ნეტგაზეთი • RU

უსკომ კომისიის მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი აირჩია

დღეს, 14 ივლისს, აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ კენჭი უყარა კომისიის მდივნობის მსურველ კანდიდატებს. თუმცა უსკოს ოფიციალურ ფესიბუქგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ამ ეტაპზე მხოლოდ მოვალეობის შემსრულებელი, ექვსი ხმით, ზურაბ გოლიაძე აირჩია:

„უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის თანამდებობაზე კომისიის მუდმივმოქმედი სამი წევრი – ზურაბ გოლიაძე, სოფიო კახაძე და თორნიკე მჟავანაძე დასახელდა. კომისიის მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი 6 ხმით ზურაბ გოლიაძე გახდა. სოფიო კახაძემ 5 ხმა მიიღო, თორნიკე მჟავანაძემ კი – 4. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის ასარჩევად უსკოს 7 წევრის ხმაა საჭირო“, – ვკითხულობთ უსკოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

უსკოს რეგლამენტის თანახმად, კომისიის მდივანი:

  • ანაწილებს უსკოში შეტანილ საარჩევნო საბუთებსა და უსკოს სახელზე შესულ კორესპონდენციას;
  • რეგისტრაციაში ატარებს უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიის/საარჩევნო ბლოკის წარმომადგენლებს საოლქო საარჩევნო კომისიებში და აძლევს მათ სათანადო მოწმობებს;
  • რეგისტრაციაში ატარებს არჩევნების დამკვირვებლის სტატუსის მქონე არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის/საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ უსკოში დანიშნულ დამკვირვებლებს, სხვა სახელმწიფოს ხელისუფლების ორგანოთა მიერ წარგზავნილ დამკვირვებლებს და აძლევს მათ დამკვირვებლის მოწმობებს;
  • განკარგულებით ახორციელებს მედიის წარმომადგენლების აკრედიტაციას და აძლევს მათ სააკრედიტაციო ბარათებს;
  • უზრუნველყოფს კომისიის სხდომის მომზადებას;
  • ხელს აწერს კომისიის დადგენილებებსა და განკარგულებებს;
  • ადგენს არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმს;
  • ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობითა და ამ რეგლამენტით დადგენილ სხვა უფლებამოსილებებს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მორიგი არჩევნები 2016 წლის 8 ოქტომბერს, საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პარალელურად ჩატარდება.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ირმა დიმიტრაძე არის გაზეთ "ბათუმელების" რეპორტიორი 2016 წლიდან