ნეტგაზეთი • RU

რა შემთხვევაში აღიდგენენ დავალიანების მქონე სტუდენტები სტატუსს ბსუ-ში

ბათუმში შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლის საფასურის გადაუხდელობის გამო სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებზე ბსუ-ს წარმომადგენლობითმა საბჭომ იანვრის ბოლოს გადაწყვეტილება მიიღო.

  • საბჭოს გადაწყვეტილებით, სტუდენტებს შეჩერებული სტატუსი იმ შემთხვევაში აღუდგებათ, თუ უნივერსიტეტში შიდა მობილობისას სწავლის საფასურს დაფარავენ.

ამ შემთხვევაში სტუდენტის სტატუსის დასაბრუნებლად ახალგაზრდებს ფაქტობრივად 10 დღე აქვთ – ბსუ-ში შიდა მობილობა 2023 წლის 6 თებერვალს იწყება და 15 თებერვალს მთავრდება.

თუ დავალიანებას სტატუსშეჩერებული სტუდენტები შიდა მობილობის დამთავრებამდე ვერ დაფარავენ, მათ შეუძლიათ სტუდენტის სტატუსის გააქტიურება, ოღონდ:

  • პირადი განცხადების საფუძველზე სტატუსშეჩერებულ სტუდენტს – იმ შემთხვევაში შეუძლია სტატუსის აღდგენა, თუკი შესაბამისი სემესტრის დაწყებამდე [გამონაკლის შემთხვევებში – არაუგვიანეს სემესტრის დაწყებიდან 14 დღეში] სრულად დაფარავს სწავლის საფასურის დავალიანებას;
  • დამამთავრებელი სემესტრის სტუდენტს კი – იმ შემთხვევაში, თუკი მას სტატუსის შეჩერებამდე სრულად აქვს შესრულებული შესაბამისი პროგრამის მოთხოვნები, სრულად დაფარავს სწავლის საფასურის დავალიანებას და წარმოადგენს განცხადებას კვალიფიკაციის მინიჭების თაობაზე.

ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს ახალი გადაწყვეტილებით:

  • „სწავლის საფასურის დავალიანების მქონე დამატებითი სემესტრის სტუდენტს უწყდება ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსი“.

ამავე გადაწყვეტილების მიხედვით:

  • 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ჩათვლით სწავლის საფასურის დავალიანების მქონე იმ სტუდენტთა მიმართ, რომლებსაც გადაუვადდათ სწავლის საფასურის გადახდა 2022 წლის 30 ივნისი/30 ივლისი/30 აგვისტოს ჩათვლით, მათთან გაფორმებული შეთანხმებების თანახმად, ასევე გააგრძელეს სწავლა 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში და 2022-23 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში და დამატებით დაერიცხათ მომდევნო სემესტრების სწავლის საფასურის დავალიანება, ბსუ-ს რექტორის 2023 წლის 13 იანვრის №01-02/03 ბრძანებით განსაზღვრული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების/შეწყვეტის შესახებ ბრძანება გამოიცეს იმ შემთხვევაში, თუკი 2023 წლის 24 მარტის ჩათვლით ვადაში სრულად არ დაფარავენ მათზე დარიცხულ სწავლის საფასურის დავალიანებას.
  • 100 ლარზე მეტი ოდენობით ბსუ-ს სწავლის საფასურის დავალიანების მქონე იმ სტუდენტთა მიმართ, რომელთა მიმართ ბსუ-ს რექტორის 2023 წლის 18 იანვრის №01-08/06 ბრძანებით 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება, სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ ბსუ-ს რექტორის ბრძანება გამოიცეს იმ შემთხვევაში, თუკი 2023 წლის 24 თებერვლის ჩათვლით ვადაში სრულად არ დაფარავენ მათზე დარიცხულ სწავლის საფასურის დავალიანებას.
  • 2022-23 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ჩათვლით პერიოდში სწავლის საფასურის დავალიანების მქონე იმ პირების მიმართ, რომლებსაც 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ან 2022-23 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში არ ჰქონდათ აქტიური სტუდენტის სტატუსი, თუმცა კვლავ ერიცხებათ სწავლის საფასურის დავალიანება [კურსდამთავრებულები ან სხვა კატეგორიის სტუდენტები], მათ მიმართ საქმისწარმოება განხორციელდეს ბსუ-ს რექტორის და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებების/სამართლებრივი აქტების შესაბამისად, მათ შორის სწავლის საფასურის დავალიანების მქონე პირებთან გააფორმონ სწავლის საფასურის გადახდის განწილვადების თაობაზე [ასეთის საჭიროების შემთხვევაში].“

 

 

 

 

 

 

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „აგენტების“ შესახებ.
მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში გააქრო კრიტიკული მედია.
ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.