სიახლეები

ნავთობტერმინალი შეკითხვებს პასუხობს

12.11.2012 • 1894
ნავთობტერმინალი შეკითხვებს პასუხობს

რამ გამოიწვია 18 ოქტომბერს  ნავთობის მილის დაზიანება? 

განგიმარტავთ, რომ ნავთობის მილის დაზიანებას ადგილი არ ჰქონია. ნავთობის გაჟონვა მოხდა მილსადენზე არსებული სახშობიდან შუასადების დაზიანების შედეგად.

 

გაქვთ თუ არა ინფორმაცია, რა ზიანი მიადგა გარემოს და მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს?

სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს აჭარის სამსახურის მიერ დადგენილია, რომ ნავთობის დაღვრის შედეგად დაბინძურდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 245 კვადრატული მეტრი ფართობის გზის სავალი ნაწილი და ორი კერძო პირის საკარმიდამო ეზო. მდინარის ან ზღვის დაბინძურებას ადგილი არ ჰქონია. აღებული იქნა დაბინძურებული ნიადაგის ნიმუშები. ნიადაგის დაბინძურების ხარისხის ლაბორატორიული ანალიზის საფუძველზე, სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს აჭარის სამსახური უახლოეს დროში განსაზღვრავს გარემოს დაბინძურებით სახელმწიფოზე მიყენებული ზიანის ოდენობას.

 

 

კერძო პირების მიწის ნაკვეთებისათვის მიყენებული ზიანის ოდენობა უკვე დაადგინა სპეციალურად ამ მიზნით საწარმოში შექმნილმა კომისიამ, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან დაზარალებული პირები და მათი ადვოკატი.

 

 

მიიღებს თუ არა კომპენსაციას დაზარალებული ოჯახი? თუ კი, რა ოდენობის იქნება ეს კომპენსაცია?

ერთობლივმა კომისიამ დაადგინა კერძო პირებისათვის მიყენებული ზიანის ოდენობა, თითოეულ დაზარალებულ მხარესთან გაფორმდა ხელშეკრულება, რის საფუძველზეც მიყენებული ზარალისათვის მათ გადაუხადეთ კომპენსაცია. 

 

რა სიჩქარით იტვირთებოდა ნავთობპროდუქტები 17-18 ოქტომბერს? ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით დაირღვა დასაშვები სიჩქარის  სტანდარტი. გთხოვთ განმარტოთ, შეესაბამება თუ არა ეს ფაქტი სიმართლეს?

ნავთობი ავარიულად დაიღვარა კაპრეშუმის საწარმოო უბნიდან ტანკერში ნავთობის გადატვირთვის მიმდინარეობის დროს. გადატვირთვის სიჩქარე არ აღემატებოდა 1600 მ3/სთ-ს, რაც არ წარმოადგენს დასაშვები სიჩქარის  სტანდარტის დარღვევას.

 

 

2008 წლიდან დღემდე რამდენჯერ დაფიქსირდა ნავთობის დაღვრის ფაქტი? დაეკისრა თუ არა  რაიმე სახის ჯარიმა  ნავთობტერმინალა და თუ კი, რა ოდენობის?

2008 წლიდან დღემდე, თუ არ ჩავთვლით ფორსმაჟორულ სიტუაციებს, ადგილი ჰქონდა  ნავთობის საშუალო და მცირე მასშტაბით დაღვრის ორ შემთხვევას. გარემოზე მიყენებული ზიანი, საერთო ჯამში, არ აღემატებოდა 500 ათას ლარს, რომელიც, იმ შემთხვევაშიც, როცა  დაღვრა ჩვენგან დამოუკიდებელი ფორსმაჟორული მიზეზით- კატასტროფული წვიმის და ტერიტორიების ისტორიულად დაბინძურებით იყო გამოწვეული, ჩვენ მიერ ანაზღაურებულ იქნა. ჩვენ გავითვალისწინეთ ისიც, რომ  ბათუმისათვის დამახასიათებელი კოკისპირული წვიმების შედეგად ხშირად ადგილი ჰქონდა საკანალიზაციო სისტემებისა და ნავთობდამჭერების გადავსებას.

 

 

აღნიშნულის აღსაკვეთად საწარმოში ექსპლოატირებულ ყველა ნავთობდამჭერს და ძირითად საკანალიზაციო სისტემას ჩაუტარდა რეკონსტრუქცია; ყველა მდინარის გასწვრივ აიგო სპეციალური სადრენაჟო სისტემა, რომელთა ექსპლუატაციაში შეყვანის შემდეგ სრულიად აღიკვეთა საწარმოო ტერიტორიებზე ისტორიულად დაბინძურებული ტერიტორიებიდან ნავთობის მდინარეებში მიგრაცია; ტექნოლოგიურ მილსადენებსა და რეზერვუარებს, დადგენილი წესით, სისტემატურად უტარდება ტექნიკური კონტროლი, მოწმდება მათი ჰერმეტიზაცია და მდგრადობა; ეკოლოგიური ლაბორატორია ყოველდღიურად ამოწმებს გაწმენდილი წყლის ხარისხს, დარეგულირებულია მდინარეების და ზღვის ვიზუალური და ლაბორატორიული ხარისხობრივი კონტროლი.

 

 

აღსანიშნავია, რომ საწარმოში  2009 წლიდან დაინერგა და მოქმედებს ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემა, რომელიც IშO14001:2004 საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნებს შეესაბამება, რაც თავის მხრივ 2009 და 2011 წლებში 2-ჯერ დადასტურდა შესაბამისი საერთაშორისო სერტიფიკატით. ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ 2008 წლიდან დღემდე, წყალდაცვითი ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საწარმოში დახარჯულია  დაახლოებით ხუთი მილიონი აშშ დოლარი.

 

 

ჩვენი ინფორმაციით, ვაგონსისტემებიდან ნავთობის გადმოცლის დროს არ არის დაცული ჰერმეტულობა, რის გამოც გაიფრქვა მავნე ნივთიერებები. შეესაბამება თუ არა სიმართლეს აღნიშნული ინფორმაცია და რას აკეთებს ნავთობტერმინალის ხელმძღვანელობა ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად?

ვაგონცისტერნებიდან ნავთობის ჩამოცლა ჩვენს საწარმოში ჰერმეტულად მიმდინარეობს, რისთვისაც სარკინიგზო ესტაკადებზე შემოსულ ყველა ვაგონცისტერნას ეხურება სპეციალური ჰერმეტული ჩამოცლის სარქველი. შესაბამისად, ვაგონცისტერნებიდან ნავთობის ჩამოცლის ტექნოლოგიური პროცესი არ არის სუნის გავრცელების მიზეზი.

 

 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე ჩივის მოსახლეობაც. მათი თქმით, ამჟამად მკვეთრი სუნი იგრძნობა ბარცხანის დასახლებაში, უშუალოდ იმ ადგილის მიმდებარედ, სადაც დაზიანდა ნავთობის მილი. ასევე მოსახლეობის თქმით დასახლებაში სპეციფიკური სუნი პერიოდულად იგრძნობა, მაშინ, როდესაც ნავთობპროდუქტებს ტვირთავენ.   აპირებთ თუ არა ამ პრობლემის მოგვარებას და თუ კი, როდის?

დაღვრის ადგილზე სუნის გავრცელებას არანაირი კავშირი არ აქვს ნავთობის მიმდინარე გადატვირთვასთან. ჩვენ კიდევ ერთხელ დეტალურად დავათვალიერებთ და შევისწავლით დაღვრის ადგილს, და საჭიროების შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ გავატარებთ  შესაბამის ღონისძიებებს.

 

 

რას აკეთებს ნავთობტერმინალი იმისათვის, რომ გარემოსთვის მიყენებული ზიანი შემცირდეს?

2009 წლიდან შპს `ბათუმის ნავთობტერმინალი“ ყველა გარემოსდაცვით ღონისძიებას ახორციელებს `გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების 2009 -2013 წლების გეგმის~ შესაბამისად, რომელიც შეთანხმებულია საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსთან. გეგმა შედგენილია საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საფუძველზე და ითვალისწინებს საჯარო განხილვის დროს მოსახლეობისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების მოსაზრებებსა და სურვილებს, სახელმწიფო ეკოლოგიური დასკვნის პირობებში წარმოდგენილ ყველა მოთხოვნას.

 

 

გვინდა განსაკუთრებით გამოვყოთ ატმოსფერული ჰაერის დაცვის და სუნის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გატარებული ღონისძიებები და აირგამწმენდი სისტემების დასრულებული მშენებლობები ნავმისადგომებზე, კაპრეშუმის, ნავთობისა და მაზუთის, ნავთობბაზის უბნებზე. მომავალ წელს დაგეგმილია აირგამწმენდი სისტემის მშენებლობა ხოლოდნაია სლობოდას საწარმოო უბანზე.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: