აჭარა,მთავარი,სიახლეები

ხელფასებში 44,3 მილიონი ლარი დაიხარჯა აჭარის ბიუჯეტიდან გასულ წელს

26.05.2020 • 1298
ხელფასებში 44,3 მილიონი ლარი დაიხარჯა აჭარის ბიუჯეტიდან გასულ წელს

აუდიტის მიხედვით, გასულ წელს, აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან საჯარო მოსამსახურეთა ხელფასებისთვის სულ გაიხარჯა 44 366 300 ლარი, რაც 1 206 100 ლარით მეტია, ვიდრე 2018 წელს. აუდიტის თქმით, „აჭარის მთავრობის ანგარიშში არ არის წარმოდგენილი განმარტება სახელფასო ხარჯების ზრდასთან დაკავშირებით“.

„მოპოვებული მასალებით ირკვევა, რომ ხელფასის ხარჯების ზრდა სხვადასხვა მიზეზითაა განპირობებული, მათ შორის, 2019 წელს შეიქმნა სსიპ – ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი, რომლის ჯამურმა სახელფასო ხარჯებმა შეადგინა 200 ათას 800 ლარი“, – აცხადებს აუდიტი.

„კანონმდებლობის ცვლილების, ასევე შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობისა და თანამდებობრივი სარგოს ზრდის გამო, 2018 წელთან შედარებით:

  • აჭარის მთავრობის აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურების ხარჯები გაზრდილია 109.9 ათასი ლარით;
  • ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში – 102.6 ათასი ლარით;
  • გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოში – 94.6 ათასი ლარით.“ – აღნიშნულია აუდიტის მოხსენებაში.

2019 წელს ხელფასებისთვის სულ გახარჯული 44,3 მილიონი ლარიდან, „შრომის ანაზღაურებამ“ შეადგინა 35,9 მილიონი ლარი [113.4 ათასი ლარით ნაკლები, 2018 წლის მაჩვენებელზე], ხოლო „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებამ“ – 8,4 მილიონი ლარი (რაც 1,3 მილიონი ლარით აღემატება 2018 წლის მაჩვენებელს].

აუდიტი ასევე ხაზს უსვამს, რომ 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან ვალდებულების კლებაზე გაწეულმა დანახარჯებმა 2 166 200 ლარი შეადგინა. ეს ბიუჯეტის საპროგნოზო მაჩვენებლის 99.7%-ია და 850.6 ათასი ლარით მეტია 2018 წლის მაჩვენებელზე.

თუმცა, „წინა წელთან შედარებით ზრდა გამოწვეულია იმით, რომ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ – აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტის ფარგლებში, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის ძირი თანხა – 200 ათასი ევრო წინსწრებით გადაიხადა“.

„აქვე აღსანიშნავია, რომ შესაბამისმა უწყებებმა დროულად ვერ მოახერხეს პროექტის დაწყება და, შესაბამისად, სესხის ათვისება, რის გამოც 2010-2018 წლებში გაწეულ იქნა 172.4 ათასი ევროს არაეფექტიანი ხარჯი, მათ შორის, მხოლოდ სესხის აუთვისებელ ნაწილზე ვალდებულების გადასახადის ხარჯმა 126.8 ათასი ევრო შეადგინა.

ამ პირობებში, 2019 წელს განხორციელდა სესხის წინსწრებით გადახდა, რაც მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზით, ძირითადად განხორციელდა იმ მიზნით, რომ წარმოჩენილიყო ბიუჯეტის ათვისების მაღალი მაჩვენებელი“, – აცხადებს აუდიტი.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: