მთავარი,სიახლეები

ბიუჯეტი ვერ შესრულდა, მთავრობა თავს იმართლებს და მიზეზად ისევ პანდემიას ასახლებს

12.06.2022 • 1312
ბიუჯეტი ვერ შესრულდა, მთავრობა თავს იმართლებს და მიზეზად ისევ პანდემიას ასახლებს

ბიუჯეტი ისევ ვერ შესრულდა 2021-ში, თვითმმართველობის არჩევნების წელს – აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმა 392 მილიონი იყო. ფაქტობრივმა შესრულებამ კი 307 მილიონი შეადგინა. ეს გეგმის 78,2 პროცენტია. მთავრობა აცხადებს, რომ მთავარი ხელშემშლელი პანდემიის მეორე ტალღა იყო. აუდიტორის განმარტებით კი, რომელმაც ბიუჯეტი შეისწავლა, რეგიონის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში პროგნოზები არარეალური იყო თავიდანვე, თუმცა მთავრობამ ეს არ გაითვალისწინა.

გადასახდელებთან შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა, თუმცა არასახარბიელო შემოსავლების მიღების ნაწილში, მთავრობას გათვლა 303 მილიონზე ჰქონდა, ამოღებულია 285 მილიონი, ანუ გეგმა შესრულებულია 93,8 პროცენტით. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით შემოსავლების ფაქტობრივი შესრულება გაზრდილია 37 219,2 ათასი ლარით, შესაბამისად, 15,0 პროცენტით.

2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი, საერთო შემოსავლების 95,9 პროცენტი მოდის გადასახადებზე, რომელიც მოიცავს მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადს.

საანგარიშგებო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის გეგმა 290 მილიონით იყო განსაზღვრული. ფაქტობრივმა შესრულებამ კი შეადგინა 273 მილიონი ლარი, ანუ გეგმის 94,3 პროცენტი.

  • სხვა შემოსავლები

რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2021 წლის სხვა შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 13 მილიონი ლარით, ხოლო შესრულებამ 11 მილიონი,  ანუ გეგმის 83,9 პროცენტი შეადგინა. მათ შორის: პროცენტებიდან შემოსავლების საანგარიშო პერიოდის გეგმა 5 მილიონი ლარით იყო განსაზღვრული, ფაქტობრივი შესრულებამ კი 3 638 800 ლარი შეადგინა, ეს გეგმის 72,8 პროცენტია [ ეს არის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთზე დარიცხული სარგებელი].

დივიდენდებიდან შემოსავლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 3 მილიონი ლარით. ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა გეგმის 49,3 პროცენტი. რენტიდან შემოსავლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 2 მილიონ 767,0 ათასი ლარით, ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 1 396,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 50,5 პროცენტი [რენტიდან შემოსავლები მოიცავს მიწის იჯარიდან
და მართვაში გადაცემიდან და სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებულ შემოსავლებს].

  • არაფინანსური აქტივების კლება – „აუქციონები ჩაიშალა“

2021 წელს აჭარის მთავრობა სახელმწიფო ქონების გაყიდვით 85 მილიონ ლარს ელოდა ბიუჯეტში, ხოლო ფაქტობრივი შესრულება შეადგენს 22 მილიონს, ანუ გეგმის 25 პროცენტს. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს განმარტებით, ვერ მოხერხდა 2021 წელს დაგეგმილი რიგი ქონების, მათ შორის მსხვილი ობიექტების პრივატიზება, რომელთა განკარგვის შედეგად უპირობოდ
განხორციელდებოდა დაგეგმილი შემოსულობების შესრულება.

სამინისტრო თავს იმართლებს, რომ  ქონების პრივატიზების მიზნით გამოცხადდა აუქციონები, მათ შორის რიგ ქონებაზე არაერთგზის, თუმცა აუქციონები არ შედგა:

„რაც განპირობებულია ქვეყანაში არსებული პანდემიით გამოწვეული მდგომარეობით. გარდა ამისა, ახალი კორონავირუსის [COVID-19] გავრცელებასთან დაკავშირებით გამოცხადებული პანდემიის ფონზე, მოსალოდნელი მძიმე ეკონომიკური გამოწვევების საპასუხოდ ბიზნეს სუბიექტებისათვის ხელშეწყობის მიზნით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2020 წლის 31 ივლისის N7 დადგენილებით გათვალისწინებულ იქნა შეღავათები. კერძოდ, ინვესტორებს საპრივატიზებო თანხების გადასახდელად მიეცათ დამატებითი ვადები. აღნიშნული ანტიკრიზისული ღონისძიებების გათვალისწინებით, ინვესტორებმა ისარგებლეს შეღავათით და 2021
წლის საანგარიშო პერიოდში ქონების პრივატიზებიდან განსახორციელებელი გადახდები მთლიანად ან ნაწილობრივად გადაავადეს.“

  • გადასახდელები

2021 წლის აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების გეგმა 414 221 ლარი იყო, ხოლო ფაქტობრივმა დაფინანსებამ
328  ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 79,3 პროცენტია.

სამინისტროს ინფოგრაფიკა

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: