Batumelebi | დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა (ე-პდს) დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა (ე-პდს) – Batumelebi
ნეტგაზეთი • RU

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა (ე-პდს)

რა არის პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლება?

დიპლომირებული მედიკოსის  საგანმანათლებლო პროგრამის (ე-პდს) შემთხვევაში „პრობლემა“ გულისხმობს პაციენტის შემთხვევის სპეციალური წესით სტრუქტურირებულ სცენარს:

  1. სამედიცინო – საბაზისო და კლინიკური მეცნიერებების პაციენტის შემთხვევასთან დაკავშირებულ საკითხებს სტუდენტი სწავლობს წინასწარ შედგენილი პრობლემების განხილვის და მათი გადაჭრის გზით;
  2. ე-პდს (ელექტრონული პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლება) ნიშნავს, რომ მისთვის გამოყენებულია ელექტრონული ფორმატი (ინფორმაციასთან ონლაინ წვდომის საშუალება).

რას ნიშნავს ვირტუალური პაციენტი?
ვირტუალური პაციენტი – პაციენტის შემთხვევის ინტერაქტიული კომპიუტერული სიმულაციაა, რომელიც ბოლო წლებში სულ უფრო აქტიურად გამოიყენება სამედიცინო განათლების სფეროში.  პროგრამის ფარგლებში ვირტუალური პაციენტის გამოყენება გულისხმობს სტუდენტის მიერ პაციენტის „მართვის“ (დიაგნოზის დასმა, გამოკვლევების შერჩევა, დანიშნულების მიცემა და ა.შ.) სხვადასხვა ეტაპზე დამოუკიდებელი კლინიკური გადაწყვეტილების მიღებას.

  • სტუდენტს აქვს საშუალება „შეამოწმოს“ მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება: ნახოს რამდენად სწორი იყო მისი არჩევანი, ნახოს რა მოჰყვა მის სწორ ან არასწორ (რაც სწავლისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია) გადაწყვეტილებას;
  • სტუდენტს (და არც არავის, მათ შორის ექიმსაც) რეალურ გარემოში ამის შემოწმების (მათ შორის სასწავლო მიზნებითაც) საშუალება არ აქვს პაციენტისთვის ზიანის მოტანის გარეშე.

პროგრამაში ჩართული სტუდენტების ჯგუფის მიერ პაციენტის შემთხვევის სცენარის განვითარების პროცესში, სხვადასხვა ეტაპზე, კლინიკური გადაწყვეტილებების მიღებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიხედვით უკუკავშირის მიღების შესაძლებლობას.

რატომ უნდა ავირჩიო დიპლომირებული მედიკოსის  საგანმანათლებლო პროგრამა (ე-პდს)?

ტვილდიანის უნივერსიტეტი

სწორედ ამიტომ (და მრავალი სხვა მიზეზის გამოც) თანამედროვე სამედიცინო განათლება ვირტუალური პაციენტის და პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების ფორმატს ყველაზე მიზანშეწონილად მიიჩნევს დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის კურსდამთავრებულითვის ისეთი ცოდნის და უნარების გამომუშავებაში, როგორიცაა:

სწავლება და სწავლა *მათ შორის სამედიცინო-საბაზისო უმრავლესი მეცნიერებების) კონტექსტში:

  • უაღრესად სასარგებლო საკითხის სიღრმისეული აღქმის, ანალიზის და გრძელვადიან მეხსიერებაში „შენახვისთვის“;
  • ექიმი-პაციენტი კომუნიკაციის უნარების  „სწორად“განვითარებისთვის;
  • მომავალი ექიმისთვის უმნიშვნელოვანესი უნარის – „გადაწყვეტილების მიღება“ სათანადოდ ტრენინგისთვის და ა.შ.

პროგრამის შექმნის ისტორია

საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი დავით ტვილდიანის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც მრავალი წლის წინ შეიქმნა და იგი პოსტსაბჭოთა სივრცეში ინოვაციური, ადამიანის ორგანოთა სისტემებზე ორიენტირებით ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამაა, რომელმაც თავისი კურსდამთავრებულებთა მიღწევებით დაასაბუთა პროგრამის თანადროულობა და ხარისხი. ის ამჟამადაც წარმატებით ფუნქციონირებს და სწორედ მასზე დაფუძნებით და ევროგაერთიანების ტემპუსის პროექტის „„Establishment of the Supra-Regional Network of the National Centres in Medical Education, focused on PBL and Virtual Patients“ ფარგლებში შემუშავდა ახალი პროგრამა – დიპლომირებული მედიკოსის  საგანმანათლებლო პროგრამა (ე-პდს).  იგი  ეფუძნება სამედიცინო განათლებაში არსებულ თანამედროვე საერთაშორისო მიდგომებს და იყენებს პრობლემებზე-დაფუძნებული სწავლებისა და ვირტუალური პაციენტის შემთხვევების სასწავლო პროცესში გამოყენების ბრიტანულ გამოცდილებას და სტანდარტებს.

მოკლედ დიპლომირებული მედიკოსის  საგანმანათლებლო პროგრამის (ე-პდს) შესახებ

პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლება ტვილდიანის უნივერსიტეტში

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა 6 წლიანია და მოიცავს 376 კრედიტს. სასწავლო წელი მოიცავს 40 სამუშაო კვირას (240 სამუშაო დღეს) და შედგება ორი სემესტრისგან – შემოდგომის სემესტრი (20 კვირა) და გაზაფხულის სემესტრი (20 კვირა).

სწავლების მე-3, მე-4, მე-5 და მე-6 სემესტრებში ჩართულია PBL სესიები ვირტუალური პაციენტის გამოყენებით. თითოეული ვირტუალური პაციენტის შემთხვევის განხილვა ხდება კვირაში 2-ჯერ და თითოეულ შეხვედრას ეთმობა 2 საათი.

რას ამბობენ პროგრამაში ჩართული სტუდენტები პრობლემებზე-დაფუძნებული სწავლების ფორმატზე?

 

  • „. . . PBL is excited process”, Victor
  • “. . . PBL for ALL students”,  Isaac
  • “. . . informative, brilliant” , Steffy

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი