მთავარი,სიახლეები

ბათუმის მერიის სოციალური სერვისით გარდაცვლილებიც „სარგებლობდნენ“

23.02.2019 •
ბათუმის მერიის სოციალური სერვისით გარდაცვლილებიც „სარგებლობდნენ“

სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშის მიხედვით, დოკუმენტების გადამოწმებით აღმოჩნდა, რომ ბათუმის მერიის „ბინაზე მოვლის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში, მომსახურება გაწეულია ისეთ ბენეფიციარებზე, რომლებიც ამ მომსახურების გაწევის პერიოდისთვის უკვე გარდაცვლილები იყვნენ. საუბარია 2016-2017 წლებზე. ამ წლებში, ბათუმის მერიის „სოციალური უზრუნველყოფის“ პროგრამის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში, აუდიტის სამსახურმა გუშინ, 22 თებერვალს გამოაქვეყნა.

წყარო: აუდიტის ანგარიში

„მერიის პასუხისმგებელი პირის განმარტებით მიუხედავად ინტენსიური შერჩევითი შემოწმებისა, მსგავს ფაქტს ვერ გამორიცხავენ, რადგან არ აქვთ ინფორმაცია შესაბამისი უწყებიდან ბენეფიციართა გარდაცვალების შესახებ, რის გამოც დაშვებულ იქნა ხარვეზი მონიტორინგის განხორციელებაში. თუმცა, აღნიშნული განმარტება ვერ იქნება გათვალისწინებული, რადგან მუნიციპალიტეტს შეეძლო სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, ზემოაღნიშნული შეუსაბამობების გამოვლენა და მასზე რეაგირება“ – აღნიშნულია აუდიტის ანგარიშში.

ასეთი შემთხვევების გათვალისწინებით, რისკის შემცველია ქვეპროგრამით დაგეგმილი სოციალური სერვისების ბენეფიციარებისთვის ფაქტობრივად მიწოდება და შესაძლოა, საბიუჯეტო სახსრები არამიზნობრივად დაიხარჯოს, ამასთან, ეს ზრდის რისკებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მიზნების მიღწევის რეალობაზე – აცხადებს აუდიტი.

ანგარიშის მიხედვით, 2016-2017 წლებში, ბათუმის მერიის „მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების“ ქვეპროგრამის ერთ-ერთ კომპონენტს წარმოადგენდა ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება, რომლის დაგეგმილი ბიუჯეტი შეადგენდა ჯამში 135 044 ლარს, ხოლო საკასო შესრულებამ ჯამში შეადგინა 134 701 ლარი.

აუდიტის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ მერიის შესაბამის სამსახურს არ გაუანალიზებია 2016-2017 წლებში განხორციელებული „სოციალური უზრუნველყოფის“ პროგრამის საბოლოო შედეგები და არ განუსაზღვრავს შემაფერხებელი გარემოებები. ამასთან, აღნიშნულ წლებში შესასყიდი საქონლის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით არ ჩატარებულა ბაზრის კვლევა, რის შედეგადაც არასწორად ხდება ბიუჯეტის და შესყიდვების წლიური გეგმის შედგენა. სავარაუდო ღირებულების მაღალი თანხით განსაზღვრა კი, „წარმოშობს საბიუჯეტო თანხების არარაციონალური ხარჯვის რისკებს.“

წყარო: აუდიტის ანგარიში

როგორც ცხრილიდან ჩანს, აღნიშნულ წლებში ჯამში აუთვისებელი დარჩა 604 205 ლარი. აქედან, აუდიტის ანგარიშის მიხედვით:

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა – აუთვისებელი დარჩა 152 120 ლარი;
მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება – აუთვისებელი დარჩა 125 747 ლარი;
მუნიციპალური უფასო სასადილო – აუთვისებელი დარჩა 148 862 ლარი.

მერიის შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების განმარტებით ეს გამოწვეულია შესაბამის ბენეფიციართა შედარებით დაბალი მიმართვიანობით, თუმცა, „აუდიტით გამოვლინდა, რომ მერიის შესაბამისი სამსახურის მიერ არ ხდება პროგრამის შუალედური და წლიური შედეგების შეფასება, შეუსრულებლობის გამომნწვევი მიზეზების ანალიზი და მათი აღმოფხვრის ღონისძიებების გატარაება. ამასთანავე არ ხდება პროგრამით დაგეგმილი აქტივობების პოტენციურ მოსარგებლეთა საკმარისი ინფორმირება.“- აღნიშნულია ანგარიშში.

გასულ 2018 წელს, ბათუმის ბიუჯეტში სოციალური უზრუნველყოფისთვის ჯამში 8 081 900 ლარი იყო გათვალისწინებული. 2019 წლის ბიუჯეტში კი 9 160 800 ლარია გამოყოფილი.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: