მთავარი,სიახლეები

წვევამდელთა სამხედრო სამსახურში საგაზაფხულო გაწვევა 4 მარტს დაიწყება

25.02.2024 • 3295
წვევამდელთა სამხედრო სამსახურში საგაზაფხულო გაწვევა 4 მარტს დაიწყება

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში საგაზაფხულო გაწვევა 2024 წლის 4 მარტს დაიწყება და 2024 წლის 29 ივნისამდე გაგრძელდება.

დადგენილების მიხედვით:

  • საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში გასაწვევ პირთა მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვრა 1500-ით;
  • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში – 735-ით;
  • საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებაში − სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში – 572-ით;
  • სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში გასაწვევ პირთა მაქსიმალური რაოდენობა კი განისაზღვრა 295-ით.

სამხედრო  სამსახურში  გაწვევას ექვემდებარება 18-დან 27 წლამდე ასაკის პირები, რომლებსაც კანონმდებლობით არ აქვთ წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწვევის გადავადების ან გაწვევისაგან გათავისუფლების საფუძველი.

18-დან 27 წლამდე ასაკის წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გასაწვევი პირები 23 თებერვლიდან უკვე ვალდებული არიან, „გამოცხადდნენ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სსიპ − სამხედრო გაწვევისა და რეკრუტირების ეროვნული სააგენტოს სამხედრო გაწვევისა და რეკრუტირების ცენტრების სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და რეკრუტირების მუნიციპალურ/რაიონულ განყოფილებებში რეგისტრაციის/ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.“

საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს დაევალა გაწვევის დაწყებამდე განსაზღვროს ის სამედიცინო დაწესებულებები, სადაც იფუნქციონირებს მუდმივმოქმედი სამედიცინო საექსპერტო კომისია და სადაც წვევამდელები გაივლიან სამედიცინო შემოწმებას, ასევე ის სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებშიც გაიგზავნებიან წვევამდელები დამატებითი სამედიცინო გამოკვლევისათვის.

წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწვევის გადავადების მოსაკრებლის გადახდა განხორციელდება გაწვევის მთლიან პერიოდში, მუნიციპალურ/რაიონულ განყოფილებაში შექმნილი გამწვევი კომისიის მიერ წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწვევის გადაწყვეტილების მიღებიდან 5 დღის ვადაში.

გაწვევის პროცესის კოორდინაციას და კონტროლს სსიპ − სამხედრო გაწვევისა და რეკრუტირების ეროვნული სააგენტო განახორციელებს.

მთავრობის დადგენილებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაევალა „შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნის შემთხვევაში, ადგილებზე აღმოუჩინოს დახმარება სამხედრო გაწვევისა და რეკრუტირების ეროვნული სააგენტოს მუნიციპალურ/რაიონულ განყოფილებას იმ წვევამდელთა მოძებნასა და გამწვევ კომისიაზე გამოცხადებაში, რომლებიც არ იძებნებიან ან, სავარაუდოდ, თავს არიდებენ წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურს.“

2024 წლის იანვრიდან მუნიციპალიტეტებთან არსებული მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურები გაუქმდა. ყოფილი სამსახურების ფუნქციები კი რეკრუტირების მუნიციპალურმა/რაიონულმა განყოფილებებმა შეითავსეს, რომლებიც თავდაცვის სამინისტროს ექვემდებარებიან.

მთავარი ფოტო არქივიდან

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: