ნეტგაზეთი • RU

ძვირადღირებული მკურნალობა, რომლებსაც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო წელს პირველად აფინანსებს

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტრო მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამის ფარგლებში რამდენიმე ძვირადღირებულ მომსახურებას მიმდინარე, 2019 წელს პირველად დააფინანსებს.

ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამა ითვალისწინებს გარკვეული სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან დაცვას, რომელიც ვერ იფარება მოქმედი სახელმწიფო პროგრამებით.

წელს რეგიონის მოსახლეობისთვის პირველად დაფინანსდება:
 • ძვლის ტვინის აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია – 80 ათასი ლარით;
 • ძვლის ტვინის ალოგენური ტრანსპლანტაცია – 130 ათასი ლარით;
 • გაფანტული სკლეროზის მკურნალობისთვის საჭირო მაღალეფექტური მედიკამენტები – თითოეულ პაციენტზე წლიური ლიმიტით –  25 ათასი ლარით;
 • გაიზარდა ღვიძლის ტრანპლანტაციის დაფინანსება 65 ათას ლარამდე;
 • ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტების დაფინანსების წლიური ლიმიტი იქნება 15 ათასი ლარი.

ღვიძლისა და ძვლის ტვინის  ტრანსპლანტაცის დაფინანსება

საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე პროგრამით დაუფინანსდებათ ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია [საქართველოს სამკურნალო პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში] წლის განმავლობაში 10 პაციენტს.

ღვიძლის ტრანპლანტაცია, საჭიროების შემთხვევაში პაციენტებს დაუფინანსდებათ 65 000 ლარით.

[აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო ღვიძლის ტრანსპლანტაციის მომსახურებას 2016 წლიდან აფინანსებს. დღემდე პროგრამის ფარგლებში ისარგებლა 9 პაციენტმა, რისთვისაც გამოიყო – 370,000 ლარი].

ონკოჰემატოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებს ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების შემთხვევაში დაუფინანსდებათ:

 • ძვლის ტვინის აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიით, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევებით, ორგანიზმის მომზადებით ტრანსპლანტაციისათვის და პოსტტრანსპლანტაციური პერიოდის მართვით – 80 000 ლარით;                              
 • ძვლის ტვინის ალოგენური ტრანსპლანტაცია მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიით, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევებით, ორგანიზმის მომზადებით ტრანსპლანტაციისათვის და პოსტტრანსპლანტაციური პერიოდის მართვით – 130 000 ლარით.

გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის დაფინანსება მაღალეფექტური მედიკამენტით

გაფანტული სკლეროზით დაავადებულ პაციენტებს დადასტურებული დიაგნოზით, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ა.რ. ტერიტორიაზე დაუფინანსდებათ გაფანტული სკლეროზის მკურნალობისათვის საჭირო მაღალეფექტური მედიკამენტების მკურნალობის კურსის ღირებულება [წლის განმავლობაში არაუმეტეს 10 პაციენტი].

ბენეფიციარებს მედიკამენტების ღირებულება დაუფინანსდებათ  სამედიცინო დაწესებულების ან სააფთიაქო კომპანიების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით შემდეგი პროპორციებით:

 • 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტებს – 100 %-ით;
 • 70 001-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტებს – 90 %-ით;
 • 100 001-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაცინეტებს და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს – 80 %-ით;
 • სხვა დანარჩენ პაციენტს – 70% -ით.

წლიური ლიმიტი  ერთ პაციენტზე შეადგენს 25 000 ლარს.

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო  მომსახურება

პროგრამა ითვალისწინებს, ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთათვის დამატებითი სამედიცინო მომსახურების [სამედიცინო მომსახურება, რომელიც არ ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამებით] დაფინანსებას.

პროგრამის მოსარგებლეები არიან ონკოლოგიური პაციენტები დადასტურებული დიაგნოზით.

მკურნალობა, დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯით შემდეგი პროპორციებით:

 • 1000 ლარის ჩათვლით – 100%-ით;
 • 1000 ლარზე მეტი, 2000 ლარის ჩათვლით – 90%-ით;
 • 2000 ლარზე მეტი, 3000 ლარის ჩათვლით – 80%-ით;
 • 3000 ლარზე მეტი – 70%-ით. არაუმეტეს 5 000 ლარისა.

სამედიცინო მომსახურება ტარგენტული, იმუნოთერაპიული და ბისფოსფონატების ჯგუფის მედიკამენტებით დაფინანსდება სამკურნალო დაწესებულებიდან ან სააფთიაქო კომპანიებიდან წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით. ერთ მომართვაზე არაუმეტეს 5000 ლარისა, წლიური ლიმიტი შეადგენს 15 000 ლარს.

ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორდადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტ ტრასტუზუმაბით (ჰერცეპტინით) მკურნალობა დაფინანსდება   სამკურნალო დაწესებულებიდან ან სააფთიაქო კომპანიების  მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით სრულად თანაგადახდის გარეშე (1 პაციენტზე არაუმეტეს – 12 ციკლისა).

პაციენტებს საჭიროებიდან გამომდინარე ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორდადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში დაუფინანსდებათ მედიკამენტ პერტუზუმაბის ან ლაპატინიბის მკურნალობის კურსის ღირებულება ტრასტუზუმაბთან (ჰერცეპტინი) ერთად (1 პაციენტზე-8 ციკლი), წლის განმავლობაში 10 პაციენტი.

პაციენტებს საჭიროებიდან გამომდინარე ჰორმონდამოკიდებული HER-2-  მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში დაუფინანსდებათ სრულად, თანაგადახდის გარაეშე მედიკამენტ ევეროლიმუსის (აფინიტორი) მკურნალობის კურსისის ღირებულება (ერთ პაციენტზე 8 ციკლი). წლის განმავლობაში არაუმეტეს 7 პაციენტი.

ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამის მოსარგებლეები არიან:

პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით;
200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები;
შშმ პირები;
ომის ვეტერანები;
ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები);
მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები;
ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეები;
პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირები;
უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი;
უსახლკაროები;
მარტოხელა მშობლები და მათი არასრულწლოვანი(18 წლამდე) შვილები;
ტრეპიფინგისა და ძალადობის მსხვერპლი პირები;
პაციენტები, რომლებსაც ამ დროისთვის არა აქვთ მინიჭებული 200 000-მდე სარეიტინგო ქულა, მაგრამ მათი მატერიალური მდგომარეობა არ იძლევა საშუალებას დააფინანსოს აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება, რაც დასტურდება ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებიდან  წარმოდგენილი შუამდგომლობით.

დაფინანსების ფორმა:

მკურნალობა დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯით შემდეგი პროპორციებით:

1000 ლარის ჩათვლით – 100%-ით;
1000 ლარზე მეტი 2000 ლარის ჩათვლით – 90%-ით;
2000 ლარზე მეტი  3000 ლარის ჩათვლით – 80%-ით;
3000 ლარზე მეტი – 70%-ით.
არაუმეტეს 5 000 ლარისა.

 • აჭარის ჯანდაცვის პროგრამების მოსარგებლე 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებული უნდა იყოს აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე.
 • პროგრამების მოსარგებლეს უფლება აქვს, თავად აირჩიოს სამკურნალო დაწესებულება საქართველოს მასშტაბით.
 • არ დაფინანსდება სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული თანაგადახდა მოსარგებლის მხრიდან.
 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
მისამართი: ქ. ბათუმი, აკადემიკოს მამია კომახიძის ქ. N119
ტელეფონი: +995 (0422) 247972, +995 (0422) 24-79-64
ვებ-გვერდი: www.adjara.gov.ge
მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი