Batumelebi | 30 000 ლარი გრანტი მცირე მეწარმეებს – განაცხადების მიღება ოქტომბრიდან დაიწყება 30 000 ლარი გრანტი მცირე მეწარმეებს – განაცხადების მიღება ოქტომბრიდან დაიწყება – Batumelebi
RU | GE  

30 000 ლარი გრანტი მცირე მეწარმეებს – განაცხადების მიღება ოქტომბრიდან დაიწყება

მიკრო და მცირე ბიზნესის წამოწყებისთვის ან/და არსებული ბიზნესის გაფართოების მიზნით გრანტის მოსაპოვებლად „აწარმოე საქართველოში“ განაცხადების მიღებას 2020 წლის პირველი ოქტომბრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით გეგმავს. თუმცა, შესაძლოა, ეს თარიღი შეიცვალოს, ძირითადად იმ ტენდერების შედეგებიდან გამომდინარე, რაც ამ ორგანიზაციას აქვს გამოცხადებული.

პროგრამა მიკრო და მცირე სამეწარმეო საქმიანობის, ტურიზმთან დაკავშირებული მომსახურებისა და სოფლის მეურნეობის მეორადი წარმოების მხარდაჭერას ითვალისწინებს.

ამ პროგრამით მოსარგებლეს შეუძლია მიიღოს არაუმეტეს 30 000 ლარის ოდენობის გრანტი. დაფინანსდება ნებისმიერი ბიზნესსაქმიანობა, გარდა სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქციის წარმოებისა და ასეთ წარმოებასთან დაკავშირებული მომსახურებებისა [მაგალითად, დაფინანსდება არა ხეხილის მოყვანა ან რძის წარმოება, არამედ მათი გადამუშავება].

გრანტის მისაღებად პროგრამით მოსარგებლის ფინანსური თანამონაწილეობა განისაზღვრება შემდეგნაირად:

  • ახალი ბენეფიციარისთვის, რომელსაც ადრე არ უსარგებლია „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამ[ებ]ით – 10%. ანუ, პროექტის მთლიანი ღირებულების 10% მას უნდა გააჩნდეს, ხოლო ღირებულების დანარჩენი 90% დაფინანსდება [მაღალმთიან რეგიონში თანამონაწილეობა განისაზღვრება 5%-ის ოდენობით, ანუ, 95% იქნება გრანტი];
  • არსებული ბენეფიციარისთვის კი, თანამონაწილეობა იქნება 25% [შესაბამისად, 75% იქნება გრანტი]; მაღალმთიან რეგიონში კი – 15% [85% – გრანტი].

რეგიონების მიხედვით პროგრამის განხორციელებისთვის „აწარმოე საქართველოში“ კონტრაქტორ კომპანიებს ტენდერებით გამოავლენს. ტენდერები უკვე გამოცხადებულია.

ტენდერის პირობის მიხედვით, იდეების კონკურსის ფარგლებში განაცხადებს 2020 წლის 1-15 ოქტომბერს მიიღებენ.

„აწარმოე საქართველოში“ „ბათუმელებს“ უთხრეს, რომ განაცხადის ფორმა და სხვა კონკრეტული დეტალები დაინტერესებული პირებისთვის ცნობილი გახდება მას შემდეგ, რაც კონტრაქტორთან ხელშეკრულება გაფორმდება და განაცხადების მიღების ზუსტი თარიღი გამოცხადდება.

როგორც სატენდერო დოკუმენტებიდან ჩანს, მაგალითად, აჭარიდან, გურიიდან და სამეგრელო-ზემო სვანეთიდან „აწარმოე საქართველოში“ სულ 6 300 განაცხადის მიღებას ვარაუდობს, საიდანაც არანაკლებ 235 დაფინანსდება.

განაცხადების განხილვას კონტრაქტორი კომპანია დაიწყებს მას შემდეგ, რაც დაიწყება ბიზნესიდეების მიღება. ბიზნესიდეის მაქსიმალური მოცულობა 550 სიტყვაა.

ბიზნესიდეების კონკურსის შედეგების შესახებ ინფორმაციას პროგრამის მონაწილეები მიიღებენ ავტომატურად [ერთდროულად], მოკლე ტექსტური შეტყობინების [სმს] ან/და ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. შემდგომ ეტაპზე გადასულ ბენეფიციარებს კი, კონტრაქტორი ტელეფონით დაუკავშირდება.

შემდგომი ეტაპი იქნება ტრენინგები, კონსულტაციები და ბიზნესგეგმების შედგენა.

კონტრაქტორმა უნდა ჩაატაროს ტრენინგები, რაც გულისხმობს მეწარმეობასა (მათ შორის, საგადასახადო საკითხები) და ბიზნესგეგმის შედგენასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ცოდნის მიწოდებას განმცხადებლებისთვის.

ტრენინგები დაგეგმილია 2020 წლის 1-15 ნოემბერს, ხოლო ბიზნესგეგმების მიღება 1-დან 21 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში.

„თუ პოტენციური ბენეფიციარი ობიექტური მიზეზის გამო ვერ ახერხებს ტრენინგზე დასწრებას, კონტრაქტორი ვალდებულია უზრუნველყოს მხოლოდ ერთი ალტერნატიული თარიღის ან/და ადგილის შეთავაზება. ამასთან, ბიზნესგეგმების მიღების პარალელურად კონტრაქტორი რეგიონში კონსულტციას უწევს პოტენციურ ბენეფიციარებს როგორც რეგიონულ ოფისებში, ასევე – სატელეფონო კომუნიკაციის მეშვეობით“, – აღნიშნულია ტენდერის მოთხოვნებში.

ამის შემდეგ იქნება ბიზნესგეგმების კონკურსი [10-30 ნოემბერი] და პოტენციურ ბენეფიციარებთან გასაუბრება [20 ნოემბერი-10 დეკემბერი]. ბიზნეს-გეგმების შერჩევა/განხილვაც მოხდება სააგენტოს მიერ დადგენილი და წინასწარ შემუშავებული მეთოდოლოგიითა და შეფასების კრიტერიუმებით.

შემდგომ, კონტრაქტორი ატარებს პოტენციური ბენეფიციარის აქტივების მონიტორინგს. ინსპექტირება ძირითადად ითვალისწინებს პოტენციურ ბენეფიციართა აქტივების დათვალიერებას, დასურათებას და სააგენტოს მიერ შემუშავებული კითხვარის შევსებას.

ბიზნეს-გეგმების კონკურსის შედეგების შესახებ ინფორმაციასაც პროგრამის მონაწილეები იღებენ ავტომატურად, სმს შეტყობინების, ან/და ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. გამარჯვებულ ბენეფიციარებს კი კონტრაქტორი ტელეფონით დაუკავშირდება.

ხელშეკრულებების გაფორმება დაგეგმილია 2020 წლის 15 დეკემბრიდან 2021 წლის 20 იანვრის ჩათვლით პერიოდში.

ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე ბენეფიციარმა უნდა წარადგინოს: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; მეწარმის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან; საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები; ცნობა დავალიანების არქონის შესახებ საბანკო დაწესებულებიდან.
დაფინანსების მისაღებად: თანამონაწილეობით განხორციელებული შესყიდვის დოკუმენტაცია;
დაფინანსების შემდეგ: გრანტით განხორციელებული შესყიდვის დოკუმენტაცია.

კონტრაქტორი, ბენეფიციარებთან ხელშეკრულებების გაფორმების შემდეგ აგრძელებს თანამონაწილეობის ხარჯვის მონიტორინგს [11.01.2021-30.01.2021], თანადაფინანსების ხარჯვის მონიტორინგს [15.02.2021-15.03.2021]; შესაძლებელია დაფინანსებული ბენეფიციარების დამატებითი/არასავალდებულო ტრენინგებიც [26.04.2021-30.05.2021]; შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი კი 2021 წლის პირველი სექტემბრიდან ამავე წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში.

პროგრამის განხორციელების პერიოდში კონტრაქტორი, საჭიროების შემთხვევაში, განახორციელებს განმეორებით ვიზიტს ბენეფიციართან, განმეორებითი მონიტორინგის ჩატარების მიზნით.

„პროგრამის განხორციელების ვადები და სხვა დეტალები დაექვემდებარება დამატებით დაზუსტებას კონტრაქტორთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში. კონტრაქტორს კი, არანაკლებ 2021 წლის ივნისის ბოლომდე, თითოეულ რეგიონულ ცენტრში უნდა გააჩნდეს პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი აქტივობებისთვის ოფისი – შესაბამისი ინფრასტრუქტურით“, – აღნიშნულია ტენდერში.

პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის, ფუნქციონირებისა და ამ პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით ინფორმაციის
გადაცემის ხარჯებს აანაზღაურებს „აწარმოე საქართველოში“.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com