მთავარი,სიახლეები

რას სთავაზობს სახელმწიფო მრავალშვილიან ოჯახებს

19.06.2019 •
რას სთავაზობს სახელმწიფო მრავალშვილიან ოჯახებს

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, ბოლო ერთ თვეში მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის დასადგენად განაცხადი 1 200-ზე მეტმა მოქალაქემ გააკეთა.

ვინ შეიძლება იყოს მრავალშვილიანი მშობელი? – სააგენტოს განმარტებით, მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსი მიენიჭება პირს, რომელსაც ჰყავს 4 ან მეტი ბიოლოგიური ან ნაშვილები შვილი.

სტატუსის დადგენის დროს, მნიშვნელობა არ აქვს შვილის ასაკს. მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მქონე პირი ერთდროულად შეიძლება იყოს ორივე – დედაც და მამაც. მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის დადგენა უფასოა და სტატუსის განსაზღვრა მოხდება განცხადების წარდგენიდან ერთი თვის ვადაში.

რა სარგებელს მიიღებენ მრავალშვილიანი ოჯახები სახელმწიფოსგან? – სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს განმარტებით, მრავალშვილიანი ოჯახები  სტატუსის ფარგლებში ისარგებლებენ შემდეგი პირობებით:

  • დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების  ხელშეწყობის პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ 2014 წლის 1 ივნისიდან დაბადებულ ბავშვებს, ტყუპებს. ბიოლოგიური ოჯახი უნდა ცხოვრობდეს იმ რეგიონში, რომელსაც პროგრამა მოიცავს. პროგრამა ეხება იმ რეგიონებს, სადაც ბავშვების დაბადების საშუალო დადებითი მაჩვენებელი არ ფიქსირდება, ან 200-ზე ნაკლებია.
  • პროგრამით ფინანსდება ყველა ის ბავშვი, რომელიც დაბადების დღის მდგომარეობით, არის მისი ბიოლოგიური დედის რიგით მესამე, ან შემდეგი ცოცხლადშობილი შვილი (მეორე და მესამე ტყუპების შემთხვევაში – ერთ-ერთი ტყუპისცალი).
  • „ფულადი დახმარება ინიშნება განცხადებისა და ყველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან ბავშვებისათვის (2 წლის ასაკის შესრულების თვის ჩათვლით) და შეადგენს: მაღალმთიან რეგიონში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის – 200 ლარს, სხვა დასახლებაში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის – 150 ლარს“.
  • სააგენტოს განმარტებით, ფულადი დახმარების მიღებაზე უფლება ენიჭება ბავშვთან ფაქტობრივად მცხოვრებ ბიოლოგიურ დედას/მამას ან ბავშვთან ფაქტობრივად მცხოვრებ სხვა კანონიერ წარმომადგენელს.
  • ამ პროგრამის მოსარგებლეები არიან ასევე ის ბავშვები, რომლებიც 2016 წლის 1 იანვრიდან დაიბადნენ და რომლის ერთ-ერთი მშობელი არის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირი.

„ფულადი დახმარება პროგრამის ფარგლებში განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით, ერთი წლის განმავლობაში.

 

ა) თუ მოსარგებლე,  ოჯახის პირველი ან მეორე შვილია.

ბ) 200 ლარის ოდენობით, 2 წლის განმავლობაში, თუ მოსარგებლე, ოჯახის მე-3 ან მომდევნო შვილია.

გ) მეორე და მესამე ტყუპის შემთხვევაში ერთ-ერთ ტყუპისცალს – 100 ლარის ოდენობით ერთი წლის განმავლობაში, ხოლო მეორეს – 200 ლარის ოდენობით 2 წლის განმავლობაში.

 

ფულადი დახმარების მიღებაზე უფლება ენიჭება ასევე, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებ ერთ-ერთ მშობელს.

სოციალური დახმარება ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა მიზანმიმართულად დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით შექმნილ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ღატაკი ოჯახების სოციალური დახმარების – საარსებო შემწეობის ოდენობა დამოკიდებულია სარეიტინგო ქულათა ოდენობაზე.

საარსებო შემწეობის ოდენობა განისაზღვრება ოჯახის წევრთა რაოდენობის მიხედვით.

 

ა) ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაც 30001-ზენაკლებია, მიიღებს 60 ლარს ოჯახის ყველა წევრზე;

ბ) ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაა 30001და მეტია, მაგრამ ნაკლებია 57001ქულაზე, მიიღებს 50 ლარს  ოჯახის ყველა წევრზე;

გ) ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულა 57001 და მეტია, მაგრამ ნაკლებია 60001 ქულაზე – განისაზღვრება 40 ლარით ოჯახის ყველა წევრზე;

დ) ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაა 60001 და მეტი, მაგრამ ნაკლებია 65001 ქულაზე – ოჯახის ყველა წევრზე მიიღებს 30 ლარს.

ე) ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაც 100001-ზე ნაკლებია – საარსებო შემწეობა განისაზღვრება 50 ლარით ოჯახის თითოეულ 16 წლამდე ასაკის წევრზე.

 

ასევე,  საარსებო შემწეობებთან დაკავშირებული კანონის „ა“, „ბ“, „გ“ და „დ“ პუნქტებით გათვალისწინებული ოჯახები, ამავე ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ საარსებო შემწეობასთან ერთად, იღებენ „ე“ პუნქტით გათვალისწინებულ საარსებო შემწეობის თანხასაც.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: