მთავარი,სიახლეები

იზრდება იმ პატიმრის ხელფასი, ვინც ანაზღაურებად სამუშაოს ასრულებს

12.12.2023 •
იზრდება იმ პატიმრის ხელფასი, ვინც ანაზღაურებად სამუშაოს ასრულებს

2024 წლის იანვრიდან იზრდება პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი იმ მსჯავრდებულის ანაზღაურება, რომელიც ანაზღაურებად სამეურნეო სამუშაოს ასრულებს. შესაბამისი ბრძანება იუსტიციის მინისტრმა 2023 წლის 2 დეკემბერს გამოსცა.

მინისტრის ბრძანებით ცვლილება შევიდა „მსჯავრდებულის მიერ სამეურნეო სამუშაოების შესრულების და მისთვის ანაზღაურების მიცემის წესში“, რომელიც 2015 წლის პირველი იანვრიდან მოქმედებს.

ამ წესის მიხედვით, „სამეურნეო სამუშაოებში ჩარიცხული მსჯავრდებულებისაგან დგება სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც შეიძლება ჰყავდეს სამუშაო ჯგუფის უფროსი და სამუშაო ჯგუფის უფროსის მოადგილე.“

შესაბამისად, ახალი ბრძანების მიხედვით, 2024 წლის პირველი იანვრიდან, თუ მსჯავრდებული ანაზღაურებად სამეურნეო სამუშაოს ასრულებს იმ დაწესებულებაში, რომელშიც

  • 1000 და მეტი ბრალდებულია/მსჯავრდებულია – სამუშაო ჯგუფის უფროსის ანაზღაურება თვეში შეადგენს 450 ლარს, სამუშაო ჯგუფის უფროსის მოადგილის – 425 ლარს, ხოლო სამუშაო ჯგუფის წევრი სხვა მსჯავრდებულის ანაზღაურება – 400 ლარს;
  • თუ დაწესებულებაში 1000-ზე ნაკლები ბრალდებული/მსჯავრდებულია, მაშინ სამუშაო ჯგუფის უფროსის ანაზღაურება თვეში შეადგენს 350 ლარს, სამუშაო ჯგუფის უფროსის მოადგილის – 325 ლარს, ხოლო სამუშაო ჯგუფის წევრი სხვა მსჯავრდებულის ანაზღაურება – 300 ლარს.
დღეს მოქმედი წესის მიხედვით კი, იმ შემთხვევაში, თუ მსჯავრდებული ასრულებს ანაზღაურებად სამეურნეო სამუშაოს, მას ენიშნება ანაზღაურება შემდეგი ოდენობით:
  • სამუშაო ჯგუფის უფროსს – თვეში 250 ლარის ოდენობით.
  • სამუშაო ჯგუფის უფროსის მოადგილეს – თვეში 225 ლარის ოდენობით.
  • სამუშაო ჯგუფის წევრ მსჯავრდებულს – თვეში 200 ლარის ოდენობით.

მოქმედი წესის მიხედვით, სამეურნეო სამუშაოების შესრულებისათვის ანაზღაურება მსჯავრდებულს ერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე.

ახალი წესის მიხედვით „სამეურნეო სამუშაოებში დასაქმებული მსჯავრდებულების რეესტრს აწარმოებს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტი, ხოლო ტაბელს – დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილება.“

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: