სიახლეები

მოარგო თუ არა ბათუმის მერიამ „იაფი სახლის“ ტენდერი კონკრეტულ კომპანიას

29.10.2015 •
მოარგო თუ არა ბათუმის მერიამ „იაფი სახლის“ ტენდერი კონკრეტულ კომპანიას

 

სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით, ე.წ. იაფი სახლი, რომლის მშენებლობასაც ბათუმის მერია გეგმავს, მონოლითური რკინა-ბეტონისგან უნდა იყოს დაპროექტებული:

 

„სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენას საფუძვლად დაედო მსუბუქი ფოლადის თხელკედლიანი კონსტრუქციების (მფთკ) ტექნოლოგიის გამოყენება შენობა-ნაგებობების მშენებლობაში შემდეგი პრინციპით: სწრაფად, ხარისხიანად, ხელმისაწვდომ ფასებში, მაღალი სეისმომედეგობით (9 ბალი). საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია ასეთი შენობის დაშლა და სხვა ადგილას გადატანა მინიმალური ხარჯებით. კონსტრუქციის საყრდენი და არასაყრდენი ელემენტების შეერთება ხდება მაღალი ხარისხის თვით საბურღი ხრახნების დახმარებით. სახლის საფუძველზე დამაგრება სრულდება ანკერული მეთოდით“,  – ნათქვამია სატენდერო დოკუმენტაციაში, (სტილი დაცულია) .

 

კომპანია სტალდომის ვებგვერდზე WWW.STALDOM.COM –  გამოქვეყნებული ინფორმაციით:

 

„სტალდომი – ეს ადვილად ასაწყობი სახლთმშენებლობის თანამედროვე ტექნოლოგია. მოცემული ტექნოლოგიას საფუძვლად უდევს მსუბუქი  ფოლადის თხელკედლიანი კონსტრუქციების (მფთკ) გამოყენება. ამგვარი მასალებისგან აშენებული შენობები, მიეკუთვნება სწრაფ აღმართავ შენობებს (საშ). მათი განმასხვავებელი თავისებურება  – ისინი შენდება პრინციპით: სწრაფად, ხარისხიანად, მისაწვდომ ფასებში. მოცემული პრინციპის გამოყენება   მშენებლობაში, ამგვარი შენობის მომხმარებელს  აძლევს საშუალებას იცოდეს მშენებლობის ზუსტი ღირებულება ჯერ კიდევ წინასწარი საპროექტო მომზადების ეტაპზე, მიიღოს მზადყოფნაში მიყვანილი შენობა  მაქსიმალურად მოკლე ვადებში, მშენებლობის დროს არ გამოიყენოს მძიმე ტექნიკა  და არ დააბინძუროს  სამშენებლო მოედანი სამშენებლო მასალებით, განახორციელოს მშენებლობა პრობლემატურ ნიადაგზე,  მიწისძვრის საშიშროების რაიონებში (სეისმომედეგობის 9 ბალი). საჭიროების შემთხვევაში, ამ ტექნოლოგიის მიხედვით აგებული შენობა, შეიძლება დაიშალოს და აეწყოს სხვა ადგილას  მინიმალური ხარჯებით. აგრეთვე სტალდომ ტექნოლოგია განკუთვნილია შენობების რეკონსტრუქციისთვის, დამატებითი სართულების  დაშენებისთვის. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია ქალაქის ძველ უბნებში, სადაც საკმაოდ რთულია  მძიმე ტექნიკის გამოყენება და ძველი შენობები არ შეიძლება “დაიტვირთოს” მძიმე მასალებით. სტალდომ სისტემა საშუალებას გვაძლევს ავაშენოთ საცხოვრებელი, კომერციული და სამრეწველო დანიშნულების შენობები“. სტილი დაცულია.

 

შენობის საილუსტრაციოდ  კომპანია აქვეყნებს ფოტოს:

 

იგივე ფოტო აქვს სატენდერო დოკუმენტაციაში გამოქვეყნებული მერიის შესყიდვების სამსახურსაც.

 

 

 

სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით, „იაფი სახლის“ გარე კედლების კარკასი – „უნდა შედგებოდეს პერფორირებული მოთუთიებული ფოლადის პროფილებისგან (თერმოპროფილი) – ჰორიზონტალური მიმმართველები, დგარები, დამხმარე ელემენტები. “ ( სტილი დაცულია.)

 

მერიის შესყიდვების სამსახური სატენდერო დოკუმენტაციაში განმარტავს:

თერმოპროფილი: ა) მსუბუქი ფოლადის თხელკედლიანი კონსტრუქციები (მფთკ) – მათი საფუძველია სხვადასხვა სისქის და კონფიგურაციის ცივგრეხილი პროფილები. ასეთი კონსტრუქციების განმასხვავებელი თვისებაა თერმოპროფილების გამოყენება შემოღობვის კონსტრუქციებისათვის (კედლები, ჭერი და სხვა). თერმოპროფილი არის მოთუთიებული ფოლადის პროფილი გამჭოლი გრძივი ნაკეჭნებით, რომელიც გაჭრილია ჭადრაკისებურად. აღნიშნულის საშუალებით მნიშვნელოვნად იზრდება თბოსაიზოლაციო თვისება სითბური ნაკადის ეფექტური გავლის გზის გაზრდის ხარჯზე ანუ აღმოფხვრილია ე.წ. “სიცივის ხიდი”.“

 

კომპანია „სტალდომი“ თავის ვებგვერდზე განმარტავს:

 

თერმოპროფილი – ეს არის მოთუთიებული  ფოლადის პროფილი  გამჭოლი გრძივი  ნაკეჭნებით, რომელიც გაჭრილია ჭადრაკისებურად.  ამის წყალობით მნიშვნელოვნად იზრდება თბოსაიზოლაციო თვისება სითბური ნაკადის ეფექტური გავლის გზის გაზრდის ხარჯზე, სხვა სიტყვებით აღმოფხვრილია ეგრეთ წოდებული “სიცივის ხიდი”. კონსტრუქციის საყრდენი და არასაყრდენი  ელემენტების  შეერთება ხვდება მაღალი ხარისხის თვითსაბურღი ხრახნების  დახმარებით. სახლის  საფუძველზე  დამაგრება  სრულდება ანკერული  მეთოდით.  

 

ნათქვამის საილუსტრაციოდ კომპანიას და მერიას ერთი და იგივე ფოტო აქვთ გამოყენებული.

 

 

 ბათუმის მერიის მოთხოვნით შენობის საყრდენი და თვითსაყრდენი გარე კედლები უნდა იყოს:

ა) გარე შემოსვა – შესრულებული უნდა იყოს “ვენტილირებადი ფასადის” პრინციპის შესაბამისად. საჰაერო ღრიჭომ უნდა უზრუნველყოს თბოიზოლაციის ვენტილაცია (სურათზე ); ბ) ქარსაწინააღმდეგო მემბრანა – სურათზე; საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაცია 13 გ) პერფორირებული მოთუთიებული ლითონის პროფილები – დამზადებული უნდა იყოს თხელფურცლიანი ფოლადისაგან. პროფილები პანელის სიბრტყეზე ერთმანეთთან შეერთებული უნდა იყოს თვითხრახნებით. ვერტიკალური დგარები, ჰორიზონტალური პროფილები და დამაკავშირებელი ელემენტები შექმნიან შენობის (სამშენებლო ობიექტის) კარკასს – (სურათზე ƒ); დ) ეკობამბა – ეფექტური მათბუნებელი, რომელიც ავსებს კედლის მთლიან სივ-რცეს. მათბუნებელი არ უნდა იყოს აალებადი, უნდა იყოს ეკოლოგიურად უსაფრთხო და უზრუნველყოფდეს კედლების მაღალ თერმოფიზიკურ პარამეტრებს (სურათზე „); ე) ორთქლსაწინააღმდეგო ფირი – სურათზე …; ვ) თაბაშირმუყაოს ფურცლები – გამოყენებული უნდა იქნას კედლის გარე შემოს-ვისას შიდა მხარეს – (სურათზე †); შენობის შიდა კედლები უნდა შედგებოდეს მოთუთიებული ფოლადის პროფილე- ბისაგან, რომლებიც ორივე მხრიდან გადაკრულია თაბაშირმუყაოს ფურცლებით. შიგნით კედლების მთელი სივრცე ამოვსებული უნდა იყოს ეკობამბით.

 

კომპანია „სტალდომის“ ინფორმაციით,  შენობის საყრდენი და თვითსაყრდენი გარე კედლები, რომლებსაც ის მომხმარებელს სთავაზობს შედგება:

გარე შემოსვის, რომელიც  შესრულებულია “ვენტილირებადი ფასადის” (1) პრინციპის შესაბამისად, საჰაერო  ღრიჭო უზრუნველყოფს თბოიზოლაციის ვენტილაციას .ქარსაწინააღმდეგო მემბრანისაგან (2).პერფორირებული მოთუთიებული ლითონის პროფილებისაგან (3), რომლებიც  დამზადებულია თხელფურცლიანი  ფოლადისაგან. ეს პროფილები პანელის სიბრტყეზე ერთმანეთთან შეერთებულია თვითხრახნებით. ვერტიკალური დგარები, ჰორიზონტალური პროფილები და დამაკავშირებელი ელემენტები ქმნიან შენობის კარკასს.ეფექტური მათბუნებლისაგან – ეკობამბისაგან(4), რომელიც ავსებს კედლის მთლიან სივრცეს. მათბუნებელი არ არის  აალებადი, ეკოლოგიურად უსაფრთხოა, უზრუნველყოფს კედლების მაღალ თერმოფიზიკურ პარამეტრებს .ორთქლსაწინააღმდეგო ფირისგან (5).თაბაშირმუყაოს ფურცლებისაგან (6) კედლის გარეშემოსვის შიდა მხარეს  (შესაძლოა გამოიყენოს DSP, MP და სხვა მასალები).შენობის შიდა კედლები შედგება მოთუთიებული ფოლადის პროფილებისაგან, რომლებიც ორივე მხრიდან გადაკრულია თაბაშირმუყაოს ფურცლებით. შიგნით კედლების მთელი  სივრცე ივსება ეკობამბით.

 

ფოტოები ამ შემთხვევაშიც ემთხვევა.

 

„იაფ სახლთან“ დაკავშირებული სატენდერო პირობები კითხვებს საკრებულოს წევრ კობა ჩხეიძეს კითხვებს უჩენს:

 

„მაეჭვებს ის გარემოება, რომ ბათუმის მერიამ უარი თქვა ტრადიციული ბეტონის კონსტრუქციაზე, რომელიც ყველაზე უფრო აპრობირებული და ადაპტირებულია ბათუმთან. საკრებულოს სამი სხდომის განმავლობაში დაჟინებით ვითხოვდით მერიისგან აეხსნა, თუ რა ტიპის მშენებლობაზე იყო საუბარი და პროექტის ღირებულებას რატომ არ აცხადებდნენ. მაშინ მერიის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ ჰქონდათ მოლაპარაკებები კომპანიებთან, რომელთა სახელებიც არ დაასახელეს. შემდეგ ითქვა, რომ პროექტს მთავრობა ჩუქნიდა ბათუმის მერიას. მე ვიცი აჭარის მთავრობის პროექტების შესახებ და ვითხოვდი ეთქვათ, რომელ პროექტზე იყო საუბარი, რადგან 61 კვადრატული ფართობის ბინები, რაც კეთდება ეკომიგრანტებისთვის, იაფი სახლის ბენეფიციარებისთვის იქნება რთულად გამოსასყიდი. ასევე მაქვს კითხვა – კრიტერიუმების მსჯელობის გარეშე, რატომ გაიტანეს პროექტი ტენდერზე? – და მესამე კითხვა რატომ ეს ტექნოლოგია, რომელიც საერთოდ არ არის  ბათუმური, ქართული მშენებლობისთვის აპრობირებული?  და კიდევ, რატომ თხოვენ კომპანიას 10 მილიონი ბრუნვის გამოცდილებას? –  გადავამოწმე და ბათუმში არ არის კომპანია, რომელიც ამ ტიპის მასალაზე მუშობს. სავარაუდოდ, საქართველოშიც ნაკლებად მოიძებნება მსგავსი კომპანია. “ 

 

ბათუმის მერიის პრესსამსახურმა იაფი სახლის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვესთან დაკავშირებულ სატენდერო პირობებზე კითხვებით „იაფი სახლის“ კრიტერიუმების განსაზღვრასთან დაკავშირებით მერის მიერ შექმნილი კომისიის თავმჯდომარესთან, თამაზ თურმანიძესთან გადაგვამისამართა. თამაზ თურმანიძემ „ბათუმელებთან“ განმარტა, რომ სატენდერო პორობებზე ინფორმაციას ჯერჯერობით არ ფლობს. „ბათუმელები“ კომპანია „სტალდომსაც“ დაუკავშირდა. დირექტორის ინფორმაციით შპს „სტალდომი“ ნამდვილად გეგმავს „იაფი სახლის“  ტენდერში მონაწილეობის მიღებას.

 

რეესტრის მონაცემებით, კომპანია სტალდომ ელ ელ სი STALDOM LLC  საქართველოში ფოთის  ინდუსტრიულ ზონაში 2013 წელს დარეგისტრირდა. კომპანიის მფლობელი და დირექტორი უკრაინის მოქალაქე ივან ბერეზაა.  STALDOM LLC-ის წილების 100%-ს ჩეხური კომპანია STALDOM LLC ფლობს.

 

 

 

 

 

 

გადაბეჭდვის წესი