Batumelebi | სიახლეები აჭარის ჯანდაცვის პროგრამებში და გაზრდილი ბიუჯეტი სიახლეები აჭარის ჯანდაცვის პროგრამებში და გაზრდილი ბიუჯეტი – Batumelebi
RU | GE  

სიახლეები აჭარის ჯანდაცვის პროგრამებში და გაზრდილი ბიუჯეტი

აჭარის მთავრობისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად რჩება მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიმართულება.

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში განხორციელებულ პროგრამებთან ერთად აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო რეგიონში დამატებით პროგრამებს ახორციელებს.

2012 წლიდან დღემდე სამინისტროს ბიუჯეტთან ერთად ყოველწლიურად მატულობს პროგრამების რაოდენობაც. თუკი 2012 წელს მხოლოდ 11 პროგრამა არსებობდა, 2017 წელს 25 პროგრამა მოქმედებს, ხოლო 2018 წლისთვის 31 პროგრამის ამოქმედება იგეგმება.

ბიუჯეტის ზრდა

2012 წელს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი შეადგენდა 7,503,000 ლარს. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში სამინისტროს ბიუჯეტი გაიზარდა 100 %-ით  და 2017 წელს შეადგენს 14,562,900 ლარს. კერძოდ:

 • 2013 წელი – 8,491,600 ლარი
 • 2014 წელი – 9,028,800 ლარი
 • 2015 წელი – 8,988,798 ლარი
 • 2016 წელი – 14,057,940 ლარი
 • 2017 წელი – 14,562,900 ლარი

ბიუჯეტის ზრდასთან ერთად გაიზარდა ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და დასაქმების პროგრამები. 

2018 წლის პრიორიტეტების შესახებ საჯარო განხილვა მოეწყო

საჯარო შეხვედრაზე აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა განიხილა ახალი პროგამები.

იგეგმება ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფის ახალი პროგრამის ამოქმედება. 65 წლი ზემოთ ასაკის ბენეფიციართა 24-საათიანი თავშესაფრით უზრუნველყოფა, სამჯერადი  კვებით,  პირადი ჰიგიენის  ნივთებით, პაციენტებს რეაბილიტაცია ჩაუტარდებათ მულტიდისციპლინარული მეთოდით ინდივიდუალური მართვის გეგმის შესაბამისად, სხვა სომატური გართულების შემთხვევაში გათვალისწინებულია სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება.

ასევე დაგეგმილია, – ნევროზული რეგისტრის დაავადებების მქონე პირთა სტაციონარულ მკურნალობა. პროგრამების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსის გამოყოფის შემთვევაში სამინისტრო მზად არის, აღნიშნული პროგრამები მიმდინარე წელს აამოქმედოს.

2018 წლის პრიორიტეტების შესახებ საჯარო განხილვა მოეწყო

2018 წლის პრიორიტეტების შესახებ საჯარო განხილვა მოეწყო

მოსახლეობის მაღალი მომართვიანობისა და საჭიროებების გათვალისწინებით, სამინისტრო 2018 წელს ცვლილებებს შეიტანს რიგ პროგრამებში.

მომავალ წელ ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზრდება – ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური  კვლევის პროგრამაში. თუ აქამდე პროგრამის ბენეფიციარებს 200 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები წარმოადგენდნენ, შემდეგი წლიდან ჩამონათვალს შშ სტატუსის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები; მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები; უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი; უსახლკაროები; მარტოხელა მშობელი და მისი არასრულწლოვანი შვილები შეემატებათ.

გარდა ამისა ქვეპროგრამით მოხდება ძვირადღირებული ახალი კვლევების დაფინანსება:
1. მსხვილი ნაწლავის კომპიუტერული ტომოგრაფია.
2. საშარდე გზების  კომპიუტერული ტომოგრაფია.
3. კომპიუტერული ტომოგრაფიული კორონაროგრაფია.
4. პოზიტრონ – ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია.

2018 წლიდან, რეგიონის მოსახლეობას, გულის ქირურგია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით დაუფინანსდება. სამინისტრო კი განახორციელებს თანადაფინანსებას განსაზღვრული ტარიფის ლიმიტის ფარგლებში, გულის ქირურგიის გეგმიური და ურგენტული სამედიცინო მომსახურების დროსაც. 2013-2017 წწ (I კვარტლის მდომარეობით)  გულის ქირურგიის პროგრამით სამედიცინო მომსახურება დაუფინანსდა 1273 პაციენტს, გაიხარჯა 3 784 949 ლარი. პროგრამა ითვალისწინებს გულის იშემიური დაავადებების, სიმსივნის, თანდაყოლილი და შეძენილი გულის მანკების კარდიოქირურგიულ მკურნალობას.

სიახლე საზღვარგარეთ მკურნალობის შესახებ

მომავალ წელს აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო გეგმავს, – საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსებას. პროგრამით ისარგებლებენ სხვადასხვა დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები და 18 წელზე მეტი ასაკის პირები – ავთვისებიანი სიმსივნის დადასტურებული დიაგნოზით. თანადაფინანსება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის 50 %-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 15 000 ლარისა. თანხა გაიცემა იმ შემთხვევაში თუ პაციენტს სამედიცინო მომსახურება დაფინანსებული ექნება საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ.

შშმ პირთა სამედიცინო რეაბილიტაცის პროგამებში

კიდევ ერთი პროგრამა, რომელსაც სამინისტრო 2018 წლისათვის ამზადებს  – აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო რეაბილიტაცია 2 -დან 15 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვებისთვის დაფინანსდება.

შეზღუდული შესაძლებლობის პირების უზრუნველყოფა სხვადასხვა საჭიროებებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი მთავრი პრიორიტეტია. ამ სტატუსის მქონე მოქალაქეები სამინისტროს ყვლა პროგარამის ბენეფიციარები არიან და მათ რიგითობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭებათ.

მინისტრი შშმ პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრში

მინისტრი შშმ პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრში

2018 წელს, – შშ სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში, სავარძელ-ეტლებთან და სმენის აპარატებთან ერთად დაგეგმილია, სხვა დამხმარე საშუალებების გაცემა. კერძოდ: ელექტრო-ეტლის, ფუნქციური საწოლის, ჟანგბადის კონცენტრატორის, ნახველის ამოსაღები აპარატის, ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბის, ხმის წარმომქმნელი, ძვალში ჩასანერგი სმენის აპარატის – სამაგრი რკალის და  წონასწორობისა და კოორდინაციის მძიმე დარღვევების მქონე ბავშვების სპეციალური ეტლის. სამინისტროს მიერ დაფინანსებული დამხმარე საშუალებების ჩამონათვალის ზრდა ხელს შეუწყობს არა მარტო ბენეფიციართა ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესებას, არამედ ნევროლოგიური და ონკოლოგიური დაავადებების შედეგად  ხანგრძლივად მწოლიარე შშმ პირთა ოჯახების დახმარებას.

პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა

2018 წლის პრიორიტეტების ფარგლებში, აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ექთნებს შრომის ანაზღურებას 150 ლარით, ხოლო ბარში დასაქმებულებს 100 ლარით გაუზრდის. დანამატს 110 ექთანი მიიღებს.

 • აღნიშნული ცვლილების განხორციელება მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვლში, მინისტრის – ზაალ მიქელაძის, პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების სამედიცინო პერსონალთან გამართული შეხვედრების შემდეგ გადაწყდა

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების სამედიცინო პერსონალთან გამართული შეხვედრა

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების სამედიცინო პერსონალთან გამართული შეხვედრა

სოფლის ექიმები და ექთნები გაზრდილი ხელფასით სარგებლობენ

აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო, 2014 წლიდან დამატებითი შრომის ანაზღაურებას, მხოლოდ სოფლის ექიმებზე გასცემდა. მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების სოფლის ექიმებისათვის – 300 ლარს, ხოლო ბარში დასაქმებულთათვის – 150 ლარს. პროგრამის მიზანია სოფლის ექიმებისა და ექთნების ადგილზე დამაგრება. სოფლის მოსახლეობის უწყვეტი, ბაზისური სამედიცინო მომსახურეობით უზრუნველყოფა.

სოფლის მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის პირველადი სამედიცინო დახმარების მიწოდება სამინისტროს პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. ამ მიზნით უწყებამ 2014 წელს მაღალი გამავლობის 21 ავტომაქანა ხულოს, შუახევისა და  ქედის მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისათვის, გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) თანადაფინასებით შიძინა.  გასული წლის ბიუჯეტით სამინისტრომ მაღალი გამავლობის 9 ავტომანქანა შეიძინა ხელვაჩაურისა და ქობულეთის პჯდ ცენტრებისათვის. 13 ავტომანქანის შეძენა განხორციელდა მიმდინარე წელს. ცენტრებს, ახალი ტრანპორტი უახლოეს დღეებში გადაეცემა.

 • ჯამში აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ 2014 წლიდან დღემდე რეგიონის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისათვის 43 მაღალი გამავლობის ავტომანქანა შეიძინა, ავტოპარკის შევსება 2018 წელს დასრულდება.

2014 წლიდან დღემდე რეგიონის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისათვის 43 მაღალი გამავლობის ავტომანქანა შეიძინა

2014 წლიდან დღემდე რეგიონის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისათვის 43 მაღალი გამავლობის ავტომანქანა შეიძინა

 2013-2017 წწ სამინისტრომ აამოქმედა და ცვლილება განახორციელა 23 პროგრამაში, გთავაზობთ ამ პროგრამების ჩამონათვალს
 • ონკოლოგიურ პაციენტთა ძვირადღირებული მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება
 • ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე პაციენტების გეგმიური ქირურგიული ოპერაციების თანაგადახდა
 • ძვირადღირებული კარდიოქირურგიული ოპერაციების დაფინანსება
 • ღვიძლის ტრანსპლანტაციის ოპერაცის დაფინანსება
 • მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება
 • მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაციის დაფინანსება
 • საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გარკვეული სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის თანადაფინანსება
 • ბავშვთა ადრეული განვითარების დაფინანსება
 • სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსის დაფინანსება
 • სმენის სკრინინგი ახალშობილებში
 • სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა
 • კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების სკრინინგი მაღალმთიან აჭარაში
 • კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების სკრინინგი მაღალმთიან აჭარაში
 • ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების კვლევა ორსულებში
 • C ჰეპატიტის დიგნოსტიკის თანადაფინანსება
 • ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა ახალშობილ ტყუპებზე, თითოეულზე 1 000 ლარის ოდენობით
 • 500–დან 1000 ლარამდე გაზარდა 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა
 • 1500-ლარიდან 4000-ლარამდე გაზარდა 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური დახმარება
 • მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში დასქმებულ სოფლის ექიმებს ხელფასზე დანამატის სახით დაენიშნათ 300 ლარი, ბარში დასაქმებულებს 150 ლარი
 • განახორციელა თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული 228 მედდის მიზნობრივი პროფესიული გადამზადება
 • მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა
 • ჩატარდა შრომის ბაზრის კვლევა
 • განხორციელდა შრომის მაძიებელთა პროფესიული გადამზადება
 • ამოქმედდა „ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის“ პროგრამა

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი