ნეტგაზეთი • RU

არჩევნებამდე 50 დღით ადრე

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების
საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკით, ხვალ 26 მაისს:

 

 

 

ქვეყნდება ნფორმაცია საარჩევნო უბნების საზღვრების შესახებ. საოლქო საარჩევნო კომისია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა მონაცემების საფუძველზე ადგენს და აზუსტებს საარჩევნო უბანში შემავალი ყველა საცხოვრებელი შენობა-ნაგებობის ნუსხას და მისამართებს, აგრეთვე იმ შენობა-ნაგებობათა ნუსხასა და მისამართებს, რომლებიც საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციამ შეიძლება გამოიყენოს საარჩევნო მიზნებისთვის. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არჩევნებისთვის გამოყოფილ ფულად სახსრებს ცესკოს ანგარიშზე ჩარიცხავს.

 

 

ის პარტიები, რომელთაც არ ჰყავთ საქართველოს პარლამენტში, ამ პარტიის ან საარჩევნო ბლოკის წარდგენით არჩეული წარმომადგენელი, ან რომელთა წარმომადგენლებიც არ იყვნენ რეგისტრირებული ბოლო საპარლამენტო არჩევნებისას, ან არ ჰყავთ კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი – ხვალ ცესკოს წარუდგენენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებში პარტიის მონაწილეობის მხარდამჭერ ამომრჩევლების სიას. მხარდამჭერთა სიას ცესკოს სათანადო სამსახური ამოწმებს მისი წარდგენიდან 2 დღის ვადაში და დასკვნას ცესკოს თავმჯდომარეს წარუდგენს. იმ შემთხვევაში თუ მხარდამჭერთა სიები აკმაყოფილებს საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნებს, ცესკოს თავმჯდომარე მეორე დღესვე გაატარებს საარჩევნო რეგისტრაციაში პარტიასა და მის წარმომადგენელს.  წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი იმავე ვადაში გამოსცემს განკარგულებას საარჩევნო რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ, რომელიც პარტიის წარმომადგენელს დაუყოვნებლივ ეცნობება და მოთხოვნისთანავე გადაეცემა.

 

 

ხვალიდან სამაუწყებლო ლიცენზიის მფლობელები, საზოგადოებრივი მაუწყებელი და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო ვალდებულნი არიან კენჭისყრის დღემდე  მაუწყებლობის მიერ წინასაარჩევნო აგიტაციისა და პოლიტიკური რეკლამისთვის საეთერო დროის გამოყოფის შემთხვევაში საჯაროდ გამოაცხადონ და  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ყოველკვირეულად გადასცენ ინფორმაცია: რომელი რიცხვიდან რომელ რიცხვამდე და რა პერიოდულობით არის გამოყოფილი საეთერო დრო, 1 დღის განმავლობაში გამოყოფილი დროის ხანგრძლივობა და გრაფიკი, საეთერო დროის ტარიფი, გაწეული მომსახურება. ხვალიდან საოლქო საარჩევნო კომისია საუბნო საარჩევნო კომისიის 6 წევრს აირჩევს. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა, არჩევნების დღემდე არა უადრეს 50-ე და არა უგვიანეს 46-ე დღეს უნდა მოხდეს.


უფლებამოსილი პარტიები შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიას წარუდგენენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილებას.

 

საარჩევნო ღონისძიებათა სრული გრაფიკი იხილეთ აქ.


მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"