Batumelebi | მიწის რეგისტრაციაზე გადაწყვეტილების მიღების ვადა გახანგრძლივდა – ახალი ცვლილება მიწის რეგისტრაციაზე გადაწყვეტილების მიღების ვადა გახანგრძლივდა – ახალი ცვლილება – Batumelebi
RU | GE  

მიწის რეგისტრაციაზე გადაწყვეტილების მიღების ვადა გახანგრძლივდა – ახალი ცვლილება

მიწის ნაკვეთზე საკუთრების ან ცვლილების რეგისტრაციის მომსახურების ვადები საჯარო რეესტრმა გაახანგრძლივა. პანდემიის გამო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სპეციალური დროებითი წესით მუშაობს. სააგენტოს სერვისებით სარგებლობა კი, მოქალაქეებს თუ იურიდიულ პირებს დისტანციურად ან წინასწარ დაჯავშნით შეუძლიათ.

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, რატი ბრეგაძის ბრძანებით, დღეიდან, 31 მაისიდან, საჯარო რეესტრს უფლება აქვს სარეგისტრაციო წარმოების დაწყებიდან 1 თვის ვადაში გამოითხოვოს საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე ყველა საჭირო დოკუმენტი/ინფორმაცია სხვა ადმინისტრაციული ორგანოებისა თუ უფლებამოსილი პირებისგან. ადრე ამისთვის რეესტრს 4-დღიანი ვადა ჰქონდა.

ამასთან, სააგენტო ამიერიდან ვალდებულია სარეგისტრაციო წარმოებასთან დაკავშირებით შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღოს სხვა ადმინისტრაციული ორგანოსგან თუ უფლებამოსილი პირისგან ყველა პასუხის მიღებიდან 1 თვის ვადაში.

ამ ცვლილების მიღებამდე კი საჯარო რეესტრი გადაწყვეტილებას მაინც იღებდა იმ შემთხვევაშიც, თუ კანონით განსაზღვრულ ვადაში სხვა ორგანოებისგან ვერ მიიღებდა მოთხოვნილ ინფორმაციას [თუმცა, ეს არ ეხებოდა მუნიციპალურ ორგანოებს, რომელთაგან პასუხის მიუღებლობა მიიჩნეოდა გადაწყვეტილების მიღებაზე [შესაბამისი აქტის გამოცემაზე] უარის თქმად].

მიწის რეგისტრაციის წესს და ვადებს „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონი არეგულირებს, თუმცა ამ კანონის გარკვეული მუხლების მოქმედება დროებით შეჩერებულია და საჯარო რეესტრი სწორედ იუსტიციის მინისტრის მიერ დამტკიცებული დროებითი წესებით ხელმძღვანელობს.

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის ადმინისტრირებისა და მის მიერ პირთა მომსახურების კანონმდებლობით დადგენილისგან განსხვავებული დროებითი წესები საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა 2020 წლის 15 ივლისს დაამტკიცა და მასში ცვლილება რამდენჯერმე შევიდა.

დროებითი წესები სრულად შეგიძლიათ ნახოთ აქ:

2021 წლის 31 მაისის მდგომარეობით:

მუხლი 1

ეს ბრძანება, საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების აღკვეთის მიზნით განსაზღვრავს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს (შემდგომ – სააგენტო) საქმიანობის ადმინისტრირების, აგრეთვე მის მიერ პირთა მომსახურების კანონმდებლობით დადგენილისგან განსხვავებულ დროებით წესსა და პირობებს.

მუხლი 2

 1. გარდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – იუსტიციის სახლის მეშვეობით სააგენტოს სერვისების მიწოდებისა, სააგენტოს სერვისებით სარგებლობა და მომსახურების მიღება შესაძლებელია დისტანციურად, მოქალაქის პორტალის – my.gov.ge-ს მეშვეობით.
 2. ეპიდემიური მდგომარეობისა და ადგილზე არსებული ვითარების გათვალისწინებით, სააგენტოს თავმჯდომარე უფლებამოსილია განისაზღვროს ის მუნიციპალიტეტები, სადაც სააგენტოს მომსახურების მიღება (განცხადებებისა და დოკუმენტაციის მატერიალურად წარდგენა) შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ დაინტერესებული პირის მიერ, მოქალაქის პორტალის – my.gov.ge-ს – მეშვეობით ვიზიტის დროის განსაზღვრისა და რიგის დაჯავშნის გზით. ამ შემთხვევაში, სააგენტოსგან მომსახურების მისაღებად აუცილებელია მოქალაქის მიერ პორტალზე – my.gov.ge – განხორციელებული ჯავშნის წარმოდგენა.“;
 3. სააგენტო, დაინტერესებული პირის მხრიდან სატელეფონო კომუნიკაციის (ცხელი ხაზის (032) 2405405 საშუალებით) საფუძველზე, უფლებამოსილია, განცხადების წარდგენიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში განახორციელოს დაინტერესებული პირის მიერ მითითებულ მისამართზე მომსახურება (ადგილზე მომსახურება). ადგილზე მომსახურებით სარგებლობა შემდეგ შემთხვევებში:

ა) თუ განმცხადებელი 70 წლის და მეტი ასაკის პირია;

ბ) სააგენტოს თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრულ განსაკუთრებულ შემთხვევებში.

 1. სააგენტო უფლებამოსილია არ გაუწიოს ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული ან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – იუსტიციის სახლის/სააგენტოს ფილიალის მეშვეობით მომსახურება იმ პირებს, რომლებიც იმყოფებიან თვითიზოლაციაში ან კარანტინში. სააგენტო უფლებამოსილია გაუწიოს მომსახურება თვითიზოლაციაში ან კარანტინში მყოფ პირებს საამისოდ მნიშვნელოვანი გადაუდებელი ინტერესის არსებობის შემთხვევებში, რისთვისაც გამოიყენებს ყველა შესაძლო ღონეს მომსახურების უსაფრთხოდ მისაწოდებლად.“
 2. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უფლებამოსილი პირის მიერ გარიგებაზე ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება ხორციელდება დაინტერესებული პირის მიერ მითითებულ მისამართზე.

მუხლი 3

 1. „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის ფარგლებში მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების ან/და მასში ცვლილების რეგისტრაცია დაინტერესებულმა პირმა შეიძლება მოითხოვოს სააგენტოს ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე (info@napr.gov.ge) შეტყობინების გაგზავნით.
 2. ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით წარდგენილი მოთხოვნა არის სარეგისტრაციო წარმოების დაწყების საფუძველი.
 1. სააგენტოს უფლებამოსილი პირი ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაარეგისტრიროს ელექტრონული ფოსტის საშუალებით წარდგენილი განცხადება შესაბამის ელექტრონულ პროგრამაში და მიანიჭოს მას უნიკალური სარეგისტრაციო ნომერი, რის შესახებაც დაინტერესებულ პირს აცნობებს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.
 1. ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მოთხოვნის წარდგენისას დაინტერესებულმა პირმა მკაფიოდ უნდა ჩამოაყალიბოს მოთხოვნის შინაარსი და მიუთითოს საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონის ნომერი, მისამართი).
 1. მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების ან/და მასში ცვლილების რეგისტრაციის ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მოთხოვნისას, დაინტერესებულმა პირმა სააგენტოს ელექტრონულ ფოსტაზე უნდა გამოაგზავნოს შემდეგი დოკუმენტების ელექტრონული ასლები:

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოასლი;

ბ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზის ქაღალდის ვერსიის ფოტოასლი, ასევე ნახაზის ციფრული ვერსია;

გ) მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების/მართლზომიერი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ფოტოასლი;

დ) რეგისტრაციისთვის საჭირო, მის ხელთ არსებული, სხვა დოკუმენტის ფოტოასლი.

 1. ელექტრონული შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული სარეგისტრაციო წარმოების ფარგლებში სააგენტო გამოითხოვს ინფორმაციას/დოკუმენტაციას სხვა ადმინისტრაციული ორგანოსგან/უფლებამოსილი პირისგან, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 1. ამ მუხლის პირველი – მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებული წესი, აგრეთვე, ვრცელდება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის მიზნობრივი დანიშნულების შეცვლის რეგისტრაციაზე.
 1. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის მიზნობრივი დანიშნულების შეცვლის რეგისტრაციის ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მოთხოვნისას, ელექტრონული შეტყობინება უნდა შეიცავდეს საზოგადოებრივი საჭიროების არსებობის დასაბუთებას. ელექტრონულ შეტყობინებას უნდა ახლდეს შემდეგი დოკუმენტების ელექტრონული ასლები:

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოასლი;

ბ) მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოასლი;

გ) რეგისტრაციისთვის საჭირო, დაინტერესებული პირის ხელთ არსებული, სხვა დოკუმენტის ფოტოასლი.

 1. ამ მუხლით დადგენილი წესით, სააგენტოსთვის წარდგენილი დოკუმენტების ფოტოასლები შესრულებული უნდა იყოს იმ ხარისხით, რომ შესაძლებელი იყოს მათი წაკითხვა.
 1. დაინტერესებული პირი ვალდებულია, ელექტრონული შეტყობინების საფუძველზე სარეგისტრაციო წარმოების დაწყებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში, სააგენტოს წარუდგინოს მის ხელთ არსებული უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტების დედნები.
 1. იმ შემთხვევაში, თუ ელექტრონული შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული სარეგისტრაციო წარმოების ფარგლებში სააგენტომ სხვა ადმინისტრაციული ორგანოსგან/უფლებამოსილი პირისგან მოიძია უძრავ ნივთზე საკუთრების/მართლზომიერი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რეგისტრაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება შესაძლებელია დაინტერესებული პირის მიერ უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტების დედნების წარმოდგენის გარეშე.
 1. იმ შემთხვევაში, თუ ელექტრონული შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული სარეგისტრაციო წარმოების ფარგლებში სააგენტომ სხვა ადმინისტრაციული ორგანოსგან/უფლებამოსილი პირისგან უძრავ ნივთზე ვერ მოიძია საკუთრების/მართლზომიერი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და დაინტერესებულმა პირმაც სარეგისტრაციო წარმოების დაწყებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში არ წარმოადგინა უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტების დედნები, სააგენტო იღებს სარეგისტრაციო წარმოების მიმდინარეობის შესახებ გადაწყვეტილებას და დაინტერესებულ პირს უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტების დედნების წარმოსადგენად დამატებით განუსაზღვრავს 30 კალენდარული დღის ვადას.

მუხლი 3​1

 1. „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის ფარგლებში მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების ან/და მასში ცვლილების რეგისტრაციის მოთხოვნისას, სააგენტო ვალდებულია სარეგისტრაციო წარმოების დაწყებიდან 1 თვის ვადაში გამოითხოვოს საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე ყველა საჭირო დოკუმენტი/ინფორმაცია სხვა ადმინისტრაციული ორგანოსგან/უფლებამოსილი პირისგან და მისგან შესაბამისი პასუხის მიღებამდე მიიღოს სარეგისტრაციო წარმოების მიმდინარეობის შესახებ გადაწყვეტილება.
 1. „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის ფარგლებში მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების ან/და მასში ცვლილების რეგისტრაციის მოთხოვნისას, სააგენტო ვალდებულია სარეგისტრაციო წარმოებასთან დაკავშირებით შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღოს სხვა ადმინისტრაციული ორგანოსგან/უფლებამოსილი პირისგან ყველა პასუხის მიღებიდან 1 თვის ვადაში.“.

მუხლი 4

სააგენტოს მიერ ადმინისტრაციული წარმოება ტარდება ზეპირი მოსმენის გამართვის გარეშე ან, ასეთის აუცილებლობის შემთხვევაში, ზეპირი მოსმენით, რომელიც გაიმართება ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით.

მუხლი 5

ეს ბრძანება ძალაშია 2020 წლის 15 ივლისიდან „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილების მოქმედების ვადით.

 

ამავე თემაზე:

აჭარაში მიწის უფასო რეგისტრაცია არც წელს დაიწყება

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com