მთავარი,სიახლეები

რომელ საწარმოს მიენიჭება საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი – ახალი წესი

09.10.2020 • 1461
რომელ საწარმოს მიენიჭება საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი – ახალი წესი

საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა წესი, რომლითაც საწარმოსთვის საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მინიჭებაა შესაძლებელი. განისაზღვრა საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე საწარმოსთვის ნებადართული საქმიანობებიც.

საწარმოს, რომელსაც სურს მიენიჭოს აღნიშნული სტატუსი, ნებადართული საქმიანობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება უნდა ჰქონდეს. ეს ძირითადად ეხება საზღვაო ბიზნესს და საინფორმაციო ტექნოლოგიებს.

პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ 8 ოქტომბერს მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, რომ საუბარია საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე პირებისთვის საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში შეღავათის დაწესებაზე, ხოლო მოგების გადასახადის 5%-მდე შემცირებაზე.

სტატუსის მინიჭების წესი მთავრობამ 8 ოქტომბერსვე გამოაქვეყნა, რაც შეეხება შეღავათებს, ჯერ ოფიციალური დოკუმენტი გამოცემული არ არის.

ახალი წესის მიხედვით:

  • „საწარმოს, რომელსაც სურს საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მინიჭება, სტატუსის ფარგლებში ნებადართულ საქმიანობას უნდა ახორციელებდეს საქართველოში. შესაბამისად, სტატუსის მქონე პირმა საქართველოში უნდა განახორციელოს ძირითადი შემოსავლის მიმღები საქმიანობა, ამისათვის უნდა გააჩნდეს სათანადო ადამიანური რესურსები  საჭირო კვალიფიკაციით და უზრუნველყოს შესაბამისი საოპერაციო ხარჯების გაწევა;
  • საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი შეიძლება, მიენიჭოს მხოლოდ იმ პირს, რომელიც მოგების გადასახადით იბეგრება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი  ნაწილით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტების მიხედვით.

საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მისაღებად, დაინტერესებული პირი საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი ფორმის განცხადებით (წერილობით ან ელექტრონულად) მიმართავს შემოსავლების სამსახურს;

სტატუსის მინიჭების ან მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს მთავრობა, ხოლო საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე პირთა ერთიან ელექტრონულ რეესტრს აწარმოებს შემოსავლების სამსახური.

საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი შეიძლება ასევე მიენიჭოს „არარეზიდენტი საწარმოს წარმომადგენელს საქართველოში, თუ ამ არარეზიდენტ საწარმოს აქვს იმ ნებადართული საქმიანობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება, რომელსაც საქართველოს საწარმო ახორციელებს და რომელზეც მიმართავს სტატუსის მინიჭების მიზნით;

ასევე საწარმოს, რომლის 50%-ზე მეტი წილის მქონე პარტნიორ საწარმოებს დამოუკიდებლად (თითოეულ პარტნიორს ცალ-ცალკე) აქვთ იმ ნებადართული საქმიანობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება, რომელსაც საქართველოს საწარმო ახორციელებს და რომელზეც მიმართავს სტატუსის მინიჭების მიზნით“.

 

მთავრობამ განსაზღვრა იმ ხარჯების ნუსხაც, რომელთა საქართველოში გაწევის შემთხვევაში, საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე პირს უფლება აქვს, შეამციროს მოგების გადასახადით დასაბეგრი განაწილებული მოგების თანხა. ეს ხარჯებია:

[checklist]

  • საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე პირის მიერ საქართველოს მოქალაქე რეზიდენტი დაქირავებული პირისათვის გადახდილი ხელფასის ხარჯი.
  • საერთაშორისო კომპანიისათვის ნებადართული საქმიანობ(ებ)ის სფეროში სამეცნიერო-კვლევითი, საპროექტო და საცდელ-საკონსტრუქტორო მომსახურების ხარჯები.

[/checklist]

„ჩვენ ვაძლევთ შესაძლებლობას როგორც ქართულ კომპანიებს მიიღონ ეს სტატუსი, ასევე, საერთაშორისო კომპანიებს შევუქმნათ კომფორტული პლატფორმა საქართველოდან სამუშაოდ”, – აცხადებს გახარია.

ამ თემაზე:

“საერთაშორისო კომპანიის” სტატუსის მქონე კომპანიები საგასადახადო შეღავათებს მიიღებენ – გახარია

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: