოო ანგარიშსწორება“ – მისწერეს კომპანიას სამინისტროდან 2023 წლის 22 მაისს.

ამის შემდეგ შესყიდვების პორტალზე დამატებითი დოკუმენტაცია არ ატვირთულა და 2023 წლის 5 ივნისის მდგომარეობით არც ხელშეკრულებების სტატუსი [„მიმდინარე ხელშეკრულება“] შეცვლილა.

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com