Batumelebi | „რვაფეხას“ სამი წლით ასხვისებენ – საწყისი წლიური ქირა 150 ათასი ლარი [აუქციონი] „რვაფეხას“ სამი წლით ასხვისებენ – საწყისი წლიური ქირა 150 ათასი ლარი [აუქციონი] – Batumelebi
RU | GE  

„რვაფეხას“ სამი წლით ასხვისებენ – საწყისი წლიური ქირა 150 ათასი ლარი [აუქციონი]

ბულვარში მდებარე კაფე „რვაფეხას“ შენობა ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ აუქციონზე გაიტანა. წლიური საწყისი საიჯარო ქირა 150 ათასი ლარია. ეს თანხა შესაძლოა ვაჭრობის შედეგად გაიზარდოს. „რვაფეხა“ ამჯერად იჯარით 3 წლით გასხვისდება.

აუქციონის პირობის თანახმად:

 • ქონების სარგებლობაში მიმღები შეიძლება იყოს  ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი; აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია საკუთარი სახსრებით გადაიხადოს ყველა სახის  კომუნალური მომსახურების გადასახადი და დაამონტაჟოს ყველა საჭირო მრიცხველი; აუქციონში გამარჯვებულს არ აქვს უფლება იჯარის ხელშეკრულებით მიღებული უფლება-მოვალეობები, სსიპ  ბათუმის ბულვარის წინასწარი თანხმობის გარეშე გადასცეს მესამე პირს; მოიჯარე ვალდებულია იჯარის გასვლის ვადის შემდგომ გადაცემული უძრავი ქონება დააბრუნოს პირვანდელ მდგომარეობაში.
 • ამასთან, ბულვარი იტოვებს უფლებას  აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს (მესაკუთრე) მოთხოვნის შემთხვევაში მოსთხოვოს მოიჯარეს იჯარით გადაცემული ქონების გამონთავისუფლება 3 თვის განმავლობაში და მიმართოს მოიჯარეს  ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
 • იჯარის უფლების მქონე ვალდებულია სახელშეკრულებო ვადის განმავლობაში გადაცემული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი  გამოიყენოს მხოლოდ დანიშნულებისამებრ, მიზნობრივად და სახელშეკრულებო ვადის განმავლობაში  უზრუნველყოს სარგებლობის უფლებით გადაცემული ქონების მოვლა-პატრონობა და ყოველდღიური დასუფთავება.

გამარჯვებულის ვალდებულებები:

 • გამარჯვებული ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში შეათანხმოს მეიჯარესთან ობიექტზე განსათავსებელი სკამებისა და მაგიდების ვიზუალური ესკიზი, ასევე ობიექტზე ავეჯის (სკამი, მაგიდა, ქოლგა, გამწვანება) განთავსების გეგმა;
 • მეიჯარეს უფლება არ ააქვს მოიჯარის თანხმობის გარეშე შეცვალოს ვიზუალი ან/და ავეჯის განთავსების შეთანხმებული გეგმა.
 • გამარჯვებული ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 კალენდარული დღის ვადაში აამოქმედოს საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტი  (კაფე), რომელშიც უფელბამოსილია განახორციელოს მხოლოდ შემდეგი სახეობის პროდუქციით კლიენტთა მომსახურეობა: საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, ყავა, გამაგრილებელი სასმელები, მინერალური წყლები, ალკოჰოლური სასმელები, პურ-ფუნთუშეული, ხილის წვენები, შოკოლადი, ხილი. ნებისმიერი სხვა პროდუქციით კლიეტთა მომსახურეობა ითვლება იჯარის ხელშეკრულების არსებით დარღვევად და გამოვლენისთანავე წარმოადგენს  იჯარის ხელშეკრულების დაუყონებლივ ცალმხრივად შეწყვეტის საფუძველს.
 • მოიჯარე ვალდებულია გადაცემული ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვა, დაზიანების შემთხვევაში საკუთარი ხარჯებით დაუყონებლივ მოახდინოს მისი აღდგენა, უზრუნველყოს შენობა ნაგებობისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება;
 • მოიჯარე ვალდებულია  იჯარის ვადის განმავლობაში უზრუნველსყოს იჯარის საგანზე  მესამე პირთა შეუფერხებელი წვდომა, ასევე უფლება არ ააქვს შემოღობოს იჯარის საგანი, ან/და ნებისმიერი სახით შეაფერხოს მესამე პირების იჯარის საგანთან წვდომა.
 • მოიჯარე უფლება არ ააქვს იჯარის საგანზე, მათ შორის დახლზე (გარდა დახურული შიდა სივრცისა) განათავსოს სამაცივრე დანადგარები, ან/და ვიტრინა, პროდუქციის ვიზუალური აღქმადობისათვის;
 • მოიჯარე ვალდებულია მეიჯარის მიმართვის საფუძველზე უსასყიდლოდ დაუთმოს საიჯარო საგნის სივრცე მეიჯარის მიერ დაგეგმილი საზოგადოებრივი ღონისძიებების ჩატარებისათვის.
 • იჯარის საგანი უნდა ფუნქციონირებდეს წელიწადში არანაკლებ 6 თვე, ამასთანავე უწყვეტად  უნდა ფუნქციონირებდეს 01 ივნისიდან 30 სეტემბრამდე.

სსიპ „ბათუმის ბულვარი“ იღებს ვალდებულებას:

 • გადასცეს გამარჯვებულს იჯარის უფლება არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე და მასზე დამაგრებული შენობა-ნაგებობაზე;
 • ხელი არ შეუშალოს მოიჯარეს იჯარის უფლებით გადაცემული ქონებით სარგებლობას, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომელიც გათვალისწინებულია კანონმდებლობით ან/და წინამდებარე ხელშეკრულებით;
 • მოითხოვოს გამარჯვებულისგან ქონების მიზნობრივი გამოყენება; ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში ნებისმიერ დროს დაათვალიეროს სარგებლობით გადაცემული ქონება;
 • მოითხოვოს ხელშეკრულების შეწყვეტა, თუკი: გამარჯვებული დაარღვევს ხელშეკრულების პირობებს; განზრახ ან გაუფრთხილებლობით აუარესებს სარგებლობით გაცემულ ქონებას, რითაც ზიანი ადგება მეიჯარეს;
 • გაფრთხილების მიუხედავად ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის განმეორებით გამოვლენის შემთხვევაში ან/და დაწესებულ ვადაში პირგასამტეხლოს გადაუხდელობიოს შემთხვევაში ცალმხრივად მოშალოს ხელშეკრულება.

აუქციონში გამარჯვებულს ეკრძალება:

 • სარგებლობაში გადაცემული ქონება გამოიყენოს არამიზნობრივად;
 • იჯარის საგანზე განათავსოს/აწარმოოს  მესამე პირის რეკლამა;
 • სსიპ ბათუმის ბულვარის  თანხმობის გარეშე განახორციელოს სარგებლობის უფლებით გადაცემულ ქონებაზე მიმდინარე ან კაპიტალური სახის სამუშაოები.

ბულვარში, იჯარით გასაცემი ქონებაა: მიწის ნაკვეთი 2053 კვ.მ  და მასზე განთავსებული 202 კვ.მ შენობა-ნაგებობა (კაფე-ბარი N7, რვაფეხა).

ელექტრონულ აუქციონში ვაჭრობა დაწყებულია და ის 2019 წლის 26 დეკემბერს შეწყდება.

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში „ბათუმელებს“ დაახლოებით ერთი თვის წინ დაუდასტურეს, რომ „რვაფეხას“ მისი განკარგვის მიზნით ბულვარს გადასცემდნენ.

ამ თემაზე:

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო რვაფეხას ბათუმის ბულვარს გადასცემს

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com