მთავარი,სიახლეები

რომელ სტუდენტს დაუფარავს სახელმწიფო ერთი სემესტრის სწავლის საფასურს

04.10.2020 • 1174
რომელ სტუდენტს დაუფარავს სახელმწიფო ერთი სემესტრის სწავლის საფასურს

მთავრობამ იმ სტუდენტების კატეგორია დააზუსტა, რომლებსაც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ერთი სემესტრის სწავლის საფასურს დაუფარავს. 1-ლი ოქტომბრის დადგენილებით, დახმარებას მიიღებს ის სტუდენტიც, რომლის ერთ-ერთი მშობელი (მამა ან დედა) რეგისტრირებულია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 2020 წლის 1-ლი სექტემბრის მდგომარეობით ტოლია ან ნაკლებია 150 000-ზე.

ამ დრომდე, სახელმწიფო დახმარება ეკუთვნოდა იმ სტუდენტს, რომელიც რეგისტრირებული იყო აღნიშნულ ბაზაში და მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 2020 წლის 1-ლი სექტემბრის მდგომარეობით ტოლია ან ნაკლებია 150 000-ზე.

სოციალური დახმარების მისაღებად სტუდენტის [რომლის ერთ-ერთი მშობელი (მამა ან დედა) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ბაზაში] მშობელი ვალდებულია არაუგვიანეს 2020 წლის 1-ლი ნოემბრისა დარეგისტრირდეს შესაბამის ელექტრონულ პორტალზე.

მთავრობამ შესაბამისი ცვლილება 1-ელ ოქტომბერს დაამტკიცა, თუმცა ამ კატეგორიის მშობლებისთვის რეგისტრაცია, რამდენიმე დღით ადრე, 24 სექტემბერს დაიწყო და 2020 წლის 1-ელ ნოემბრამდე [31 ოქტომბრის ჩათვლით] გაგრძელდება.

ჯანდაცვის სამინისტროში მაშინ განმარტეს, რომ „ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის შესაძლებლობა აქვს მშობელს, რომელიც რეგისტრირებულია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“, სარეიტინგო ქულა ნაკლებია 150 000-ზე და სტუდენტი შვილი არ არის გათვალისწინებული ოჯახის წევრად“.

რეგისტრაცია შესაძლებელია ამ ბმულზე

მთავრობის დადგენილების მიხედვით, სტუდენტის მშობელი რეგისტრაციის დროს, უთითებს:

[checklist]

  • „საკუთარ სახელს, გვარსა და პირად ნომერს;
  • სტუდენტი შვილის სახელს, გვარს, პირად ნომერს და, საჭიროების შემთხვევაში, ატვირთავს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტისა და დაბადების მოწმობის ასლებს (დოკუმენტების ატვირთვის საჭიროება დგება, თუ სააგენტოს მიერ სოციალური დახმარების გაცემასთან დაკავშირებით შესაბამისი მონაცემების დადარებისას სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ წარმოებული ბაზებით ვერ დგინდება (არ ჩანს) ნათესაური კავშირი მშობელსა და შვილს შორის. დახმარების გაცემისთვის მშობელსა და შვილს შორის ნათესაური კავშირი მიიჩნევა დადასტურებულად, თუ დაბადების მოწმობაში მითითებული მშობლისა და შვილის მხოლოდ სახელები და გვარები შეესაბამება შეყვანილ/მიღებულ მონაცემებსა და ატვირთულ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში არსებულ ჩანაწერს“.

[/checklist]

იმ სტუდენტებს კი, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და 2020 წლის 1-ლი სექტემბრის მდგომარეობით მათი სარეიტინგო ქულა ნაკლებია 150 000-ზე, არ სჭირდებათ რეგისტრაცია ელექტრონულ პორტალზე.

სახელმწიფო, სპეციალური პროგრამის ფარგლებში, ერთჯერად დახმარებას გასცემს სოციალურად დაუცველ იმ სტუდენტებზე, რომლებიც ჩარიცხულნი არიან ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო, ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო, დიპლომირებული მედიკოსის/ სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

სოციალური დახმარება ერთი სემესტრის სწავლის ღირებულებაა, მაგრამ არა უმეტეს 1125 ლარისა.

ამ თემაზე:

სოციალურად დაუცველმა სტუდენტებმა სწავლის დაფინანსებისთვის რეგისტრაცია უნდა გაიარონ

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: