განათლება,მთავარი,სიახლეები

მასწავლებლის მომზადების პროგრამაზე ბათუმის უნივერსიტეტმა მიღება გამოაცხადა

20.09.2019 •
მასწავლებლის მომზადების პროგრამაზე ბათუმის უნივერსიტეტმა მიღება გამოაცხადა

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა 2019-2020 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღება გამოაცხადა.

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთა საბუთების მიღება დაიწყება 20 სექტემბრიდან 26 სექტემბრის ჩათვლით, 17:00 საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა.

საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღება ცხადდება შემდეგ მიმართულებებში:

[checklist]

 • ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური);
 • მათემატიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური);
 • ინგლისური ენა (საბაზო და საშუალო საფეხური);
 • გერმანული ენა (საბაზო და საშუალო საფეხური);
 • რუსული ენა (საბაზო და საშუალო საფეხური);
 • ფრანგული ენა (საბაზო და საშუალო საფეხური);
 • ფიზიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური);
 • ბიოლოგია (საბაზო და საშუალო საფეხური);
 • ქიმია (საბაზო და საშუალო საფეხური);
 • გეოგრაფია (საბაზო და საშუალო საფეხური);
 • ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური);
 • სამოქალაქო განათლება (საბაზო და საშუალო საფეხური);
 • სპორტი (საბაზო და საშუალო საფეხური);
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (საბაზო და საშუალო საფეხური).

[/checklist]

მისაღები გამოცდები ჩატარდება 2019 წლის 27 სექტემბერს (10:00 საათი)  ბსუ-ს საგამოცდო ცენტრში (მისამართი: ბათუმი, ფიროსმანის ქ. 12).
გამოცდის შედეგები გამოცხადდება  2019  წლის 28 სექტემბერს (აპლიკანტების პირადი ნომრების მითითების გარეშე);
საპრეტენზიო განცხადებების მიღება – 2019 წლის 30 სექტემბერი;
საპრეტენზიო განცხადებების განხილვა –  2019  წლის 1 ოქტომბერი;
გამოცდის საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2019 წლის 2 ოქტომბერს, ბსუ-ს ვებგვერდზე და კანცელარიასთან არსებულ საინფორმაციო დაფაზე (აპლიკანტების პირადი ნომრების მითითების გარეშე).

გამოცდაზე დასასწრებად აპლიკანტმა უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი (დაგვიანებული კონკურსანტი გამოცდაზე არ დაიშვება).

ბსუ-ს ინფორმაციით, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაიშვება  ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის/საგნობრივი ჯგუფის ბაკალავრის/მაგისტრის ან მათთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც საგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული აქვს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდით, ასევე, სამხედრო/სასპორტო პროფესიული განათლების მქონე პირი (საფუძველი: ,,საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ“).

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე  მისაღები გამოცდა  ჩატარდება  წერითი სახით. გამოცდა გულისხმობს ესეს შესრულებას თემაზე: „პროფესია – მასწავლებელი“.
ესე უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 300 სიტყვისაგან და იგი შეფასდება 100 ქულით. დადებით შეფასებად ჩაითვლება 51-ქულიანი ბარიერის გადალახვა.

ესე შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

 1. ესეს ძირითადი იდეის (მიზნის) ჩამოყალიბება – 0-20 ქულა;
  2. საკითხის ზოგადი ცოდნა, ორიგინალური ხედვა და თანმიმდევრული მსჯელობა – 0-30 ქულა;
  3. ლოგიკური დასკვნების გამოტანა – 0-10 ქულა;
  4. შინაარსის კორექტულობა –  0-10 ქულა;
  5. საკუთარი მოსაზრებების არგუმენტირებული და ფაქტობრივი გამყარება – 0-10 ქულა;
  6. წერის კულტურა (ორთოგრაფია, პუნქტუაცია, ლექსიკური მარაგი) – 0-20 ქულა.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: