კვირის ამბები,მთავარი,მთიანი აჭარა,სიახლეები

920 ათასი ლარი კურორტ ბეშუმის გზების რეაბილიტაციისთვის

06.03.2016 • 2414
920 ათასი ლარი კურორტ ბეშუმის გზების რეაბილიტაციისთვის

ხულოს მუნიციპალიტეტი კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაციას გეგმავს, რისთვისაც 920 ათასი ლარი აქვს გათვალისწინებული. შესაბამისი სამუშაოების შესყიდვაზე მუნიციპალიტეტმა ელექტრონული ტენდერი უკვე გამოაცხადა. კურორტის შიდა მთავარ გზებზე ძირითადად ასფალტის საფარი დაიგება.

სატენდერო პირობების თანახმად, ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს ბოლო 3 წლის განმავლობაში შესრულებული უნდა ჰქონდეს ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის (ქუჩების, გზების, გზატკეცილების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა) სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 1 000 000 ლარის ოდენობით;

ტენდერში გამარჯვებულმა სამშენებლო სამუშაოები უნდა დაიწყოს 2016 წლის 10 მაისიდან [ხელშეკრულების აღნიშნულ თარიღამდე გაუფორმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან] და უნდა დაასრულოს 80 კალენდარულ დღეში.

შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგს გაახორციელებს და თანხის ანაზღაურებაზე გადაწყვეტილებას მიიღებს ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების მონიტორინგისა და ანგარიშსწორების კომისია“.

შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 3 წელს სამუშაოების დასრულებიდან. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ 15 დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან ვადის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

ელექტრონული ტენდერი 2016 წლის 24 მარტს დასრულდება.

topogegma

სარეაბილიტაციო გზები / ტოპოგეგმა სატენდერო დოკუმენტაციიდან

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: